[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 00066
ชื่อ: มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 25 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546  บัญชีมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546  บัญชีบัณฑิต  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2542  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
4  ปริญญาตรี  สหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2534  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ
2561 กรรมการ งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานบริหารกองทุน
2561 กรรมการ งานธุรการ
2561 กรรมการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานบริหารกองทุน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานธุรการ
2560 กรรมการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2557 ประธานกรรมการ งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการและเลขานุการ
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานตรวจสอบงบประมาณการเงิน
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน / งานบริหารกองทุน / งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 0
2559 งานโภชนาการ 0
2558 งานสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
2557 งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2556 งานตรวจสอบติดตามงบประมาณการเงิน / งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2555 งานตรวจสอบติดตามงบประมาณการเงิน 0
2554 งานจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ์ / งานตรวจสอบติดตามงบประมาณการเงิน 0
2553 งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 0
2552 งานสัมพันธ์ชุมชน 0
2551 หัวหน้างานโภชนาการและมุมสวัสดิการ / งานตรวจติดตามแผนงานโครงการ / งานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ครูอาวุโส 0
2550 หัวหน้างานโภชนาการและมุมสวัสดิการ 0
2549 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 0
2548 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 0
2547 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 0
2546 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 0
2545 งานบัญชี 0
2544 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 0
2543 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 0
2542 งานบัญชี 0
2541 งานบัญชี 0
2540 งานบัญชี 0
2539 งานบัญชี 0
2538 งานบัญชี 0
2537 งานบัญชี 0
2536 งานบัญชี 0
2535 งานบัญชี 0
2534 งานบัญชี 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 English Language Programme for Teachers โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 26 พ.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 50
2556 English Language Programme for Teachers โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2556 - 25 เม.ย. 2557 100
2556 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ Montfort Technical Institute ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 02 ม.ค. 2556 - 23 ก.พ. 2556 312
2556 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 12 ก.พ. 2556 - 16 ก.ย. 2556 100
2556 โครงการ Cambridge Certificate โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 01 ต.ค. 2556 - 31 ต.ค. 2556 30
2555 English Language Programme for Teachers โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 05 มิ.ย. 2555 - 29 มี.ค. 2556 30
2554 พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 07 มิ.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2554 20
2554 English Language Programme for Teachers โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 01 พ.ย. 2554 - 25 ก.พ. 2555 30
2553 พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 13 ก.ค. 2553 - 14 ม.ค. 2554 30
2552 พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 02 มิ.ย. 2552 - 29 ม.ค. 2553 30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 การบริหารจัดการและการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 31 ส.ค. 2555 - 31 ส.ค. 2555 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต 23 ก.พ. 2555 - 25 ก.พ. 2555 24
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2560 อบรมระบบ SWIS PLUS (แผนงานและโครงการ) ห้องคอมพิวเตอร์ 3,5,6 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 Group Dynamic โดย คุณดำรง เลาหบุตร หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 12 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2560 Service Mind โดย คุณสร้อยทับทิม มัณยานนท์ ห้องประชุมอันโตนีโอ 13 พ.ค. 2560 6 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมการเขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามรูปแบบ PDCA โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 22 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 3,5 27 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2560 SWIS PLUS เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 21 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ให้ยั่งยืน หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 21 ก.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  18 มิ.ย. 2551  ผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 2 ประเภทวิจัย 5 บท ประจำปีการศึกษา 2550  ใบเกียรติบัตร
2  30 เม.ย. 2553  ผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ประเภทวิจัย 5 บท ประจำปีการศึกษา 2552  ใบเกียรติบัตร
3  16 ม.ค. 2554  โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  เกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2555  "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  ใบเกียรติบัตร
5  16 ม.ค. 2555  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เกียรติบัตร
6  30 มี.ค. 2555  ผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 2 ประเภทวิจัย 5 บท ประจำปีการศึกษา 2554  ใบเกียรติบัตร
7  20 ก.ค. 2555  ครูดีเด่นของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2554  โล่
8  21 มิ.ย. 2556  ผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ประเภทวิจัย 5 บท ประจำปีการศึกษา 2555  ใบเกียรติบัตร
9  20 มิ.ย. 2557  ครูดีเด่นของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2556  โล่
10  19 มิ.ย. 2558  ครูดีเด่นของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2557  โล่
11  24 ก.ย. 2558  เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณที่ได้อุทิศตน เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่กอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเอกชนในฐานะคณะกรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา ปีบริหาร ปีการศึกษา 2555-2557  เกียรติบัตรประการศเกียรติคุณ
12  9 มิ.ย. 2559  ผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 1 ประเภทวิจัยอย่างง่าย ประจำปีการศึกษา 2558  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2544  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 "เบญจ 918 231 119 19 ธ.ค. 2544 ประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2549  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 "จตุต 0 0 0 5 ธ.ค. 2549 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบริหารกองทุน ,   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา,   งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ,   งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ,   งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน,   งานธุรการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารกองทุน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (120)
   1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
   1. ขั้นวางแผน
   1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
   1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
   1.3 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
   6.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   3.5 รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
   3.4 สรุป รวบรวม และประเมินการปฏิบัติงาน
   3.3 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตามปฏิทินที่กำหนดไว้
   2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย
   2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   2.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
   2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   2.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
   2.11 เครื่องสแกนนิ้ว
   2.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (12.3)
   1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
   3.1 กำหนดปฏิทินการติดตามงาน
   4.1 กำหนดปฏิทินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
   2.6 เสนอรายงานการดำเนินงาน รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย
   6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
   6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   6.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   6.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
   6.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (FSG.12.3)
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด 1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 3.1 กำหนดปฏิทินการติดตามงาน
   สิ้นสุด 4.1 กำหนดปฏิทินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
   1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอดปีการศึกษา 2560
   3.2 แจ้งปฏิทินการติดตามงานให้แก่หน่วยงานฝ่ายต้นสังกัด
   1.3 ศึกษาคู่มือเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือการทำงาน
   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่1/2560
   สิ้นสุด 3.2 แจ้งปฏิทินการติดตามงานให้แก่หน่วยงานฝ่ายต้นสังกัด
   สิ้นสุด 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอดปีการศึกษา 2560
   สิ้นสุด 1.3 ศึกษาคู่มือเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือการทำงาน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 6.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (FSG.12.3)
   สิ้นสุด 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   2.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 2.11 เครื่องสแกนนิ้ว
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
   4.2 ดำเนินการรวบรวม และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
   4.3 ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม (รายภาคเรียนและรายปี)
   4.4 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
   สิ้นสุด 6.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
   2.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   สิ้นสุด 6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2560
   สิ้นสุด 2.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   สิ้นสุด 2.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
   สิ้นสุด 3.5 รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
   สิ้นสุด 3.4 สรุป รวบรวม และประเมินการปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 3.3 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตามปฏิทินที่กำหนดไว้
   สิ้นสุด 2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย
   สิ้นสุด 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   สิ้นสุด 2.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   สิ้นสุด 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สิ้นสุด 2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
   สิ้นสุด 2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   สิ้นสุด 2.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 2.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (12.3)
   สิ้นสุด 4.2 ดำเนินการรวบรวม และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด 4.3 ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม (รายภาคเรียนและรายปี)
   สิ้นสุด 4.4 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
   สิ้นสุด 2.6 เสนอรายงานการดำเนินงาน รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   สิ้นสุด 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย
   สิ้นสุด 6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
   สิ้นสุด 6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   สิ้นสุด 6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   สิ้นสุด 6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สิ้นสุด 6.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   สิ้นสุด 6.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (5)
 บรรยากาศคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ออกร้านจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่มในงานมหกรรมคอนเสิร์ตสัญจร " FSG คนรุ่นใหม่ชวนเพื่อนห่างเหล้า" 14 พ.ย. 2560
 อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับงานธุรการฝ่ายทุกฝ่าย 14 พ.ย. 2560
 อบรมทบทวนการเขียนแผนงานโครงการ สำหรับครูและบุคคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 17 พ.ย. 2560
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป. 6 จากแผนกประถม โอนเข้าเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561 18 พ.ย. 2560
 ผู้ปกครองนำนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 เข้าวัดตัวชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง และรับอุปกรณ์การเรียน 12 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)