TCAS ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลับรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561      
การจัดทำ PORT FOLIO ของนักเรียน ปีการศึกษา2560      
เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้ แบบ C - PAT โดย ครูชัชฎาพร มาลารัตน์      
บทความทางวิชาการ เรื่อง สมอง 2 ซีกของมนุษย์      
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน      
การศึกษา วอลดอร์ฟ      
แนะแนวอาชีพที่น่าสนใจ