แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนการเรียน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา      
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 5/2561      
ห้องอ้างอิงชั้น 2 ของห้องสมุด      
อบรมเชิงปฏิบัติการ Network and Wireless Configuration and Troubleshooting      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่าย ธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 7/2561      
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ      
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2561      
แผนการเรียน English Programme จัดการสอบวัด มาตรฐานสากล IELTS Mock Test ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น ม.4-ม.6      
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสอบวัดความสามารถ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา CU-TEP 2018      
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP Family Day 2018      
ปรับปรุงห้องสมุดบริเวณชั้นลอย      
คณะกรรมการนักเรียนการประชุมเตรียมค่ายบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์