[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 00066
ชื่อ: มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 25 ปี 2 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546  บัญชีมหาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานบริหารกองทุน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานธุรการ
2560 กรรมการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2557 ประธานกรรมการ งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการและเลขานุการ
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานตรวจสอบงบประมาณการเงิน
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2560 อบรมระบบ SWIS PLUS (แผนงานและโครงการ) ห้องคอมพิวเตอร์ 3,5,6 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 Group Dynamic โดย คุณดำรง เลาหบุตร หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 12 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2560 Service Mind โดย คุณสร้อยทับทิม มัณยานนท์ ห้องประชุมอันโตนีโอ 13 พ.ค. 2560 6 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมการเขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามรูปแบบ PDCA โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 22 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 3,5 27 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2560 SWIS PLUS เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 21 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ให้ยั่งยืน หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 21 ก.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบริหารกองทุน ,   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา,   งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ,   งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ,   งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน,   งานธุรการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารกองทุน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (120)
   1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
   1. ขั้นวางแผน
   1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
   1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
   1.3 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
   6.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   3.5 รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
   3.4 สรุป รวบรวม และประเมินการปฏิบัติงาน
   3.3 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตามปฏิทินที่กำหนดไว้
   2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย
   2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   2.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
   2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   2.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
   2.11 เครื่องสแกนนิ้ว
   2.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (12.3)
   1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
   3.1 กำหนดปฏิทินการติดตามงาน
   4.1 กำหนดปฏิทินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
   2.6 เสนอรายงานการดำเนินงาน รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย
   6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
   6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   6.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   6.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
   6.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (FSG.12.3)
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด 1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 3.1 กำหนดปฏิทินการติดตามงาน
   สิ้นสุด 4.1 กำหนดปฏิทินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
   1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอดปีการศึกษา 2560
   3.2 แจ้งปฏิทินการติดตามงานให้แก่หน่วยงานฝ่ายต้นสังกัด
   1.3 ศึกษาคู่มือเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือการทำงาน
   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่1/2560
   สิ้นสุด 3.2 แจ้งปฏิทินการติดตามงานให้แก่หน่วยงานฝ่ายต้นสังกัด
   สิ้นสุด 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอดปีการศึกษา 2560
   สิ้นสุด 1.3 ศึกษาคู่มือเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือการทำงาน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 6.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (FSG.12.3)
   สิ้นสุด 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   2.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 2.11 เครื่องสแกนนิ้ว
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
   4.2 ดำเนินการรวบรวม และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
   4.3 ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม (รายภาคเรียนและรายปี)
   4.4 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
   สิ้นสุด 6.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
   2.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   สิ้นสุด 6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2560
   สิ้นสุด 2.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   สิ้นสุด 2.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
   สิ้นสุด 3.5 รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
   สิ้นสุด 3.4 สรุป รวบรวม และประเมินการปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 3.3 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตามปฏิทินที่กำหนดไว้
   สิ้นสุด 2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย
   สิ้นสุด 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   สิ้นสุด 2.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   สิ้นสุด 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สิ้นสุด 2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
   สิ้นสุด 2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   สิ้นสุด 2.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 2.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (12.3)
   สิ้นสุด 4.2 ดำเนินการรวบรวม และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด 4.3 ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม (รายภาคเรียนและรายปี)
   สิ้นสุด 4.4 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
   สิ้นสุด 2.6 เสนอรายงานการดำเนินงาน รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   สิ้นสุด 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย
   สิ้นสุด 6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
   สิ้นสุด 6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   สิ้นสุด 6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   สิ้นสุด 6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สิ้นสุด 6.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   สิ้นสุด 6.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)