Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2560            
000/2560       ทดสอบแต่งตั้ง      
000/2560            
000/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ      
000/2560            
000/2560            
000/2560       ทดสอบแต่งตั้ง      
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
000/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (ทดสอบ)      
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560       กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2      
000/2560            
000/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ค่าย Multi – Languages      
000/2560            
000/2560       คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห็ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ      
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560       งานวันคริสต์มาส      
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560            
000/2560