[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 00356
ชื่อ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
ฉายา: อ่อง
อายุงาน: 14 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (5)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2548  ศศ.ม (นิเทศศาสตร์)  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา (มจร) 2548  ปว.ค  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2542  วท.บ (วิทยาศาสตร์บันฑิต)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
2560 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2559 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2557 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 356
2546 หัวงานวิทยบริการ - 356
2545 กราฟิค - 0
2542 นักวิชาการ - 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การสร้าสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 28 ส.ค. 2560 - 01 ก.ย. 2560 22
2560 อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และ Thai PBS 15 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 24
2560 กิจกรรม Panasonic KWN Global Summit 2017 และPanasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 Panasonic Center ประเทศญี่ปุ่น 01 ส.ค. 2560 - 06 ส.ค. 2560 30
2560 สัมมนา Aver และ z Space นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0 (Smart Classroom 4.0 ) โรงแรมลานนาพาเลซ 14 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560 4
2560 Mini MBA ผู้บริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ก.พ. 2560 - 10 เม.ย. 2560 90
2560 Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 05 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560 27

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 อบรมการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 3และ5 27 พ.ค. 2560 - 27 พ.ค. 2560 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2560 อบรมระบบ SWIS PLUS (แผนงานและโครงการ) ห้องคอมพิวเตอร์ 3,5,6 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 Group Dynamic โดย คุณดำรง เลาหบุตร หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 12 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2560 Service Mind โดย คุณสร้อยทับทิม มัณยานนท์ ห้องประชุมอันโตนีโอ 13 พ.ค. 2560 6 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมการเขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามรูปแบบ PDCA โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 22 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS 27 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2560 SWIS PLUS เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 21 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 Learning with iPad ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ 17 ก.ค. 2560 2 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ให้ยั่งยืน หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 21 ก.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  27 ก.ค. 2560  ครูที่ปรึกษา เกียรติบัตรรางวัลตัวแทนภาคเหนือในโครงการการสร้าสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2  4 ส.ค. 2560  ครูที่ปรึกษา รางวัล Creative Media Award ในกิจกรรมPanasonic KWN Global Contest 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น  
3  23 ส.ค. 2560  ครูที่ปรึกษา ภาพยนตร์สั้นเข้ารอบสุดท้าย (7เรื่อง) สาขา ช้างเผือกพิเศษ ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 21 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 29 ส.ค - 10 ก.ย 60  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
10 ก.พ. 2557  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 125 5 161 5 ธ.ค. 2556

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ,   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน

• แผนงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (151)
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision
   6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC
   6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
   6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school
   6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision
   6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ
   6.24 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
    2.1 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษา 2.3 ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสื่อเทคโนโลยี
   6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
   6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
   6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC
   6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC
   6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook
   6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
   6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
   6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school
   6.11 การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   6.12 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
   6.13 การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ
   6.14 การบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen
   6.15 การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
   6.17 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน
   6.19 ซ่อมบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
   6.20 ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง
   6.22 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊คสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงรักษา
   6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ
   6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์
   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2560
   อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2560
   การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
   6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
   สิ้นสุด 6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office
   6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   สิ้นสุด 6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC
   สิ้นสุด 6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC
   สิ้นสุด 6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook
   สิ้นสุด 6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
   สิ้นสุด 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
   สิ้นสุด 6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school
   สิ้นสุด 6.11 การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   สิ้นสุด 6.12 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
   สิ้นสุด 6.13 การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ
   สิ้นสุด 6.14 การบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen
   สิ้นสุด 6.15 การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
   6.17 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน
   สิ้นสุด 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
   4. เปิดซองประมูล จัดซื้อ-จัดจ้าง
   5. ติดตั้งจอภาพ LED FULL COLOR
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2560
   6. ทดสอบระบบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2560
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2560
   เช่าใช้โปรแกรการเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560
   การอบรม กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (Leaning with iPad)
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย
   ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย
   ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017
   Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017
   Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017
   Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017
   Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017
   ประชุมติดตามการใช้ระบบ SWIS ในหน่วยงานต่างๆ
   กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน
   กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน
   กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน
   กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน
   ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน
   ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
   Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์
   ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน
   Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์
   ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบุคลากร
   Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์
   ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ (EP)
   Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์
   ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ
   สรุปผลการดำเนินงาน แต่ละเดือน
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560
   Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6/2560
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ทบทวนโปรแกรม SWIS ครั้งที่ 1 เทอม 2
   Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3
   Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3
   Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3
   กิจกรรมคอนเสิร์ตสัญจรสมาคมสมาพัธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
   ควบคุมดูแลระบบเสียงและห้องประชุมกิจกรรม Open House นักเรียนระดับชั้น ป.6 มงฟอร์ตประถม
   อบรมทบทวนการใช้โปรแกรม Swis
   อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับครูและบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   กิจกรรม MC Night ปีการศึกษา 2560
   ติดตั้งเครื่องเสียงกิจกรรมวันคริสตมาส
   ควบคุมเครื่องเสียงกิจกรรมวันคริสตมาส
   7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   7. ประเมินผล
   สิ้นสุด 3.1 สร้างเครื่องมือในการประเมินผล (ร่วมกับ งานวิจัยฯ) 3.2 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน 3.3 รายงานผลการประเมินเป็นภาคเรียนและปีการศึกษา
   สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision
   สิ้นสุด 6.19 ซ่อมบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
   สิ้นสุด 6.20 ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง
   สิ้นสุด 6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ
   สิ้นสุด 6.22 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊คสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงรักษา
   สิ้นสุด 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   สิ้นสุด 6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC
   6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school
   สิ้นสุด 6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision
   สิ้นสุด 6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ
   สิ้นสุด 6.24 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 บริการให้ยืม Notebook เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน 31 พ.ค. 2560
 การจองใช้ห้องโสตฯ ปีการศึกษา 2560 31 พ.ค. 2560
 การอบรมทบทวน SWIS ภาคเรียนที่ 2-2560 (ลงปฎิทินตามแผนงานและอัลบั้มภาพ และแผนงานโครงการ) 13 พ.ย. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (17)
 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS 31 พ.ค. 2560
 การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS 31 พ.ค. 2560
 การอบรม กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (Leaning with iPad) 17 ก.ค. 2560
 การนิเทศติดตามตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 27 ก.ค. 2560
 Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ 31 ส.ค. 2560
 Panasonic KWN Global Summit 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1-5 สิงหาคม 2560 5 ก.ย. 2560
 นร ชมรม mctv ระดับชั้น ม.ต้น มาเรียนรู้นอกห้องเรียน..เวียงท่ากาน ในโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน 5 ก.ย. 2560
 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ และ พ.ต.ท.ภัทรวุฒิ อัครภัทร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู มอบโล่รางวัล พร้อมเงินสนับสนุนเป็นกำลังใจกับทีม WishSource 11 ก.ย. 2560
 ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาสี ภาคเรียนที่ 2/2560 การจัดบรรยายพิเศษฯ และการจัดคอนเสิร์ตการกุศลฯ 28 ต.ค. 2560
 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานระบบSWIS 9 พ.ย. 2560
 ทบทวนการใช้งานระบบ swis 12 พ.ย. 2560
 ทบทวนโปรแกรม SWIS วันพุธ ที่ 1 พ.ย 2560 13 พ.ย. 2560
 Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 13 พ.ย. 2560
 อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับงานธุรการฝ่ายทุกฝ่าย 14 พ.ย. 2560
 อบรมทบทวนการเขียนแผนงานโครงการ สำหรับครูและบุคคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 17 พ.ย. 2560
 อบรมทวบทวนการทำแผนงาน โครงการ เพิ่มและแก้ไขข้อมูล การลงปฏิทินแผนงาน 8 ธ.ค. 2560
 ติดตั้งโปรเจคเตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 5 ม.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (39)
 บริการให้ยืม Notebook เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน 31 พ.ค. 2560
 การจองใช้ห้องโสตฯ ปีการศึกษา 2560 31 พ.ค. 2560
 พิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสีและพิธีมอบรางวัลครูนานปี ปีการศึกษา 2560 17 ก.ค. 2560
 กิจกรรรมค่ายพันธสัญญา นักเรียน ม 4. ปีการศึกษา 2550 (18 มีนาคม 2560) 17 ก.ค. 2560
 หนั้งสั้นเรื่อง Past Pass 17 ก.ค. 2560
 วิดีโอแนะนำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 17 ก.ค. 2560
 รายการเวทีคนเก่ง ONAIR 11-07-60 (แชมป์ประจำสัปดาห์) 18 ก.ค. 2560
 [Teaser] SportDay 2017 18 ก.ค. 2560
 ถ่ายทอดสด Sport Day 2017 18 ก.ค. 2560
 วิดีทัศน์แนะนำการเข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 18 ก.ค. 2560
 วง Overload โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 19 ก.ค. 2560
 กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 20 ก.ค. 2560
 กิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 20 ก.ค. 2560
 ค่ายนักเรียนคาทอลิกโรเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 24 26-28 พ.ค 2560 20 ก.ค. 2560
 การเรียนการสอนแบบ Active Learning (Smart E-board) 20 ก.ค. 2560
 การเรียนนักวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 05/07/60 21 ก.ค. 2560
 หนังสั้น เรื่อง มงฟอร์ต...บ้านที่เรารัก 24 ก.ค. 2560
 หนังสารคดีเชิงข่าว เรื่อง Dead End 24 ก.ค. 2560
 สื่อการสอนรูปแบบสารคดี เรื่อง มนต์รักนาแปลงใหญ่ 25 ก.ค. 2560
 หนังสั้นเรื่อง "เพลงของเรา" 25 ก.ค. 2560
 "จุดประกายให้นักเรียนทุกคนค้นพบตัวเอง" สำหรับครูในยุคใหม่แห่งโลกอนาคต 30 ก.ค. 2560
 Panasonic Corporation held the KWN Global Summit 2017 9 ส.ค. 2560
 รายการ "คำรณพารวยด้วยเกษตร" ตอน ร้านนมอ.ส.ค.ในรร.มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สดทางช่อง28พ.9สค.60 10 ส.ค. 2560
 แนะนำ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 10 ส.ค. 2560
 วิดีทัศน์การป้องกันไข้หวัดใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 24 ส.ค. 2560
 การแบ่งปันความคิดเพื่อการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อความยั่งยืน 18 ก.ย. 2560
 วิดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 1 พ.ย. 2560
 MV เพลงความฝันไม่มีวันสิ้นสุด 3 พ.ย. 2560
 การอบรมทบทวน SWIS ภาคเรียนที่ 2-2560 (ลงปฎิทินตามแผนงานและอัลบั้มภาพ และแผนงานโครงการ) 13 พ.ย. 2560
 Teaser MC Night ครั้งที่ 8 “85 Years MC we are the TEAM” 2 ธ.ค. 2560
 วีดีทัศน์สรุปผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชาติและนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 2560 8 ธ.ค. 2560
 ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 8 ธ.ค. 2560
 รายงานผลสัมฤทธิ์ฝ่ายกิจการนักเรียนและสำนักผู้อำนวยการ ภาคเรียนที่ 1-2560 8 ธ.ค. 2560
 ผลงานการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ) Geo-informatics Media Contest 2017 8 ธ.ค. 2560
  Merry Christmas & Happy New Year 2018 29 ธ.ค. 2560
 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 20 ก.พ. 2561
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 20 ก.พ. 2561
 พิธีมอบวุฒิบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 20 ก.พ. 2561
 MC Run 2018 :: Run For Love 28 ก.พ. 2561
• โพสต์ภาพ : (9)
อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับงานธุรการฝ่ายทุกฝ่าย14 พ.ย. 2560
Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)13 พ.ย. 2560
ทบทวนโปรแกรม SWIS วันพุธ ที่ 1 พ.ย 256013 พ.ย. 2560
นร ชมรม mctv ระดับชั้น ม.ต้น มาเรียนรู้นอกห้องเรียน..เวียงท่ากาน ในโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน5 ก.ย. 2560
Panasonic KWN Global Summit 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1-5 สิงหาคม 2560 5 ก.ย. 2560
Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ 31 ส.ค. 2560
การนิเทศติดตามตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 127 ก.ค. 2560
การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS31 พ.ค. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS 31 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(12)
ติดตั้งโปรเจคเตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน5 ม.ค. 2561
อบรมทวบทวนการทำแผนงาน โครงการ เพิ่มและแก้ไขข้อมูล การลงปฏิทินแผนงาน8 ธ.ค. 2560
อบรมทบทวนการเขียนแผนงานโครงการ สำหรับครูและบุคคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 256017 พ.ย. 2560
อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับงานธุรการฝ่ายทุกฝ่าย14 พ.ย. 2560
Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)13 พ.ย. 2560
ทบทวนโปรแกรม SWIS วันพุธ ที่ 1 พ.ย 256013 พ.ย. 2560
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป เตรียมอุปกรณ์โสตฯ และเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสด ทาง mctv Ytube1 พ.ย. 2560
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ และ พ.ต.ท.ภัทรวุฒิ อัครภัทร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู มอบโล่รางวัล พร้อมเงินสนับสนุนเป็นกำลังใจกับทีม WishSource 11 ก.ย. 2560
นร ชมรม mctv ระดับชั้น ม.ต้น มาเรียนรู้นอกห้องเรียน..เวียงท่ากาน ในโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน5 ก.ย. 2560
Panasonic KWN Global Summit 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1-5 สิงหาคม 2560 5 ก.ย. 2560
Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ 31 ส.ค. 2560
การนิเทศติดตามตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 127 ก.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (3)  
   1. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
   2. งาน SWIS
   3. ชมรม MCTV