[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    ฝ่ายสำนัก 103
    ฝ่ายบริหาร 67
    ฝ่ายวิชาการ 128
    ฝ่ายกิจการนักเรียน 68
    ฝ่ายบุคคล 10
    ฝ่ายธุรการ - การเงิน 157