[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    ฝ่ายสำนัก 128
    ฝ่ายบริหาร 90
    ฝ่ายวิชาการ 189
    ฝ่ายกิจการนักเรียน 179
    ฝ่ายบุคคล 11
    ฝ่ายธุรการ - การเงิน 175