Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เขียนโครงการ (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 0 543)
- 2.1 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานวิจัย (วันที่ 0 543)
- 2.2 เลือกหัวข้อ/ประเด็น และวางแผนการทำ วิจัยรูปแบบต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 0 543)
- 2.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิจัย ตามหัวข้อที่ กำหนด (วันที่ 0 543)
- 2.4 สร้างและทดลองเครื่องมือ เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล (วันที่ 0 543)
- 2.5 ออกแบบ/รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล บนเว็ปไซต์ของโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- 2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย/ กลุ่มตัวอย่าง (วันที่ 0 543)
- 2.7 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (วันที่ 0 543)
- 2.8 รายงานผลการทำวิจัย แก่ผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ และนำเสนอ/เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน , วารสาร จุลสาร , แผ่นพับ เป็นต้น (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 3.1 แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ต่อการ ดำเนินงานและการให้บริการศูนย์วิจัย CUMC (วันที่ 0 543)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- 4.1 รายงานผลการดำเนินงานให้แก่ ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อนำผลวิจัยไปประกอบ การจัดการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1.1 วางแผนการดำเนินงานพยาลาล (วันที่ 0 543)
- 2.3 งานศาสนกิจ (วันที่ 0 543)
- 5. ติดตั้งจอภาพ LED FULL COLOR (วันที่ 0 543)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการ 2.1.1 สำรวจห้องน้ำห้องส้วมที่ดำเนินการปรับปรุง 2.1.2 ศึกษารูปแบบแปลนเพื่อดำเนินการปรับปรุง 2.1.3ศึกษาระบบบำบัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง (วันที่ 0 543)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 0 543)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการเปลี่ยนหลังคาสระว่าน้ำเดอมงฟอร์ต (วันที่ 0 543)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ (วันที่ 0 543)
- ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 7.1 คณะกรรมการตรวจงานวิจัยอ่านตรวจแผนและ โครงร่างวิจัย และให้คะแนน (วันที่ 0 543)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 0 543)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 0 543)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 6.1 บริหารจัดการงานในฝ่ายบุคลากร (วันที่ 0 543)
- 6.2 จัดทำโครงการ (วันที่ 0 543)
- 6.3 ตรวจติดตามการทำงาน (วันที่ 0 543)
- 6.4 กำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพ (วันที่ 0 543)
- 6.5 ประสานงานการจัดกิจกรรมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 0 543)
- 6.5 ประเมินและสรุปผลการสัมมนา (วันที่ 0 543)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 0 543)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาและค้นหาข้อมูลอาชีพที่เหมาะสมกับโลกอนาคตของนักเรียนที่จะนำมาใช้ในโครงการ (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาและค้นหาข้อมูลอาชีพที่เหมาะสมกับโลกอนาคตของนักเรียนที่จะนำมาใช้ในโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 2.2 ศึกษารูปแบบกิจกรรม เพื่อดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของงานกีฬา (วันที่ 0 543)
- 6.4.1 งานบันทึกการใช้จ่ายงบประมาณ - ใบแจ้งความจำนงการขอเบิกใช้ งบประมาณต่างๆ - บันทึกการขอเบิกใช้งบประมาณ จำแนกหน่วยงาน - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนก หน่วยงาน - นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัดและ จัดเก็บ 6.4.2 งานนิเทศติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ - จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม - บันทึกในแบบติดตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม - ติดตามและสอบถามการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - ติดตามและบันทึกในแบบติดตาม ผลการดำเนินงาน - รวบรวมและจัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี - นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัดและ จัดเก็บ (วันที่ 0 543)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 จาก งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและ แผน (วันที่ 0 543)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- 9. (วันที่ 0 543)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1 สรุปรายงานประจำภาคเรียน 2.2 สรุปรายงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานในการดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 6. ดำเนินงานตามโครงการประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานงานรับผิดชอบแต่ละด้าน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 1. เขียนโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการ (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- 2. นำเสนอโครงการ (วันที่ 21 ธ.ค. 2559)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 7.4 คณะกรรมการตรวจงานวิจัย อ่าน ตรวจ รายงานวิจัยสถาบัน และให้คะแนน (วันที่ 29 ม.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สำรวจพื้นที่ดำเนินการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษารูปแบบกิจกรรม เพื่อดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสุนทรียภาพผ่านการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- 7.1.4 รับการนิเท่สติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- 1แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงภายในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กำหนดเป้าหมายเชิง คุณภาพ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 20 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 21 มี.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนด กิจกรรมที่จะจัดทำ ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการซื้อรถยนต์ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 4 เม.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- 2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถเก๋งถึงรูปแบบ รุ่น ราคา (วันที่ 11 เม.ย. 2560)
- 2.2 สำรวจบริษัทที่จำหน่าย และการบริการหลังการขาย (วันที่ 11 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 13 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 วางแผนกิจกรรมและโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.2 จัดทำตารางกิจกรรม และเวลา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 บริหารจัดการงานในฝ่ายบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- 1.1 จัดทำคู่มือ และปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 9 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 9 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการ ศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการ ศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการ ศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.3 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนด ปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 2.5 ครูที่ปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการวิจัย โดยฝึกให้นักวิจัยได้ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในคาบเรียนชมชม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย - รับหนังสือจากงานธุรการ ฝ่ายธุรการ- การเงิน -บันทึกและออกเลขที่หนังสือเข้า -สรุปและขีดเส้นใต้ใจความสำคัญ -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด -สำเนา คัดแยกหน่วยงาน และส่งต่อผู้รับผิด ชอบ -เก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 บันทึกข้อความ -ร่างหรือรับหนังสือจากหน่วยงานในฝ่ายต้น สังกัด -ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา -บันทึกและออกเลขที่บันทึกข้อความ -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด -สำเนา และส่งกลับคืนให้แก่หน่วยงาน -เก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 งานบันทึกและจัดทำรายงานการ ประชุม -แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม -ทำวาระการประชุมและใบลงทะเบียนผู้เข้า ประชุม -เข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุม -จัดทำรายงานการประชุม -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง -นำเข้าแฟ้มและสำเนาแจกประชุมครั้ง ต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ -ติดตามและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายต้นสังกัด -เปรียบเทียบกับเป้าหมายของฝ่ายต้น สังกัด -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา -สรุปข้อมูลสารสนเทศและจัดทำเป็น รูปเล่ม -นำเสนอผู้อำนวยการและจัดเก็บเป็น หลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 การจัดทำปฏิทินและแผนการ ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและ จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย -คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ปี 2560 -บทพรรณนางานของฝ่ายฯ ปี 2560 -ปฏิทินและแผนการดำเนินงานของฝ่ายฯ ปี 2560 -จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายฯ ปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.8 รับคำร้องขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ -สำรวจ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ แต่ละหน่วยงานต้องการ -ขอเบิกวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานตามขั้นตอน ของหน่วยงานจัดซื้อและทรัพย์สิน -บันทึก ติดตาม และสรุปการใช้งบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.9 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม -แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมเอกสารที่ต้องการ สำเนา -นำเอกสารดังกล่าวไปถ่ายเอกสาร ณ ร้านถ่าย เอกสาร พร้อมบันทึกการใช้บริการในใบ บันทึกของฝ่ายที่สังกัด -สรุปการใช้บริการถ่ายเอกสารจำแนกเป็น หน่วยงาน -บันทึก และสรุปการใช้งบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.3 วางแผนเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์ SWOT (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 นำแผนปฏิบัติการประจำปีลงสู่ผู้รับผิดชอบ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด (TQA ส2.2ก.) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน 2.4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 2.4.2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 วางแผนการดำเนินงาน 1.2.1 ประชุม 1.3.2 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นการดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานกงสุลต่าง ๆ สถาบันนานาชาติ ฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 ประสานงานกับหน่วยงาน สถาบันต่างประเทศเพื่อจัดทำโครงการแลกเปลี่ยน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 จัดทำสารสนเทศเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและความเคลื่อนไหวในหน่วยงานให้แก่ ครูต่างชาติทราบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจ ความรู้สึกดีที่มีต่อองค์กรให้กับครูต่างชาติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 ต้อนรับแขกที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ แลกเปลี่ยน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 ดูแลสวัสดิภาพครูชาวต่างประเทศตามสัญญา MOU และครูพักบ้านพักเซนต์คาเบรียล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และนำผลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และนำผลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 ศึกษาผลวิจัย/SWOT/SAR/ผลการ ประเมินต่างๆ/ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายต่างๆ/ความเคลื่อนไหว ทางการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 เลือกหัวข้อ ประเด็น และวางแผนการทำ วิจัยของปีการศึกษานี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.3 จัดทำปฏิทินการทำวิจัย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 กำหนดขั้นตอนในการทำวิจัยของครูและ บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการทำวิจัยของครูและ บุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 กำหนดขั้นตอนในการทำวิจัยของ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการทำวิจัยของ นักวิจัยรุ่นเยาว์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน การทำวิจัย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ของทุกฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.2 ติดตาม/รวบรวม ผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการของแต่ละฝ่ายทุกเดือน / ภาคเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาในแต่ละภาคเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 ศึกษาผลวิจัย/SWOT/SAR/ผลการ ประเมินต่างๆ/นโยบาย/ความเคลื่อนไหวทาง การศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 ทบทวน วางแผนการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 ประชุมวางแผน และจัดทำปฏิทินตลอดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 ประเมินผลด้วยแบบสอบถาม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.2 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 จัดทำสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 ประกาศแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุงาน 1-10 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 2.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 (TQA1.2ก.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี (TQA ส1.2ก.) (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 21 พ.ค. 2560)
- 2.7 นำผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายใน (IQA)โดยต้นสังกัด และผลการประเมินภายนอก (EQA) โดยสมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2.10 จัดทำแนวทางการประเมินผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของแต่ละหน่วยงาน (TQA 1.2ก.2) (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2.1 สรุปผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการ ดำเนินงานโครงการ 2.1 สรุปผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 2.2 สรุปผลการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการ ดำเนินงานโครงการ (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการ ดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2560)
- 1.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 2.2 ค่ายตามรอยนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 2.1 ประสานงานและดำเนินงานตามแผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- 1.5 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.2 จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และ ตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพท้นฐานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 4. เปิดซองประมูล จัดซื้อ-จัดจ้าง (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำโครงร่างวิจัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.2 ส่งโครงร่างงานวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านตรวจ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.1 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ งานวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.2 (ร่าง) คู่มือการทำวิจัยของครูผู้สอนและ บุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.3 นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ งานวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้อำนวยการลงนาม (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.4 แจกคำสั่งแต่งตั้งและนัดหมายคณะกรรม การเพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.5 ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และธุรการฝ่าย 6 ฝ่าย เพื่อ ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้ดำเนินการทำวิจัยตาม กระบวนการวิจัย ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้ง อ่าน ตรวจคู่มือการทำวิจัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.6 งานวิจัยและพัฒนาปรับแก้คู่มือการทำ วิจัย เพื่อนำแจกให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทาง การศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.1 (ร่าง) คู่มือการทำวิจัยของนักวิจัย รุ่นเยาว์ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.2 รับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ระดับชั้น ม.1 – ม.5 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- วางแผนโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.2 จัดทำกิจกรรม Open House โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ติดตามประเมินผล 5 ก.ค.60 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- 5. ติดตั้งจอภาพ LED FULL COLOR (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- 6. ทดสอบระบบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- 2.4 ดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ตัวอย่าง (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการนิเทศตาม ปฏิทินการนิเทศ (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- 6.4 ประสานงาน (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- 2.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- 2.3 สร้างและทดลองเครื่องมือวิจัย (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- 3.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.1 ประชาสัมพันธ์- รับสมัคร และ ลงทะเบียน/ มัดจำ ค่าเดินทางของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.3 ดำเนินการจัดสอบชิงทุนการศึกษา โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100% ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ