Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2560 (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2560 (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2560 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2560 (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2560 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560 (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- ประชุมติดตามการใช้ระบบ SWIS ในหน่วยงานต่างๆ (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบุคลากร (วันที่ 30 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ (EP) (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- สรุปผลการดำเนินงาน แต่ละเดือน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6/2560 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :      
กำหนดการ
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้อง computer Learning Center (CLC))
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.30-15.00

ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2560

 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้อง computer Learning Center (CLC)) มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้