Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 งานทะเบียนทรัพย์สิน +

- วางแผนการตรวจนับทรัพย์สินของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
- ตรวจรับทรัพย์สินตามใบส่งของโดยเปรียบกับใบขออนุมัติซื้อ
- จัดทำทะเบียนที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินของโรงเรียน และตรวจนับทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
- สำรวจทรัพย์สินตามอาคาร รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารอำนวยการ วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์โยเซฟ วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารแอมบรอสิโอ (ห้องสมุด ร้านค้ามุมสวัสดิการ อาคารอาเซียน) วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์แมรี่ วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนปีเตอร์ วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเซราฟิน วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอัลเบิร์ต วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเอ็มมานูเอล วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอันโตนีโอ วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารฮูเบิร์ตเมโมเรียล วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561
           - สำรวนทรัพย์สินอาคารอัลลอยซีอุส วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารสระว่ายน้ำ และบ้านพัก วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561
           - สำรวจทรัพย์สินบริเวรโรงเรียนทั้งหมด (ลานกล้วยไม้ ลานจามจุรี ป้อมยาม ฯลฯ) วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561
           - สรุปผลการดำเนินงานตรวจนับทรัพย์สิน รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561

- สำรวจทรัพย์สินตามอาคาร รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารอำนวยการ วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์โยเซฟ วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารแอมบรอสิโอ (ห้องสมุด ร้านค้ามุมสวัสดิการ อาคารอาเซียน) วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์แมรี่ วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนปีเตอร์ วันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเซราฟิน วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอัลเบิร์ต วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเอ็มมานูเอล วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอันโตนีโอ วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารฮูเบิร์ตเมโมเรียล วันที่ 2 - 4 มกราคม 2562
           - สำรวนทรัพย์สินอาคารอัลลอยซีอุส วันที่ 7 - 11 มกราคม 2562
           - สำรวจทรัพย์สินอาคารสระว่ายน้ำ และบ้านพัก วันที่ 14 - 18 มกราคม 2562
           - สำรวจทรัพย์สินบริเวรโรงเรียนทั้งหมด (ลานกล้วยไม้ ลานจามจุรี ป้อมยาม ฯลฯ) วันที่ 20 - 24 มกราคม 2562
           - สรุปผลการดำเนินงานตรวจนับทรัพย์สิน รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 30 มกราคม 2562

- จัดทำทะเบียนการโยกย้ายทรัพย์สินและจำหน่ายทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำสรุปและจัดเก็บข้อมูล เอกสารสารสนเทศของงานทรัพย์สิน ให้เป็นระบบระเบียบ และเป็นหมวดหมู่

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 งานทะเบียนทรัพย์สิน
- สำรวจทรัพย์สินอาคารอำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- 6.3 งานทะเบียนทรัพย์สิน (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์โยเซฟ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารแอมบรอสิโอ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์แมรี่ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนปีเตอร์ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเซราฟิน ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอัลเบิร์ต ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเอ็มมานูเอล ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอันโตนีโอ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารฮูเบิร์ต ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารอัลลอยซีอุส ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารสระว่ายน้ำ และบ้านพักเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินบริเวณโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารอำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์โยเซฟ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 29 ต.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารแอมบรอสิโอ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์แมรี่ ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนปีเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเซราฟิน ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอัลเบิร์ต ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเอ็มมานูเอล ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอันโตนีโอ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารฮูเบิร์ต ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารอัลลอยซีอุส ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- สำรวจทรัพย์สินอาคารสระว่ายน้ำ และบ้านพักเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- สำรวจทรัพย์สินบริเวณโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.3 งานทะเบียนทรัพย์สิน (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการระบบงานจัดซื้อตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของโรงเรียนด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และจัดทำระบบทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
กำหนดการ
สำรวจทรัพย์สินอาคารอำนวยการ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน สำรวจทรัพย์สินอาคารอำนวยการ ครั้งที่ 2/2561  () มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้