Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท +

6.3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

6.3.2 กำหนดการดำเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

6.3.3  สำรวจสถานที่

6.3.4 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท

6.3.5 MC ธารน้ำใจ

6.3.6 MC เพื่อน้อง

6.3.7 สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

 
 
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท
- 6.3 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท (วันที่ 12 ต.ค. 2561)
- MC ธารน้ำใจ (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- MC เพื่อน้อง (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- 6.3 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดพิธีกรรมและพิธีการวันสำคัญ เช่น พิธีไหว้ครู ถวายเทียนพรรษา จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แกนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน วันฉลองนักบุญหลุยส์ วันแม่ วันพ่อ พิธีรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครู วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ประจำปี เช่น งานโบว์ลิ่ง วันคริสต์มาส กิจกรรม MC NIGHT เป็นต้น จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน นำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ดำเนินการและบริหาร คณะกรรมการนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย โดยให้คณะกรรมการนักเรียนจัดเป็นโครงการและกิจกรรมตลอดปี พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอร์มเอกสาร แผนงานเชิงรุก คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่ สอดคล้องกับงานหลัก
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรม ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
กำหนดการ
MC เพื่อน้อง
วันที่ 12 มกราคม 2562

สถานที่ แม่อาย
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.00-16.00 MC เพื่อน้อง  แม่อาย มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้