Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 พัฒนาบุคลากร +

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

6.1 อบรม สัมมนา ภายในโรงเรียน

6.1.1 ศึกษาข้อมูลหลังจากการอบรมนอกสถานที่ของบุคลากร

6.1.2 ร่วมวางแผนกับบุคลากรที่ผ่านการอบรมในการเป็นวิทยากร

6.1.3ประชาสัมพันธ์เนื้อหา/วัน เวลา ในการอบรม

6.1.4 ประสานงาน สถานที่ เอกสาร และบุคลากรในการอบรม

6.1.5 ดำเนินการอบรมตามหัวข้อ

6.1.6  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณค่าพระวรสาร

6.1.7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทัศนคติการร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทรต่อทุกคน

6.1.8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ชี้แนะและผู้นำ ให้ความสนใจส่วนตัวในการพัฒนาเชาว์ปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม การเห็นคุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบของนักเรียน

6.1.9 อบรมครูทุกหน่วยงาน ด้านService Mind

6.1.10 ประเมินผลการอบรม/สัมมนา

6.1.11 นำเสนอผลการประเมินให้กับคณะผู้ร่วมบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.1.12 บันทึกสถิติของบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  

6.2 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก

6.2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความเคลื่อนไหว การพัฒนาตามนโยบายระดับประเทศ / ท้องถิ่น / โรงเรียน

6.2.2ประสานงาน วางแผนการจัดกระบวนการอบรม

6.2.3นำเสนอแผนการดำเนินงานแก่หัวหน้าฝ่าย และคณะผู้ร่วมบริหารประชาสัมพันธ์เนื้อหา/วันเวลา ในการอบรม

6.2.4 ประสานงาน สถานที่ เอกสาร และบุคลากรในการอบรม

6.2.5 ดำเนินการอบรม

6.2.6 ประเมินผลการอบรม/สัมมนา

6.2.7 นำเสนอผลการประเมินให้กับ

6.2.8 คณะผู้ร่วมบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.2.9 บันทึกสถิติของบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

6.3ประชุมอบรมสัมมนาตามนโยบายมูลนิธิฯ

6.3.1 รับหนังสือจากผู้เกี่ยวข้องฯ ในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา

6.3.2 ประสานงานเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

6.3.3 ดำเนินการเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา

6.3.4 ประสานงานเรื่องใบปิดงบและใบรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ดูงานของบุคลากรที่เข้าอบรม/สัมมนา/ดูงานมาแล้ว

6.3.5 ประสานงานกับบุคลากรที่เข้าอบรม สัมมนา ดูงาน มาขยายผลสู่บุคลากรภายใน

6.4 ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก

6.4.1 ประสานงานกับแต่ละฝ่ายให้วิเคราะห์อัตราความต้องการ ความจำเป็นเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาคัดเลือก คัดสรรค์6.4.2 รับสมัครบุคลากร ประสานงานและดำเนินการเรื่องเอกสาร

6.4.3 ประสานงานเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ฯลฯ

6.5 การสอบมาตรฐานทางดนตรี Royal

6.5.1 ส่งครูผู้สอนวิชาดนตรีสากลไปสอบวัดมาตรฐาน TIME หรือ Royal

6.6 การสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆ

6.6.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

6.6.2 ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

6.6.3 กำหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ในการสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

6.6.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

6.6.5 บันทึกรวบรวมเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี อย่างเป็นระบบ

6.6.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

6.6.7 จัดทำบันทึกจำนวนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน

6.6.8  จดลิขสิทธิ์ผลงาน/นวัตกรรม/วิจัย

6.7 แฟ้มพัฒนางานและนวัตกรรมของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

6.7.1 คณะกรรมการตรวจแฟ้มพัฒนางานและนวัตกรรมของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

6.7.2 ส่งสรุปคะแนนแฟ้มพัฒนางานและนวัตกรรมของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้งานประเมินบุคลากร

ส่งคะแนนครั้งที่ 1

ส่งคะแนนครั้งที่ 2

ส่งคะแนนครั้งที่ 3

ส่งคะแนนครั้งที่ 4

6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.10.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.10.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

6.10.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหารในการศึกษา ดูงาน อบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ

6.10.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.10.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.10.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.10.7 ประสานงานงบประมาณการเงินการบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.10.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.10.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.10.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี

6.10.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.10.12 รายงานผลการศึกษาดูงาน อบรมแก้ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล

6.10.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.10.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ

กระบวนการต่างๆ  เช่นการประชุมกิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                         

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 พัฒนาบุคลากร
- 6.3 พัฒนาบุคลากร (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- อบรม "การจัดทำวิจัยและนวัตกรรม" (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- อบรมพนักงานประจำปี (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ยุค 4.0” โดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการ บริหารกลุ่มบริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- อบรมครูเรื่องการจัดเตรียมองค์กร และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- อบรม “คุณค่าพระวรสารสู่การปฏิบัติ” (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- อบรม “การติดตามสารสนเทศผ่าน SWIS REPORT” (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- อบรม “เทคนิคการจัดดอกไม้” (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- อบรม "ครูพันธ์ุใหม่ Thailand 4.0" (วันที่ 20 ต.ค. 2561)
- การนำเสนอ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- อบรม “เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการศึกษา” (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- อบรม “ความผูกพันต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT)” (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- อบรม “มาตรฐานวิชาชีพ” (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- 6.3 พัฒนาบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : วิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน เข้าสู่ตำแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล เกียรติบัตร ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น และระยะยาว การพัฒนาตามสมรรถนะทั้งด้านการ การศึกษาต่อและการดูงาน การประเมินแผนการพัฒนา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงาน เป็นต้น จัดกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อสะท้อนสภาพจริง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน สืบสานและธำรงวัฒนธรรมองค์กร กำกับ ติดตาม การการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัติและประกาศของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดทำบันทึก เก็บหลักฐาน ข้อมูลประวัติ และสรุปสถิติการมาปฏิบัติงาน ของครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน อย่างเป็นระบบ และจัดทำสารสนเทศ บุคลากรอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารบุคคล ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
กำหนดการ
อบรม “ความผูกพันต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT)”
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.00-17.00 อบรม “ความผูกพันต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT)”  อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ) มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(1)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้