Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.9 กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย2562 +

- กำหนดวัน "วัด" 
  - วัดชุดนักเรียน ( ทางโรงเรียนมีให้จำนวน 2 ชุด ) ชุดที่ 3 เป็นต้นไปผู้ปกครองต้องสั่งซื้อ
  - วัดชุดพื้นเมือง
  - วัดชุดลูกเสือ เนตรนารี ( เฉพาะนักเรียน ม.1-3 ที่มีความประสงค์จะซื้อ )
  - วัดรองเท้าหนังนักเรียนชาย
  - วัดรองเท้าพื้นเมือง
  - วัดพร้อมรับชุดพละ พร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋านักเรียน หัวเข็มขัด สายเข็มขัด ถุงเท้านักเรียน โบว์ผูกผม เป็นต้น
  - สำหรับนักเรียน ม.4 ใหม่ ที่ประสงค์จะเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องรอสอบให้ได้ก่อนถึงจะสั่งตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร

- กำหนดวัน "รับ"
  - รับชุดนักเรียน และรองเท้าหนังนักเรียนชาย
  - ชุดพื้นเมือง และรองเท้าพื้นเมืองรับตอนเปิดเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.9 กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย2562
- กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.4 รอบที่ 1 (รอบภายใน) - นักเรียนระดับชั้น ม.4 GIFTED - นักเรียนระดับชั้น ม.4 นักเรียนทุน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- 6.9 กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย2562 (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- การวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียน ม.4 รอบ 2 และนักเรียนแทรกชั้น ม.4-5 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียน ม.1 จากมงฟอร์ตแผนกประถม - นักเรียน GIFTED ม.1 - นักเรียน ม.1 ทุนเรียนดี - นักเรียนแทรกชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 9 ก.พ. 2562)
- กำหนดวันรับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย ของนักเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 มี.ค. 2562)
- กำหนดวันรับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย ของนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 มี.ค. 2562)
- 6.9 กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย2562 (วันที่ 22 มี.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการระบบงานจัดซื้อตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของโรงเรียนด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และจัดทำระบบทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
กำหนดการ
การวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียน ม.4 รอบ 2 และนักเรียนแทรกชั้น ม.4-5 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(โรงอาหาร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
00.08-00.15 กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ม.4 รอบ 2 และนักเรียนแทรกชั้น ม.4-5  อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(โรงอาหาร) มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้