Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 ค่ายกระแสเรียก +

6.8.1 ศึกษาปฏิทินของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และรับจดหมายจากส่วนกลาง

6.8.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

6.8.3 สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

6.8.4 ส่งหนังสือตอบรับพร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายกระแสเรียกไปยังหน่วยงานที่จัดกิจกรรม (บ้านเณร)

6.8.5 ดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมค่าย

6.8.6 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.8.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 ค่ายกระแสเรียก
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- 6.8 ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 6 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 7 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 8 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 10 ต.ค. 2561)
- 6.8 ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 10 ต.ค. 2561)
แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจ ธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และ รับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่าง ชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : ภราดา       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
กำหนดการ
ค่ายกระแสเรียก
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายกระแสเรียก  อสัมชัญศรีราชา มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้