Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.10 การแข่งขันกีฬานักเรียน (กีฬาเครือฯ ครั้งที่16) +

6.10.1 รับจดหมายจากมูลนิธิฯ

6.10.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.10.4 ประกาศคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

6.10.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา

6.10.6 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.10 การแข่งขันกีฬานักเรียน (กีฬาเครือฯ ครั้งที่16)
- 6.10 การแข่งขันกีฬานักเรียน (กีฬาเครือฯ ครั้งที่16) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 18 ต.ค. 2561)
- การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 20 ต.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.10 การแข่งขันกีฬานักเรียน (กีฬาเครือฯ ครั้งที่16) (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
แผนงาน : มอบหมาย แต่งตั้ง ครูและบุคลากรเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา – กรีฑา เป็นตัวแทนของโรงเรียน เพื่อร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายนอก จัดกีฬาและกรีฑาสีประจำปี จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู ระหว่างครูกับชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมงฟอร์ตวิทยาลัยกับอัสสัมชัญลำปาง จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ส่งครู พนักงาน และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และหน่วยงานองค์กรภายนอก จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอร์มเอกสาร แผนงานเชิงรุก คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับงานหลัก
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
กำหนดการ
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ
วันที่ 17 ตุลาคม 2561

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

การแข่งขันกีฬาเครือฯวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้