Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ      
000/2561       2.3 ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป      
000/2561       3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ      
000/2561       3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ      
000/2561       3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ      
000/2561       6.1 งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในฝ่ายและส่งหนังสือระหว่างฝ่าย      
000/2561       6.2 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย      
000/2561       6.3 งานบันทึก จัดทำรายงานการประชุมฝ่าย      
000/2561       6.4 การจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน      
000/2561       6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน      
000/2561       6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี      
000/2561       6.7 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่ายบริหาร      
000/2561       6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย      
000/2561       6.9 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      
000/2561            
000/2561       6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       กรรมการประกัน      
000/2561            
000/2561       คณะกรรมการ      
000/2561       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       พิธีไหว้ครู      
000/2561       พิธีไหว้ครู      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       พิธีถวายเทียนพรรษา      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       แต่งจั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียน      
000/2561            
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการวันพ่อแห่งชาติ      
000/2561       พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการเช่าใช้-เช่าซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินงานปรับปรุงระบบสารสนเทศ SWIS ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย      
000/2561       แตงตั้งคณะกรรมการวันแม่      
000/2561            
000/2561       ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย      
000/2561       การสำรวจทรัพย์สินประจำปี2561      
000/2561       กรรมการจัดทำเอกสารหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562      
000/2561            
000/2561       ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1-ม.6      
000/2561       ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมทดลอง      
000/2561            
000/2561       การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี      
000/2561            
000/2561       คณะกรรมการที่ปรึกษา      
000/2561       ทดสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจงานอาคาร      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทดลอง      
000/2561            
000/2561       พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจอาหารประจำปี 2561 ทดสอบ      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       เล่าสู่กันฟัง      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       การเบิกวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง      
000/2561            
000/2561            
000/2561       การดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2561            
000/2561       3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ      
000/2561       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดไำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย      
000/2561            
000/2561