[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ศ. 6 กรกฎาคม 2561  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
พ. 11 กรกฎาคม 2561  ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2561 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องอาหารลีลาวดี) งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ
 ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ตึกอำนวยการ(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ) งานธุรการและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
ศ. 13 กรกฎาคม 2561  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง อาคารเซนต์แมรี่ St.mary(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
 ยื่นซองประมูลชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และอุปกรณ์ประดับชุดลูกเสือ-เนตรนารี อาคารอัลลอซีอุส(ห้องงานโถชนาการ จัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุครุภัณฑ์) งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
ส. 14 กรกฎาคม 2561  อบรมพนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
 ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีการศึกษา 2561 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(โรงอาหาร) งานบริหารบุคคล สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
จ. 16 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 17 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 18 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 19 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 20 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
จ. 23 กรกฎาคม 2561  พิธีหล่อเทียนพรรษา Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
อ. 24 กรกฎาคม 2561  วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนานักบุญหลุยส์ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
พฤ. 26 กรกฎาคม 2561  พิธีถวายเทียนพรรษา Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
พ. 1 สิงหาคม 2561  ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  อรุณี    มงคล
พฤ. 2 สิงหาคม 2561  ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  อรุณี    มงคล
ศ. 3 สิงหาคม 2561  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
 ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  อรุณี    มงคล
อ. 7 สิงหาคม 2561  กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.3 Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
พฤ. 9 สิงหาคม 2561  ซ้อมกิจกรรมวันแม่ Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
ศ. 10 สิงหาคม 2561  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขี้นสวรรค์ Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ ลานจามจุรี งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
ศ. 7 กันยายน 2561  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
จ. 24 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 25 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 26 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 27 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 28 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ส. 29 กันยายน 2561  กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9 Montfort College Secondary Sectionณ สนามแข่งขัน Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
พฤ. 4 ตุลาคม 2561  เข้าเงียบครูคาทอลิก สวนเจ็ดริน งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ภัสรา    พงษ์พิศ
ศ. 5 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
 ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
ส. 6 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
อา. 7 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
จ. 8 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
อ. 9 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
พ. 10 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
พ. 17 ตุลาคม 2561  การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
ศ. 2 พฤศจิกายน 2561  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
พ. 21 พฤศจิกายน 2561  ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง
พ. 28 พฤศจิกายน 2561  ซ้อมกิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 9 Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
พฤ. 29 พฤศจิกายน 2561  ซ้อมกิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 9 Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.1 Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
ศ. 30 พฤศจิกายน 2561   กิจกรรมMC NIGHT ครั้งที่ 9 Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
ส. 1 ธันวาคม 2561  ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
 ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
อา. 2 ธันวาคม 2561  ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
จ. 3 ธันวาคม 2561  ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
 ซ้อมกิจกรรมวันพ่อ Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
อ. 4 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันพ่อ Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
พ. 5 ธันวาคม 2561  ค่ายเพื่อนนักบุญ Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
ศ. 7 ธันวาคม 2561  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
อ. 11 ธันวาคม 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 12 ธันวาคม 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 13 ธันวาคม 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 14 ธันวาคม 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
จ. 17 ธันวาคม 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 21 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันคริสต์มาส Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ) งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
ส. 22 ธันวาคม 2561  กิจกรรม MC ธานน้ำใจ - งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 MC ธานน้ำใจ - งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง
ศ. 4 มกราคม 2562  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
ส. 12 มกราคม 2562  MC เพื่อน้อง แม่อาย งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง
จ. 11 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 12 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 13 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 14 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 15 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
จ. 25 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 26 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 27 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 28 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 1 มีนาคม 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
จ. 1 เมษายน 2562  วันอนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  พิมพ์ลภัสร    จันทร์ต๊ะ
ศ. 19 เมษายน 2562  พิธีรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครู Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว