Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ +

6.1.1 รับหนังสือเข้าที่เกษียณจากผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่าย

6.1.2 ร่างแผนการดำเนินงานรับรองแขกจากต่างประเทศ กำหนดรูปแบบ และพิธีการ

6.1.3  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

         - จัดทำร่างกำหนดการต้อนรับ

         - ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

         - ขออนุมัติงบประมาณในการรับรองแขกจากต่างประเทศ

         - ดำเนินงานตามกำหนดการ

         - สรุปการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน

6.1.4 รายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าฝ่าย

6.1.5 ประเมินผล และนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ
- 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- รับรองคณะผู้บริหารจาก Yuxi (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- MOU ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- MOU ร่วมกับ British Council (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Springfield Secondary School, Singapore (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Springfield Secondary School, Singapore (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Springfield Secondary School, Singapore (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 11 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- กิจกรรม Eco Green Industry ร่วมกับ Assumption English School, Singapore (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ภวดี    ศรีใจ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ภวดี    ศรีใจ
กำหนดการ
รับรองคณะผู้บริหารจาก Yuxi
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้