Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญตลอดปี
CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS


ปีการศึกษา

   วันที่ปัจจุบัน

วันที่ (Date)    กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ(Responsible)

จ. 22 พฤษภาคม 2560
Mon, 22 May 2017
 พิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [22 พ.ค. 2560 - 22 พ.ค. 2560]
 (Profile: Array) [22 May 2017 - 22 May 2017]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
Master  Rittiya    Srisuanjik

ส. 27 พฤษภาคม 2560
Sat, 27 May 2017
 การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซราฟิน(ห้อง computer 5)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
Master  Rittiya    Srisuanjik

ส. 3 มิถุนายน 2560
Sat, 03 June 2017
 งานพิธีผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2560  (แผนงาน: สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตก) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานดนตรี

มิส  กนก    ทรรทรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
Miss  Kanok    Dardarananda (Out of Date 19 ตุลาคม 2560)

 กิจกรรมวันเด็กนานาชาติ TUBE TREK KIDZA CARNIVAL 2017 ณ TUBE TREK WATERPARK CHIANGMAI  (แผนงาน: สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตก) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
()
งานดนตรี

มิส  กนก    ทรรทรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
Miss  Kanok    Dardarananda (Out of Date 19 ตุลาคม 2560)

พฤ. 8 มิถุนายน 2560
Thu, 08 June 2017
 กิจกรรมผสานชีวิต ม.2  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [08 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560]
 (Profile: Array) [08 June 2017 - 08 June 2017]
ศาสนสถานในเขตเมืองเชียงใหม่
งานอภิบาล

มิส  ภัสรา    พงษ์พิศ
Miss  Phatsara    Phongphit

ศ. 16 มิถุนายน 2560
Fri, 16 June 2017
 คณะอาจารย์และนักศึกษาดนตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนและการซ้อมรวมวง  (แผนงาน: สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตก) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องดนตรีสากล)
งานดนตรี

มิส  กนก    ทรรทรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
Miss  Kanok    Dardarananda (Out of Date 19 ตุลาคม 2560)

จ. 19 มิถุนายน 2560
Mon, 19 June 2017
 นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/60  (แผนงาน: จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง) [15 พ.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 16 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ

มิส  สมรัก    ปริยะวาที
Missis  Somrak    Pariyawatee

อ. 20 มิถุนายน 2560
Tue, 20 June 2017
 วิธีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [20 มิ.ย. 2560 - 20 มิ.ย. 2560]
 (Profile: Array) [20 June 2017 - 20 June 2017]
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดเชียงใหม่
งานอภิบาล

มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
Master  Narenrit    Tatongjai

จ. 26 มิถุนายน 2560
Mon, 26 June 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

อ. 27 มิถุนายน 2560
Tue, 27 June 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

พ. 28 มิถุนายน 2560
Wed, 28 June 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

พฤ. 29 มิถุนายน 2560
Thu, 29 June 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

ศ. 30 มิถุนายน 2560
Fri, 30 June 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 เช่าใช้โปรแกรการเช่าใช้โปรแกรม Adobe  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [01 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [01 May 2017 - 30 April 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
Master  Rittiya    Srisuanjik

 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [01 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [01 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล
Master  Songkran    Chaiwiwatmongkol

 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [01 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [01 May 2017 - 30 April 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล
Master  Songkran    Chaiwiwatmongkol

ส. 1 กรกฎาคม 2560
Sat, 01 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

อา. 2 กรกฎาคม 2560
Sun, 02 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

จ. 3 กรกฎาคม 2560
Mon, 03 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

อ. 4 กรกฎาคม 2560
Tue, 04 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

พ. 5 กรกฎาคม 2560
Wed, 05 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

พฤ. 6 กรกฎาคม 2560
Thu, 06 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

ศ. 7 กรกฎาคม 2560
Fri, 07 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [02 มิ.ย. 2560 - 02 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [02 June 2017 - 02 Feb 2018]
อาคารเซราฟิน(ห้องประชุม1 ตึกเซราฟิน)
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

 จัดทำแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย  (โครงการ: โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา)
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานวิจัยและพัฒนา

มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
Miss  Thiritsara    Khamsit

ส. 8 กรกฎาคม 2560
Sat, 08 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 8 ก.ค. 60 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 1-10 ปี  (โครงการ: สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 1-10 ปี)
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานพัฒนาบุคลากร

มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
Miss  Jidapa    Chaisongkhram

 ร่วมเป็นวิทยากรในการสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวย ออร์เครสตร้า  (แผนงาน: สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตก) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
()
งานดนตรี

มิส  กนก    ทรรทรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
Miss  Kanok    Dardarananda (Out of Date 19 ตุลาคม 2560)

อา. 9 กรกฎาคม 2560
Sun, 09 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 9 ก.ค. 60 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 1-10 ปี  (โครงการ: สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 1-10 ปี)
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานพัฒนาบุคลากร

มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
Miss  Jidapa    Chaisongkhram

จ. 10 กรกฎาคม 2560
Mon, 10 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

อ. 11 กรกฎาคม 2560
Tue, 11 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาส่งแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย  (โครงการ: โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา)
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานวิจัยและพัฒนา

มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
Miss  Thiritsara    Khamsit

 1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาส่งแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย ระหว่างวันที่ 11/07/2560 - 14/07/2560  (แผนงาน: จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน)
 (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานวิจัยและพัฒนา

มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
Miss  Thiritsara    Khamsit

พ. 12 กรกฎาคม 2560
Wed, 12 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

พฤ. 13 กรกฎาคม 2560
Thu, 13 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

ศ. 14 กรกฎาคม 2560
Fri, 14 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

ส. 15 กรกฎาคม 2560
Sat, 15 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีการศึกษา 2560  (แผนงาน: ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตร รางวัลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน) [15 ก.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560]
 (Profile: Array) [15 July 2017 - 29 Sep 2017]
Montfort College Secondary Section
งานส่งเสริมสวัสดิการ

มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
Master  yanin    siripaisanprasert

อา. 16 กรกฎาคม 2560
Sun, 16 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

จ. 17 กรกฎาคม 2560
Mon, 17 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 18 กรกฎาคม 2560
Tue, 18 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 19 กรกฎาคม 2560
Wed, 19 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 20 กรกฎาคม 2560
Thu, 20 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 พิธีกรรมโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [20 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560]
 (Profile: Array) [20 July 2017 - 20 July 2017]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

 พิธีกรรมโอกาสระลึกถึงวันสถาปนานักบุญมงฟอร์ต  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [20 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560]
 (Profile: Array) [20 July 2017 - 20 July 2017]
อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟฮออล์ St.Joseph Hall)
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 21 กรกฎาคม 2560
Fri, 21 July 2017
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) [15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 June 2017 - 28 Feb 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายธุรการ การเงิน)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
Miss  Sudthichan    Supapaiboonkij

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

จ. 24 กรกฎาคม 2560
Mon, 24 July 2017
 สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 25 กรกฎาคม 2560
Tue, 25 July 2017
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  (แผนงาน: จัดกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อสะท้อนสภาพจริง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา) [25 ก.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561]
 (Profile: Array) [25 July 2017 - 30 Mar 2018]
ตึกอำนวยการ(ห้องฝ่ายบุคคล และ สำนักผู้อำนวยการ)
งานประเมินบุคลากร

มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
Miss  Suttiruk    Chaiwut

 การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 1  (แผนงาน: ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียน) [25 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560]
 (Profile: Array) [25 July 2017 - 28 July 2017]
Montfort College Secondary Section
งานนโยบายและแผน

มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
Miss  Punvilai    Suriyajong

 สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 26 กรกฎาคม 2560
Wed, 26 July 2017
 สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 27 กรกฎาคม 2560
Thu, 27 July 2017
 สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 28 กรกฎาคม 2560
Fri, 28 July 2017
 สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 1 สิงหาคม 2560
Tue, 01 Aug 2017
 ตรวจสุขภาพนักเรียนม.6  (แผนงาน: ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเฝ้าระวังโรค ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(โถงกิจกรรม)
งานพยาบาล

มิส  พวงไพร    สายสกล
Miss  Puangpai    Saisakon

 นิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/60  (แผนงาน: จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง) [15 พ.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 16 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ

มิส  สมรัก    ปริยะวาที
Missis  Somrak    Pariyawatee

พ. 2 สิงหาคม 2560
Wed, 02 Aug 2017
 ตรวจสุขภาพนักเรียนม.1  (แผนงาน: ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเฝ้าระวังโรค ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานพยาบาล

มิส  พวงไพร    สายสกล
Miss  Puangpai    Saisakon

พฤ. 3 สิงหาคม 2560
Thu, 03 Aug 2017
 ตรวจสุขภาพนักเรียนม.4  (แผนงาน: ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเฝ้าระวังโรค ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานพยาบาล

มิส  พวงไพร    สายสกล
Miss  Puangpai    Saisakon

ศ. 4 สิงหาคม 2560
Fri, 04 Aug 2017
 พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [02 มิ.ย. 2560 - 02 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [02 June 2017 - 02 Feb 2018]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

จ. 7 สิงหาคม 2560
Mon, 07 Aug 2017
  [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานธุรการและสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ

มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
Miss  Mayuree    Saikaew

 ตรวจสุขภาพนักเรียนม.5  (แผนงาน: ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเฝ้าระวังโรค ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานพยาบาล

มิส  พวงไพร    สายสกล
Miss  Puangpai    Saisakon

พ. 9 สิงหาคม 2560
Wed, 09 Aug 2017
 ตรวจสุขภาพนักเรียนม.2  (แผนงาน: ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเฝ้าระวังโรค ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานพยาบาล

มิส  พวงไพร    สายสกล
Miss  Puangpai    Saisakon

ศ. 11 สิงหาคม 2560
Fri, 11 Aug 2017
 พิธีกรรมโอกาสสมโภขแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [11 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560]
 (Profile: Array) [11 Aug 2017 - 11 Aug 2017]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

 เชิญวิทยากรให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.6 การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  (แผนงาน: ดูแลพฤติกรรมนักเรียน ทางด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัว) [29 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [29 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟฮออล์ St.Joseph Hall)
งานแนะแนว

มิส  สมฤทัย    ชัยพิมาน
Miss  Somruthai    Chaipiman

จ. 14 สิงหาคม 2560
Mon, 14 Aug 2017
 2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเครื่องมือวิจัย  (โครงการ: โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา)
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานวิจัยและพัฒนา

มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
Miss  Thiritsara    Khamsit

 2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเครื่องมือวิจัย ระหว่างวันที่ 14/08/2560 - 18/08/2560  (แผนงาน: จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน)
 (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานวิจัยและพัฒนา

มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
Miss  Thiritsara    Khamsit

  ใบงำนที่ 4 การวิเคราะห์ Keyword มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรที่ทาครบทุกสาระ ทุกมาตรฐานและทุกตัวชี้วัดในวิชา /ชั้นที่รับผิดชอบสอน  ใบงำนที่ 4.1 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทย /ภูมิปัญญาท้องถิ่น /อาเซียน /ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศตวรรษที่ 21 / จุดเน้นตามบริบทอื่นๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  (แผนงาน: จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร กลุ่มสาระและหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ (ฉบับครูผู้สอน) จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้าง แผนการเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้ มีความหลากหลายตามความถนัดและความ สนใจของนักเรียน นิเทศการใช้หลักสูตร ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนา หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาหน่วยการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน จัดกิจกรรมชมรม/กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้บรรลุตามหลักสูตร) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานหลักสูตร

มิส  กรรณิการ์    ดวงจิรประภา
Miss  Kannika    Duangjiraprapha

พฤ. 17 สิงหาคม 2560
Thu, 17 Aug 2017
 ชีวิตเลือกได้ด้วยรักและกำลังใจ  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560]
 (Profile: Array) [17 Aug 2017 - 17 Aug 2017]
โรงเรียน สพฐ ในเขตอำเภอดอยหล่อและจอมทอง
งานอภิบาล

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong

พฤ. 31 สิงหาคม 2560
Thu, 31 Aug 2017
 กิจกรรมผสานชีวิต ม.1  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560]
 (Profile: Array) [31 Aug 2017 - 31 Aug 2017]
ชุมชนรอบๆโรงเรียน
งานอภิบาล

มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
Master  Narenrit    Tatongjai

 นักเรีย ม 1 ผสานชีวิต  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560]
 (Profile: Array) [31 Aug 2017 - 31 Aug 2017]
อารามวัดหนองบวกส้ม ,วัดสันป่าเลียง,วัดเมืองสาตรน้อย
งานอภิบาล

มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
Master  Narenrit    Tatongjai

ศ. 1 กันยายน 2560
Fri, 01 Sep 2017
 โครงการ GE English on Tour สำหรับนักเรียนผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  (แผนงาน: เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง, สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิเทศสัมพันธ์

มิส  ภวดี    ศรีใจ
Miss  Phawadee    Srijai

จ. 4 กันยายน 2560
Mon, 04 Sep 2017
 การส่งใบงานที่5 , 6  (แผนงาน: จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร กลุ่มสาระและหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ (ฉบับครูผู้สอน) จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้าง แผนการเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้ มีความหลากหลายตามความถนัดและความ สนใจของนักเรียน นิเทศการใช้หลักสูตร ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนา หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาหน่วยการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน จัดกิจกรรมชมรม/กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้บรรลุตามหลักสูตร) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานหลักสูตร

มิส  กรรณิการ์    ดวงจิรประภา
Miss  Kannika    Duangjiraprapha

จ. 18 กันยายน 2560
Mon, 18 Sep 2017
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 19 กันยายน 2560
Tue, 19 Sep 2017
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 20 กันยายน 2560
Wed, 20 Sep 2017
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 21 กันยายน 2560
Thu, 21 Sep 2017
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 22 กันยายน 2560
Fri, 22 Sep 2017
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

จ. 25 กันยายน 2560
Mon, 25 Sep 2017
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 27 กันยายน 2560
Wed, 27 Sep 2017
 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 28 กันยายน 2560
Thu, 28 Sep 2017
 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560  (แผนงาน: ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตร รางวัลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน) [15 ก.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560]
 (Profile: Array) [15 July 2017 - 29 Sep 2017]
()
งานส่งเสริมสวัสดิการ

มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
Master  yanin    siripaisanprasert

จ. 2 ตุลาคม 2560
Mon, 02 Oct 2017
 เข้าเงียบครูคาทอลิกร่วมกับประถม  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [02 ต.ค. 2560 - 02 ต.ค. 2560]
 (Profile: Array) [02 Oct 2017 - 02 Oct 2017]
สวนเจ็ดริน
งานอภิบาล

มิส  ภัสรา    พงษ์พิศ
Miss  Phatsara    Phongphit

 อบรมพนักงานตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [02 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560]
 (Profile: Array) [02 Oct 2017 - 29 Oct 2017]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong

 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6/2560  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้อง computer Learning Center (CLC))
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
Master  Rittiya    Srisuanjik

พ. 4 ตุลาคม 2560
Wed, 04 Oct 2017
 อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/60  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องวัดประเมินผล/งานทะเบียน)
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องวัดประเมินผล/งานทะเบียน)
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 5 ตุลาคม 2560
Thu, 05 Oct 2017
 ค่ายสิงคโปร์ (Singapore Survival IX)  (แผนงาน: เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
ประเทศสิงคโปร์
งานวิเทศสัมพันธ์

มิส  ภวดี    ศรีใจ
Miss  Phawadee    Srijai

อา. 8 ตุลาคม 2560
Sun, 08 Oct 2017
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  (แผนงาน: เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
ประเทศญี่ปุ่น
งานวิเทศสัมพันธ์

มิส  ภวดี    ศรีใจ
Miss  Phawadee    Srijai

จ. 9 ตุลาคม 2560
Mon, 09 Oct 2017
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 10 ตุลาคม 2560
Tue, 10 Oct 2017
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

จ. 16 ตุลาคม 2560
Mon, 16 Oct 2017
 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 2 (16-31 ต.ค. 2560)  (แผนงาน: จัดกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อสะท้อนสภาพจริง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา) [15 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 31 May 2018]
Montfort College Secondary Section
งานประเมินบุคลากร

มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
Miss  Suttiruk    Chaiwut

พ. 1 พฤศจิกายน 2560
Wed, 01 Nov 2017
 นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60  (แผนงาน: จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง) [15 พ.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 16 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ

มิส  สมรัก    ปริยะวาที
Missis  Somrak    Pariyawatee

 ทบทวนโปรแกรม SWIS ครั้งที่ 1 เทอม 2  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซราฟิน(ห้อง computer 5)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
Master  Rittiya    Srisuanjik

ศ. 3 พฤศจิกายน 2560
Fri, 03 Nov 2017
 พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [02 มิ.ย. 2560 - 02 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [02 June 2017 - 02 Feb 2018]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

พฤ. 9 พฤศจิกายน 2560
Thu, 09 Nov 2017
 นักเรียนระดับชั้น ม.4 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (แผนงาน: ดูแลพฤติกรรมนักเรียน ทางด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัว) [29 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [29 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานแนะแนว

มิส  สมฤทัย    ชัยพิมาน
Miss  Somruthai    Chaipiman

ศ. 10 พฤศจิกายน 2560
Fri, 10 Nov 2017
 กิจกรรมคอนเสิร์ตสัญจรสมาคมสมาพัธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
Master  Rittiya    Srisuanjik

ส. 11 พฤศจิกายน 2560
Sat, 11 Nov 2017
 บรรเลงในกิจกรรม MC OPEN HOUSE  (แผนงาน: สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตก) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
()
งานดนตรี

มิส  กนก    ทรรทรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
Miss  Kanok    Dardarananda (Out of Date 19 ตุลาคม 2560)

จ. 13 พฤศจิกายน 2560
Mon, 13 Nov 2017
 สัปดห์ห้องสมุด  (แผนงาน: สรรหาหนังสือให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ห้องสมุดแห่งชาติ ตามความต้องการของครูผู้สอน และตามข้อเสนอแนะของนักเรียน จัดทา Catalog หนังสือ และทรัพยากรสารนิเทศ ให้บริการยืม คืน ตรวจสอบคุณภาพหนังสือ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่จูงใจให้ครูและนักเรียนเข้าห้องใช้ห้องสมุด รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการห้องสมุด เป็นต้น ) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องสมุด)
งานห้องสมุด

มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
Miss  Charoensri    Srijundon

อ. 14 พฤศจิกายน 2560
Tue, 14 Nov 2017
 สัปดห์ห้องสมุด  (แผนงาน: สรรหาหนังสือให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ห้องสมุดแห่งชาติ ตามความต้องการของครูผู้สอน และตามข้อเสนอแนะของนักเรียน จัดทา Catalog หนังสือ และทรัพยากรสารนิเทศ ให้บริการยืม คืน ตรวจสอบคุณภาพหนังสือ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่จูงใจให้ครูและนักเรียนเข้าห้องใช้ห้องสมุด รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการห้องสมุด เป็นต้น ) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องสมุด)
งานห้องสมุด

มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
Miss  Charoensri    Srijundon

 อบรมทบทวนการใช้โปรแกรม Swis  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
()
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
Master  Rittiya    Srisuanjik

พ. 15 พฤศจิกายน 2560
Wed, 15 Nov 2017
 จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน  (โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับหุ่นยนต์ )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
อาคารเซราฟิน(ห้อง computer 3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ และเทคโนโลยี

     
     

 สัปดห์ห้องสมุด  (แผนงาน: สรรหาหนังสือให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ห้องสมุดแห่งชาติ ตามความต้องการของครูผู้สอน และตามข้อเสนอแนะของนักเรียน จัดทา Catalog หนังสือ และทรัพยากรสารนิเทศ ให้บริการยืม คืน ตรวจสอบคุณภาพหนังสือ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่จูงใจให้ครูและนักเรียนเข้าห้องใช้ห้องสมุด รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการห้องสมุด เป็นต้น ) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องสมุด)
งานห้องสมุด

มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
Miss  Charoensri    Srijundon

 อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับครูและบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ  (แผนงาน: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซราฟิน(ห้อง computer 5)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
Master  Rittiya    Srisuanjik

พฤ. 16 พฤศจิกายน 2560
Thu, 16 Nov 2017
 สัปดห์ห้องสมุด  (แผนงาน: สรรหาหนังสือให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ห้องสมุดแห่งชาติ ตามความต้องการของครูผู้สอน และตามข้อเสนอแนะของนักเรียน จัดทา Catalog หนังสือ และทรัพยากรสารนิเทศ ให้บริการยืม คืน ตรวจสอบคุณภาพหนังสือ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่จูงใจให้ครูและนักเรียนเข้าห้องใช้ห้องสมุด รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการห้องสมุด เป็นต้น ) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องสมุด)
งานห้องสมุด

มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
Miss  Charoensri    Srijundon

ศ. 17 พฤศจิกายน 2560
Fri, 17 Nov 2017
 สัปดห์ห้องสมุด  (แผนงาน: สรรหาหนังสือให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ห้องสมุดแห่งชาติ ตามความต้องการของครูผู้สอน และตามข้อเสนอแนะของนักเรียน จัดทา Catalog หนังสือ และทรัพยากรสารนิเทศ ให้บริการยืม คืน ตรวจสอบคุณภาพหนังสือ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่จูงใจให้ครูและนักเรียนเข้าห้องใช้ห้องสมุด รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการห้องสมุด เป็นต้น ) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องสมุด)
งานห้องสมุด

มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
Miss  Charoensri    Srijundon

พ. 22 พฤศจิกายน 2560
Wed, 22 Nov 2017
 เยี่ยมชมสถานศึกษาสายอาชีพสำหรับนักเรียนชั้น ม.3  (แผนงาน: ดูแลพฤติกรรมนักเรียน ทางด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัว) [29 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [29 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานแนะแนว

มิส  สมฤทัย    ชัยพิมาน
Miss  Somruthai    Chaipiman

พฤ. 23 พฤศจิกายน 2560
Thu, 23 Nov 2017
 เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560]
 (Profile: Array) [23 Nov 2017 - 23 Nov 2017]
อารามเบเนดิกติน
งานอภิบาล

มิส  ภัสรา    พงษ์พิศ
Miss  Phatsara    Phongphit

พฤ. 30 พฤศจิกายน 2560
Thu, 30 Nov 2017
 ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [30 ต.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560]
 (Profile: Array) [30 Oct 2017 - 29 Dec 2017]
จังหวัดลำปาง
งานอภิบาล

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong

ศ. 1 ธันวาคม 2560
Fri, 01 Dec 2017
 ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [30 ต.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560]
 (Profile: Array) [30 Oct 2017 - 29 Dec 2017]
จังหวัดลำปาง
งานอภิบาล

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong

ส. 2 ธันวาคม 2560
Sat, 02 Dec 2017
 ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [30 ต.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560]
 (Profile: Array) [30 Oct 2017 - 29 Dec 2017]
จังหวัดลำปาง
งานอภิบาล

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong

 งาน MC NIGHT ครั้งที่ 8  (แผนงาน: สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตก) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานดนตรี

มิส  กนก    ทรรทรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
Miss  Kanok    Dardarananda (Out of Date 19 ตุลาคม 2560)

 MC NIGHTครั้งที่8  (แผนงาน: วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ) [14 พ.ย. 2560 - 23 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [14 Nov 2017 - 23 Feb 2018]
Montfort College Secondary Section
งานกิจกรรม

มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
Miss  Duangmanee    Kampalaew

อา. 3 ธันวาคม 2560
Sun, 03 Dec 2017
 ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [30 ต.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560]
 (Profile: Array) [30 Oct 2017 - 29 Dec 2017]
จังหวัดลำปาง
งานอภิบาล

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong

จ. 4 ธันวาคม 2560
Mon, 04 Dec 2017
 ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [30 ต.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560]
 (Profile: Array) [30 Oct 2017 - 29 Dec 2017]
จังหวัดลำปาง
งานอภิบาล

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong

พฤ. 7 ธันวาคม 2560
Thu, 07 Dec 2017
 ฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่  (แผนงาน: ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเฝ้าระวังโรค ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง) [16 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [16 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้อง MCTV)
งานพยาบาล

มิส  พวงไพร    สายสกล
Miss  Puangpai    Saisakon

อ. 12 ธันวาคม 2560
Tue, 12 Dec 2017
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 13 ธันวาคม 2560
Wed, 13 Dec 2017
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 14 ธันวาคม 2560
Thu, 14 Dec 2017
 สรุปรายงานการประชุม  (แผนงาน: งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป

มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ
Miss  Duanpen    Takantha

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 15 ธันวาคม 2560
Fri, 15 Dec 2017
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

จ. 18 ธันวาคม 2560
Mon, 18 Dec 2017
 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 3 (18 ธ.ค. 2560 - 5 ม.ค. 2561)  (แผนงาน: จัดกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อสะท้อนสภาพจริง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา) [15 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 31 May 2018]
Montfort College Secondary Section
งานประเมินบุคลากร

มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
Miss  Suttiruk    Chaiwut

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 ส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล  (แผนงาน: จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน) [15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 28 Feb 2018]
Montfort College Secondary Section
งานวิจัยและพัฒนา

มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
Miss  Thiritsara    Khamsit

อ. 19 ธันวาคม 2560
Tue, 19 Dec 2017
 career shopping day  (แผนงาน: ดูแลพฤติกรรมนักเรียน ทางด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัว) [03 ต.ค. 2560 - 09 มี.ค. 2561]
 (Profile: Array) [03 Oct 2017 - 09 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานแนะแนว

มิส  สมฤทัย    ชัยพิมาน
Miss  Somruthai    Chaipiman

 career shopping day M 5  (แผนงาน: ดูแลพฤติกรรมนักเรียน ทางด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัว) [29 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [29 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานแนะแนว

มิส  สมฤทัย    ชัยพิมาน
Miss  Somruthai    Chaipiman

 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 20 ธันวาคม 2560
Wed, 20 Dec 2017
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงบทเพลงในงาน Montfort Variety Education 2017 "MCP Go Cloud"  (แผนงาน: สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตก) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College
งานดนตรี

มิส  กนก    ทรรทรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
Miss  Kanok    Dardarananda (Out of Date 19 ตุลาคม 2560)

 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 21 ธันวาคม 2560
Thu, 21 Dec 2017
 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 22 ธันวาคม 2560
Fri, 22 Dec 2017
 พิธีกรรมโอกาสวันคริสต์มาส  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560]
 (Profile: Array) [22 Dec 2017 - 22 Dec 2017]
อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ)
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

 วันครอบครัวมงฟอร์ต  (แผนงาน: ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตร รางวัลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน) [15 พ.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 16 June 2018]
หอประชุมเซนต์โยเซฟ
งานส่งเสริมสวัสดิการ

มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
Master  yanin    siripaisanprasert

 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 งานคริสต์มาส  (แผนงาน: วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานกิจกรรม

มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
Miss  Duangmanee    Kampalaew

 งานคริสต์มาส  (แผนงาน: วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ) [06 พ.ย. 2560 - 19 ม.ค. 2561]
 (Profile: Array) [06 Nov 2017 - 19 Jan 2018]
Montfort College Secondary Section
งานกิจกรรม

มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
Miss  Duangmanee    Kampalaew

ส. 23 ธันวาคม 2560
Sat, 23 Dec 2017
 วันครอบครัวพนักงาน  (แผนงาน: ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตร รางวัลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน) [15 พ.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 16 June 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(โรงอาหาร)
งานส่งเสริมสวัสดิการ

มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
Master  yanin    siripaisanprasert

ศ. 5 มกราคม 2561
Fri, 05 Jan 2018
 พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [02 มิ.ย. 2560 - 02 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [02 June 2017 - 02 Feb 2018]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

 ประกาศคะแนน F1 และ Midterm ทางเว็บไซต์งานวัดผล  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องวัดประเมินผล/งานทะเบียน)
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 ประกาศคะแนน F1 และ Midterm ทางเว็บไซต์งานวัดผล  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 17 มกราคม 2561
Wed, 17 Jan 2018
 การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 3  (แผนงาน: ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียน) [17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561]
 (Profile: Array) [17 Jan 2018 - 19 Jan 2018]
Montfort College Secondary Section
งานนโยบายและแผน

มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
Miss  Punvilai    Suriyajong

จ. 22 มกราคม 2561
Mon, 22 Jan 2018
 4. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งรายงานวิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22/01/2561 - 26/01/2561  (แผนงาน: จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน)
 (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานวิจัยและพัฒนา

มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
Miss  Thiritsara    Khamsit

ศ. 2 กุมภาพันธ์ 2561
Fri, 02 Feb 2018
 พิธีกรรมโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์วันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ต และปิดปีการศึกษา  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ) [02 ก.พ. 2561 - 02 ก.พ. 2561]
 (Profile: Array) [02 Feb 2018 - 02 Feb 2018]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

จ. 5 กุมภาพันธ์ 2561
Mon, 05 Feb 2018
 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 4 (5-16 ก.พ. 2561)  (แผนงาน: จัดกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อสะท้อนสภาพจริง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา) [15 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 31 May 2018]
Montfort College Secondary Section
งานประเมินบุคลากร

มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
Miss  Suttiruk    Chaiwut

พฤ. 22 กุมภาพันธ์ 2561
Thu, 22 Feb 2018
 ประมวลผลและสรุปคะแนนจากผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 1 และ 2  (แผนงาน: จัดกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อสะท้อนสภาพจริง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประจำปีการศึกษา) [15 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 31 May 2018]
Montfort College Secondary Section
งานประเมินบุคลากร

มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
Miss  Suttiruk    Chaiwut

จ. 26 กุมภาพันธ์ 2561
Mon, 26 Feb 2018
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 27 กุมภาพันธ์ 2561
Tue, 27 Feb 2018
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 28 กุมภาพันธ์ 2561
Wed, 28 Feb 2018
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 1 มีนาคม 2561
Thu, 01 Mar 2018
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 2 มีนาคม 2561
Fri, 02 Mar 2018
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ส. 3 มีนาคม 2561
Sat, 03 Mar 2018
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6  (แผนงาน: รับผิดชอบงานด้านการปกครองนักเรียนร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ทั้งประชาสัมพันธ์และประสานงานกับครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน) [08 ม.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561]
 (Profile: Array) [08 Jan 2018 - 23 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มิส  นงลักษณ์    คำไทย
Missis  Nongluck    Kumthai

 พิธีมอบวุฒิบัตรจบ ม.3 และ ม.6  (แผนงาน: รับผิดชอบงานด้านการปกครองนักเรียนร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ทั้งประชาสัมพันธ์และประสานงานกับครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน) [15 พ.ค. 2560 - 06 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 06 April 2018]
Montfort College Secondary Section
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

     
     

จ. 5 มีนาคม 2561
Mon, 05 Mar 2018
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 6 มีนาคม 2561
Tue, 06 Mar 2018
 การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 4  (แผนงาน: ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียน) [06 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561]
 (Profile: Array) [06 Mar 2018 - 09 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานนโยบายและแผน

มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
Miss  Punvilai    Suriyajong

ศ. 9 มีนาคม 2561
Fri, 09 Mar 2018
 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

จ. 12 มีนาคม 2561
Mon, 12 Mar 2018
 5. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13/03/2561 - 16/03/2561  (แผนงาน: จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน)
 (Profile: Array)
Montfort College Secondary Section
งานวิจัยและพัฒนา

มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
Miss  Thiritsara    Khamsit

 สอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/256  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 13 มีนาคม 2561
Tue, 13 Mar 2018
 สอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/256  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 14 มีนาคม 2561
Wed, 14 Mar 2018
 สอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/256  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 15 มีนาคม 2561
Thu, 15 Mar 2018
 อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องวัดประเมินผล/งานทะเบียน)
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 16 มีนาคม 2561
Fri, 16 Mar 2018
 ทัศนศึกษาเมือง Ringwood ประเทศออสเตรเลีย  (แผนงาน: เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) [15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Ringwood, Australia
งานวิเทศสัมพันธ์

มิส  ภวดี    ศรีใจ
Miss  Phawadee    Srijai

 อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องวัดประเมินผล/งานทะเบียน)
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 20 มีนาคม 2561
Tue, 20 Mar 2018
 ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวไทย  (แผนงาน: ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตร รางวัลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน) [15 พ.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 16 June 2018]
Montfort College Secondary Section
งานส่งเสริมสวัสดิการ

มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
Master  yanin    siripaisanprasert

จ. 26 มีนาคม 2561
Mon, 26 Mar 2018
 โครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 27 มีนาคม 2561
Tue, 27 Mar 2018
 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 28 มีนาคม 2561
Wed, 28 Mar 2018
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 29 มีนาคม 2561
Thu, 29 Mar 2018
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 30 มีนาคม 2561
Fri, 30 Mar 2018
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 มิ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561]

 (Profile: Array) [15 June 2017 - 30 Mar 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

จ. 9 เมษายน 2561
Mon, 09 April 2018
 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

อ. 10 เมษายน 2561
Tue, 10 April 2018
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 11 เมษายน 2561
Wed, 11 April 2018
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พฤ. 12 เมษายน 2561
Thu, 12 April 2018
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 13 เมษายน 2561
Fri, 13 April 2018
 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

ศ. 20 เมษายน 2561
Fri, 20 April 2018
 งานมุทิตาจิตครูเกษียนอายุการทำงาน  (แผนงาน: ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตร รางวัลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน) [15 พ.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2561]
 (Profile: Array) [15 May 2017 - 16 June 2018]
อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟฮออล์ St.Joseph Hall)
งานส่งเสริมสวัสดิการ

มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
Master  yanin    siripaisanprasert

อ. 24 เมษายน 2561
Tue, 24 April 2018
 สอบโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng

พ. 25 เมษายน 2561
Wed, 25 April 2018
 สอบโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน
- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)
[15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561]

 (Profile: Array) [15 May 2017 - 30 April 2018]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng