Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ +

6.1.1 รับหนังสือเข้าที่เกษียณจากผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่าย

6.1.2 ร่างแผนการดำเนินงานรับรองแขกจากต่างประเทศ กำหนดรูปแบบ และพิธีการ

6.1.3  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

         - จัดทำร่างกำหนดการต้อนรับ

         - ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

         - ขออนุมัติงบประมาณในการรับรองแขกจากต่างประเทศ

         - ดำเนินงานตามกำหนดการ

         - สรุปการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน

6.1.4 รายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าฝ่าย

6.1.5 ประเมินผล และนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ
- 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- รับรองคณะผู้บริหารจาก Yuxi (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- MOU ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- MOU ร่วมกับ British Council (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Springfield Secondary School, Singapore (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Springfield Secondary School, Singapore (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Springfield Secondary School, Singapore (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 11 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- กิจกรรม Eco Green Industry ร่วมกับ Assumption English School, Singapore (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ภวดี    ศรีใจ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : ภราดา       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
กำหนดการ
กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ Montfort Secondary School, Singapore   มิส  ภวดี    ศรีใจ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ Montfort Secondary School

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้