ส่งวิจัยฯ ครั้งที่ 2 บทที่ 3
แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (เซปักตะกร้อ) (Got your Talent)