[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    ฝ่ายสำนัก 89
    ฝ่ายบริหาร 59
    ฝ่ายวิชาการ 108
    ฝ่ายกิจการนักเรียน 44
    ฝ่ายบุคคล 10
    ฝ่ายธุรการ - การเงิน 112