[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ส. 1 ธันวาคม 2561  ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
 มอบตัวนักเรียนแทรกชั้น ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
 นักเรียน ม.3/6 ร่วมกิจกรรมดูดาวบนท้องฟ้า (ทดสอบภาคปฏิบัติในวิชาวิทยาศาสตร์) Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อา. 2 ธันวาคม 2561  ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
 นักเรียนรับรางวัลเหรียญเงินจากการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
จ. 3 ธันวาคม 2561  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
 จัดทำสารสนเทศฝ่ายวิชาการเป็นรายเดือน Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
 ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
 ซ้อมกิจกรรมวันพ่อ Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตึกอำนวยการ(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
 สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอัลเบิร์ต ครั้งที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์
 7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section งานธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ญาดา    กะราม
 บันทึกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคเรียนที่ 2/2561 F1 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 4 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันพ่อ Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการ(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
 กิจกรรม Big Cieang Day นักเรียน ม.3และ ม.5 Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง
 บันทึกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคเรียนที่ 2/2561 F1 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 5 ธันวาคม 2561  ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
 บันทึกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคเรียนที่ 2/2561 F1 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 6 ธันวาคม 2561  วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
 บันทึกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคเรียนที่ 2/2561 F1 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 7 ธันวาคม 2561  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
 บันทึกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคเรียนที่ 2/2561 F1 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 นักเรียน ม.3/7 ร่วมกิจกรรมดูดาวบนท้องฟ้า (ทดสอบภาคปฏิบัติในวิชาวิทยาศาสตร์) Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อ. 11 ธันวาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเอ็มมานูเอล ครั้งที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์
พ. 12 ธันวาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 13 ธันวาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 บันทึกคะแนนเก็บกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 14 ธันวาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 บันทึกคะแนนเก็บกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
จ. 17 ธันวาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 สำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอันโตนีโอ ครั้งที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์
 บันทึกคะแนนเก็บกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 18 ธันวาคม 2561  บันทึกคะแนนเก็บกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 อบรมคอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และโชดุกุ Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา
พ. 19 ธันวาคม 2561  ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ห้องประชุมอำนวยการ งานธุรการและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
 Career Shopping Day, 2018 Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  สมฤทัย    ชัยพิมาน
 บันทึกคะแนนเก็บกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 21 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันคริสต์มาส Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ) งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
 กิจกรรมวันคริสต์มาส และปีใหม่ /วันครอบครัวมงฟอร์ต ( 2 แผนก) Montfort College Secondary Section งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
ส. 22 ธันวาคม 2561  กิจกรรม MC ธารน้ำใจ - งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
พ. 2 มกราคม 2562  สำรวจทรัพย์สินอาคารฮูเบิร์ต ครั้งที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์
ศ. 4 มกราคม 2562  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
ส. 5 มกราคม 2562  กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.4 รอบที่ 1 (รอบภายใน) - นักเรียนระดับชั้น ม.4 GIFTED - นักเรียนระดับชั้น ม.4 นักเรียนทุน ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องอาหารลีลาวดี) งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
จ. 7 มกราคม 2562  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
 สำรวจทรัพย์สินอาคารอัลลอยซีอุส ครั้งที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์
 การสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน FSG Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
  ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 8 มกราคม 2562  การสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน FSG Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
  ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 9 มกราคม 2562   ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 10 มกราคม 2562  ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง
  ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 11 มกราคม 2562   ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ส. 12 มกราคม 2562  MC เพื่อน้อง แม่อาย งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง
 การแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พระราชทานสมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อา. 13 มกราคม 2562  เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี "Chem Challenge" ครั้งที่ 8 ( Got your Talent ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
จ. 14 มกราคม 2562  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
อ. 15 มกราคม 2562  นักเรียนเข้ารับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards ระดับประเทศ ( Got your Talent ) เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
พฤ. 17 มกราคม 2562  สำรวจทรัพย์สินอาคารสระว่ายน้ำ และบ้านพักเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนระดับชั น ม. 3 และ ม. 6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 18 มกราคม 2562  การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนระดับชั น ม. 3 และ ม. 6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ส. 19 มกราคม 2562  การวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียน ม.4 รอบ 2 และนักเรียนแทรกชั้น ม.4-5 ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(โรงอาหาร) งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
จ. 21 มกราคม 2562  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
 สำรวจทรัพย์สินบริเวณโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์
อ. 22 มกราคม 2562  กิจกรรมกรีฑาสี ครั้งที่ 53 Montfort College Secondary Section งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
จ. 28 มกราคม 2562  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
อ. 29 มกราคม 2562  ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  อรุณี    มงคล
พ. 30 มกราคม 2562  ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  อรุณี    มงคล
พฤ. 31 มกราคม 2562  พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ฯ ปัจฉิมนิเทศม.6 และปิดปีการศึกษา Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
 วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ต / ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 6 / ปิดปีการศึกษา 2561 Montfort College Secondary Section งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
 ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  อรุณี    มงคล
ส. 2 กุมภาพันธ์ 2562  งานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28 Montfort College Secondary Section งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
อา. 3 กุมภาพันธ์ 2562  การสอบ HSK ระดับชั น ม. 4 – 6 ครั งที่ 2 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
จ. 4 กุมภาพันธ์ 2562  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
 บันทึกคะแนนเก็บหลังกลางภาค F2 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 5 กุมภาพันธ์ 2562  บันทึกคะแนนเก็บหลังกลางภาค F2 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 6 กุมภาพันธ์ 2562  บันทึกคะแนนเก็บหลังกลางภาค F2 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 7 กุมภาพันธ์ 2562  บันทึกคะแนนเก็บหลังกลางภาค F2 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ส. 9 กุมภาพันธ์ 2562  กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียน ม.1 จากมงฟอร์ตแผนกประถม - นักเรียน GIFTED ม.1 - นักเรียน ม.1 ทุนเรียนดี - นักเรียนแทรกชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(โรงอาหาร) งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
จ. 11 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
  7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section งานธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ญาดา    กะราม
อ. 12 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
  บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 13 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
  บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 14 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
  บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 15 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง