Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.13 พิธีรดน้ำดำหัว +

6.13.1 ประชุม วางแผน  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมคณะกรรมการ

6.13.2 ทำหนังสือเชิญครูอาวุโสในโรงเรียน

6.13.3 จัดทำและซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินงาน

6.13.4 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่จัดกิจกรรม

6.13.5 ซ้อมภาคพิธีการ

6.13.6 พิธีรดน้ำดำหัว

6.13.7 ทำแบบประเมินผล

6.13.8 สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

 

แผนงาน : จัดพิธีกรรมและพิธีการวันสำคัญ เช่น พิธีไหว้ครู ถวายเทียนพรรษา จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แกนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน วันฉลองนักบุญหลุยส์ วันแม่ วันพ่อ พิธีรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครู วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ประจำปี เช่น งานโบว์ลิ่ง วันคริสต์มาส กิจกรรม MC NIGHT เป็นต้น จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน นำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ดำเนินการและบริหาร คณะกรรมการนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย โดยให้คณะกรรมการนักเรียนจัดเป็นโครงการและกิจกรรมตลอดปี พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอร์มเอกสาร แผนงานเชิงรุก คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่ สอดคล้องกับงานหลัก
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรม ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
กำหนดการ
พิธีรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครู
วันที่ 19 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-09.00 กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครู  เวทีลานจามจุรี มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้