Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) +

6.1.1 วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ และเครื่องมือการนิเทศแต่ละครั้ง

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือและกำหนดการนิเทศให้กับหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย

6.1.3 ดำเนินการนิเทศ 

6.1.4 จัดทำสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย 6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน

6.1.7  นำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผน กำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับฝ่าย/ระดับชั้น/กลุ่มสาระฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 มี.ค. 2562)
แผนงาน : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : ภราดา       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
กำหนดการ
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.30-10.30

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ

 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) มาสเตอร์  ไชยวัฒน์    บุญเลิศ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้