Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ +

6.1.1 รับหนังสือเข้าที่เกษียณจากผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่าย

6.1.2 ร่างแผนการดำเนินงานรับรองแขกจากต่างประเทศ กำหนดรูปแบบ และพิธีการ

6.1.3  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

         - จัดทำร่างกำหนดการต้อนรับ

         - ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

         - ขออนุมัติงบประมาณในการรับรองแขกจากต่างประเทศ

         - ดำเนินงานตามกำหนดการ

         - สรุปการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน

6.1.4 รายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าฝ่าย

6.1.5 ประเมินผล และนำผลไปพัฒนาต่อไป

แผนงาน : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ภวดี    ศรีใจ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ภวดี    ศรีใจ
กำหนดการ
รับรองคณะผู้บริหารจาก Chanzhou University
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้