การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561      
รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ      
รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 10 /2561เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน      
โครงการเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่      
อบรม “ความผูกพันต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT)”      
นักเรียนระดับชั้นม.4 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 9 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 9 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน      
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 6/2561      
แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดสอบวัดมาตรฐานสากลทางด้าน ภาษาอังกฤษ Pre-IELTS Test ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น ม.4-6      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ