โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป อบรมทบทวนการลงข้อมูลแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS      
ป้องกันการระบาด ของโรคที่มากับยุงลาย ประจำปีการศึกษา 2561      
แผนการเรียน English Programme จัด International Clubs ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น      
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสอบชิงทุนการศึกษา โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100 % ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562      
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP International Leadership Camp 2018      
นักเรียนแผนการเรียน EP คว้ารองวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561      
สรุปผลการคัดเลือกแบบเสื้อสปอร์ตเดย์ปีการศึกษา 2561      
อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ให้กับสำนักผู้อำนวยการ      
การแข่งขันกีฬา Stack ชิงแชม์ปภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่      
กิจกรรมสาธิตการโต้วาที วันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่