Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.15 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น +

6.6.1 วางแผนกำหนดหลักการและวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม

6.15.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.15.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

6.15.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

6.15.5 ฝึกซ้อมนักเรียนทุกคนที่ได้รับมอบเกียรติบัตร   

6.15.6 พิธีรับมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น                      

6.15.7 ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.15 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
- 6.15 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 20 เม.ย. 2562)
- พิธีมอบเกียรติบัตรม.1,2,4,5 (วันที่ 20 เม.ย. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมปรับ เปลี่ยนและยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติตามหลักสูตรสถานศึกษา นอกจาก นั้นยังให้บริการประสานงานกับผู้ปกครอง หัวหน้าระดับและครูบุคลากรทุกท่าน ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  เสถียร    ช่างเงิน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รัชนี    ชำนาญรบ
กำหนดการ
พิธีมอบเกียรติบัตรม.1,2,4,5
วันที่ 20 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-12.00 พิธีมอบเกียรติบัตรม.1,2,4,5  อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟฮออล์ St.Joseph Hall) มิส  รัชนี    ชำนาญรบ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้