Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 การทดสอบระดับชาติ +

6.5.1 นำผลคะแนน O-NET ของนักเรียน  ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพื่อจำแนกว่ามาตรฐานตัวชี้วัดใดที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านแล้วนำไปปรับวิธีการสอนในแผนการสอนหรือแทรก

ข้อสอบให้นักเรียนฝึกในเวลาเรียน หรือจัดติวนักเรียนทั้งระดับบนห้องประชุมใหญ่โดยวิทยากรภายนอก

6.5.2  จัดสอบ PRE-ONET ในระดับชั้น ม.3และ ม.6 เพื่อนำผลคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อจำแนกว่ามาตรฐานตัวชี้วัดใดที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านและจำแนกนักเรียนที่ทำคะแนนได้โดดเด่น

6.5.3  นำผลสอบมาจำแนกนักเรียน

   1) กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละวิชาให้จัดติวเข้มเพื่อให้นักเรียนมีคะแนนเต็ม 100

   2) กลุ่มนักเรียนที่คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ถึงร้อยละ 65 ให้จัดเรียนเสริมแยกวิชาในแต่ละมาตรฐานตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน

   3) กลุ่มนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจมาเรียนเสริม

      6.5.4  มอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

   1) มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนเต็ม 100 ในแต่ละรายวิชา

   2) มอบรางวัลให้กับห้องเรียน ชั้น ม.3ที่ได้คะแนนสอบเฉลี่ยเกิน 65 เปอร์เซ็นต์

   3) มอบรางวัลให้กับห้องเรียน ชั้น ม.6ที่ได้คะแนนสอบเฉลี่ยเกิน 55 เปอร์เซ็นต์

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 การทดสอบระดับชาติ
- 6.5 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การจัดสอบ ASMO THAI 2018 (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- การสอบ Pre-TCAS 62 ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- การสอบ Pre-TCAS 62 ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- สอบ Top Test และ สอบเสริมปัญญา (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- การสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษและชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน ISTUDY นักเรียนระดับชั น ม. 3 และ ม. 4 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การสอบ HSK ระดับชั น ม. 4 – 6 ครั งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- การสอบ Pre-TCAS 62 ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- การสอบ Pre-TCAS 62 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- การสอบ Pre-TCAS 62 ครั งที่ 2 (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- การสอบ Pre-TCAS 62 ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- การสอบ Pre-TCAS 62 ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- การสอบ Pre-TCAS 62 ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 พ.ย. 2561)
- การสอบ YCT ระดับชั้น ม. 1 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- การสอบ YCT ระดับชั้น ม. 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- การสอบ YCT ระดับชั้น ม. 2 (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- การสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน FSG (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- การสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน FSG (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- การสอบ HSK ระดับชั น ม. 4 – 6 ครั งที่ 2 (วันที่ 2 ก.พ. 2562)
- สอบ O NET ม.3 (วันที่ 2 ก.พ. 2562)
- สอบ O NET ม.3 (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
- สอบ GAT – PAT ม. 6 (วันที่ 16 ก.พ. 2562)
- สอบ GAT – PAT ม. 6 (วันที่ 17 ก.พ. 2562)
- สอบ GAT – PAT ม. 6 (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- สอบ GAT – PAT ม. 6 (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
- การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ KET, PET (วันที่ 2 มี.ค. 2562)
- สอบ O-NET ม. 6 (วันที่ 2 มี.ค. 2562)
- สอบ O-NET ม. 6 (วันที่ 3 มี.ค. 2562)
- สอบความถนัดทางแพทย์ ม. 6 (วันที่ 9 มี.ค. 2562)
- สอบ 9 วิชาสามัญ ม. 6 (วันที่ 10 มี.ค. 2562)
- สอบ 9 วิชาสามัญ ม. 6 (วันที่ 11 มี.ค. 2562)
- สอบ 9 วิชาสามัญ ม. 6 (วันที่ 12 มี.ค. 2562)
- สอบ 9 วิชาสามัญ ม. 6 (วันที่ 13 มี.ค. 2562)
- สอบ 9 วิชาสามัญ ม. 6 (วันที่ 14 มี.ค. 2562)
- สอบ 9 วิชาสามัญ ม. 6 (วันที่ 15 มี.ค. 2562)
- สอบ 9 วิชาสามัญ ม. 6 (วันที่ 16 มี.ค. 2562)
- สอบ 9 วิชาสามัญ ม. 6 (วันที่ 17 มี.ค. 2562)
- 6.5 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน - รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : ภราดา       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
กำหนดการ
การสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน FSG
วันที่ 15 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-15.30 นักเรียนสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน FSG  หอประชุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้