Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม +

          6.3.1 ปรับรื้อระบบการประชาสัมพันธ์

ของโรงเรียน โดยจัดการปัญหาและอุปสรรค

ในงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้

               1) ครูผู้รับผิดชอบไม่ประจำห้อง

ประชาสัมพันธ์

               2) ไม่มีคนบริการรับโทรศัพท์/โอน

โทรศัพท์ไปสถานที่อื่นรับโทรศัพท์แทน

               3) ครูผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตาม

บทพรรณนางาน/หน้าที่หลัก

               4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

               5) นัดหมายแล้วไม่ตรงเวลานัดหมาย

               6) ผู้ติดต่อไม่รู้ห้องประชาสัมพันธ์

อยู่ไหน

               7) ปรับเรื่องหัวใจการให้บริการ

               8) ปรับเรื่องการทำงานเชิงรุก

               9) ปรับระบบรับส่งโทรศัพท์

โทรสาร จดหมาย พัสดุ ฯลฯ

          6.3.2 การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

          - แสวงหาข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศ

จากหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน

          - บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

          - ออกแบบสื่อ ทำข่าว ส่งข่าว ผ่านทาง

สื่อต่างๆ ได้แก่ เสียงตามสาย นิทรรศการ

บอร์ดประชาสัมพันธ์  Road Show สถานีวิทยุ

สถานีโทรทัศน์  Line@  Facebook  เว็บไซด์

หนังสือพิมพ์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ

          - เผยแพร่ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

          - จัดทำสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

          - สรุปผลการดำเนินงาน

          - นำผลไปแก้ไขและปรับปรุง

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
- 6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2561 และOpen House ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ม. 3 (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น ม. 1-6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน /ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- การสอบคัดเลือกนักเรียน Gilted รอบ 1 ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา2562 (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- วนจพิธีกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์และมอบรางวัลครูผู้อุทิศตนปฏบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- พิธีถวายชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 สำหนับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9 (วันที่ 29 ก.ย. 2561)
- แข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ สระว่ายน้ำเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 29 ก.ย. 2561)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 2/2561 และรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 27 ต.ค. 2561)
- กิจกรรม Open House ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ป. 6 แผนกประถม โอนย้ายเข้าเรียน ม. 1/2562 (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 1,2,3,5 และ ม. 4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2562 และประขุมผู้ปกครอง (วันที่ 24 พ.ย. 2561)
- กิจกรรม MC Night ครั้งที่ 9 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมวันคริสต์มาส และปีใหม่ /วันครอบครัวมงฟอร์ต ( 2 แผนก) (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- กิจกรรมกรีฑาสี ครั้งที่ 53 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ต / ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 6 / ปิดปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- งานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28 (วันที่ 2 ก.พ. 2562)
- พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียนอายุการทำงาน (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 3/2561 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 23 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญานักเรียน ม. 4 (วันที่ 6 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญานักเรียน ม. 1 (วันที่ 7 เม.ย. 2562)
- พิธีรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครู (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ม. 12,4,5 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 เม.ย. 2562)
- 6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริการด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก (รับการติดต่อและคำตอบคำถามให้แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม,รับ-ส่งโทรศัพท์/โทรสารฯลฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
กำหนดการ
กิจกรรม Open House ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ป. 6 แผนกประถม โอนย้ายเข้าเรียน ม. 1/2562
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
00.08-00.12

กิจกรรม Open House ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ป. 6 แผนกประถม โอนเข้ามาเรียน ม.1/2562

 หอประชุมเซนต์โยเซฟ มิส  ภูริชา    จันทร์ดี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้