Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.14 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร +

 

 6.14.1 ศึกษาปฏิทินโรงเรียน

6.14.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

6.14.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก

6.14.4 ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงเรียน และจัดทำเอกสารประกอบพิธีกรรม

6.14.5 ซ้อมพิธี และจัดเตรียมสถานที่

6.14.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.14.7 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.14.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.14 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร
- 6.14 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจ ธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และ รับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่าง ชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศศิน    ดาวดี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศศิน    ดาวดี
กำหนดการ
วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร
วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-09.00 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร  ลานนักบุญหลุยส์ มิส  ศศิน    ดาวดี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้