Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (P) +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (P)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (P) (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (P) (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ดำเนินการประสานและติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในฝ่ายธุรการการเงิน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
กำหนดการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ตึกอำนวยการ(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-16.00

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
มาสเตอร์  ไชยวัฒน์    บุญเลิศ
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้