Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 หลักสูตรครูผู้สอน +

6.3.1วางแผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรครูผู้สอน

- กำหนดปฏิทินจัดทำหลักสูตรครูผู้สอน

-ประชุมชี้แจงและร่วมกันจัดทำหลักสูตรครูผู้สอน6.3.1วางแผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรครูผู้สอน

- กำหนดปฏิทินจัดทำหลักสูตรครูผู้สอน

-ประชุมชี้แจงและร่วมกันจัดทำหลักสูตรครูผู้สอน

6.3.2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนตามการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning

6.3.3 ปรับหลักสูตรเพื่อเพิ่มการเรียนรายวิชา Robotic and STEM Education

6.3.4ประชุมชี้แจงผลที่เกิดขึ้นจากการกำกับติดตามการจัดทำหลักสูตรครูผู้สอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และกำหนดแนวทางพัฒนาต่อไป

6.3.5 สรรหาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ตามความเหมาะสมของกลุ่มสาระ

6.3.6 ดำเนินการจัดทำหลักสูตรครูผู้สอน

6.3.7กำกับติดตาม/ประเมินผลการจัดทำหลักสูตรครูผู้สอน

แผนงาน : จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร กลุ่มสาระและหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างแผนการเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน นิเทศการใช้หลักสูตร ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนพร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานหลักสูตร ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พุทธชาติ    โอคอนเนอร์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพรรณี    สายนำทาน
กำหนดการ
ส่งหลักสูตรครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1
วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้