Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 ค่ายกระแสเรียก +

6.8.1 ศึกษาปฏิทินของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และรับจดหมายจากส่วนกลาง

6.8.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

6.8.3 สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

6.8.4 ส่งหนังสือตอบรับพร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายกระแสเรียกไปยังหน่วยงานที่จัดกิจกรรม (บ้านเณร)

6.8.5 ดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมค่าย

6.8.6 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.8.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 ค่ายกระแสเรียก
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- 6.8 ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 6 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 7 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 8 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 10 ต.ค. 2561)
- 6.8 ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 10 ต.ค. 2561)
แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจ ธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และ รับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่าง ชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : ภราดา       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
กำหนดการ
ค่ายกระแสเรียก
วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายกระแสเรียก  อสัมชัญศรีราชา มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้