Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ส่งสรุปการอ่านหนังสือครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 ภายในศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553

 

เรียน  คณะครู  และบุคลากรทุกท่าน  
          
                      โรงเรียนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นประจำทุกปี  ฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบเรื่องของสรุปการอ่านหนังสือ    จึงขอให้คณะครู และบุคลากรทุกท่าน  ส่งสรุปการอ่านหนังสือครั้งที่  1 ภายในศุกร์ที่  24  เดือนกันยายน พ.ศ.  2553  โดยส่งเป็นไฟล์ระหว่างหน่วยงานใน Website ของโรงเรียน โดยไฟล์เอกสารที่ส่งต้องเป็น Microsoft word 2003 หรือ PDF ถ้าเป็น Microsoft word 2007 ให้ทำการ ZIP ไฟล์ก่อนแล้วถึงส่ง โดยให้ ใช้หัวข้อในการส่งว่า  "ส่งสรุปการอ่านหนังสือครั้งที่  1  ประจำปีการศึกษา  2553"      ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา  และเก็บรวบรวม  หลังจากนั้นขอให้แจ้งลำดับที่  ID ของผู้ส่งด้วย  ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  ชั้น 2 อาคารเอ็มมานูเอล

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นม.4
      - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.3
      - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นม.2
      - การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit) ภาคเรียนที่ 1/2557
      - มอบรางวัลนักเรียนยืมหนังสือดีเด่น ประจำปี 2556
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

   พรรณวิไล    สุริยะโจง ผู้แจ้งข่าว
   ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096) ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 2 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่าย
  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย
  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้