[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 00356
ชื่อ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
ฉายา: อ่อง
อายุงาน: 13 ปี 5 เดือน 25 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2548  ศศ.ม (นิเทศศาสตร์)  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา (มจร) 2548  ปว.ค  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2542  วท.บ (วิทยาศาสตร์บันฑิต)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
2560 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2559 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2557 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 356
2546 หัวงานวิทยบริการ - 356
2545 กราฟิค - 0
2542 นักวิชาการ - 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 0 543 23 ชั่วโมง 0 นาที
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 11 พ.ค. 2560-13 พ.ค. 2560 22 ชั่วโมง 30 นาที
2560 อบรมการเขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามรูปแบบ PDCA โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 22 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ,   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน

• แผนงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (97)
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision
   6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC
   6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
   6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school
   6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision
   6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ
   6.24 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
    2.1 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษา 2.3 ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสื่อเทคโนโลยี
   6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
   6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
   6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC
   6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC
   6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook
   6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
   6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
   6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school
   6.11 การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   6.12 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
   6.13 การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ
   6.14 การบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen
   6.15 การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
   6.17 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน
   6.19 ซ่อมบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
   6.20 ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง
   6.22 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊คสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงรักษา
   6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ
   6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์
   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2560
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2560
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
   6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
   สิ้นสุด 6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office
   6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   สิ้นสุด 6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC
   สิ้นสุด 6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC
   สิ้นสุด 6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook
   สิ้นสุด 6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
   สิ้นสุด 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
   สิ้นสุด 6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school
   สิ้นสุด 6.11 การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   สิ้นสุด 6.12 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
   สิ้นสุด 6.13 การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ
   สิ้นสุด 6.14 การบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen
   สิ้นสุด 6.15 การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
   6.17 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน
   สิ้นสุด 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
   4. เปิดซองประมูล จัดซื้อ-จัดจ้าง
   5. ติดตั้งจอภาพ LED FULL COLOR
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2560
   6. ทดสอบระบบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2560
   ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2560
   เช่าใช้โปรแกรการเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์
   7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7. ประเมินผล
   สิ้นสุด 3.1 สร้างเครื่องมือในการประเมินผล (ร่วมกับ งานวิจัยฯ) 3.2 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน 3.3 รายงานผลการประเมินเป็นภาคเรียนและปีการศึกษา
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision
   สิ้นสุด 6.19 ซ่อมบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
   สิ้นสุด 6.20 ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง
   สิ้นสุด 6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ
   สิ้นสุด 6.22 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊คสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงรักษา
   สิ้นสุด 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
   สิ้นสุด 6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC
   6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school
   สิ้นสุด 6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision
   สิ้นสุด 6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ
   สิ้นสุด 6.24 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 บริการให้ยืม Notebook เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน 31 พ.ค. 2560
 การจองใช้ห้องโสตฯ ปีการศึกษา 2560 31 พ.ค. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS 31 พ.ค. 2560
 การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS 31 พ.ค. 2560
• โพสต์ข่าว : (2)
 บริการให้ยืม Notebook เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน 31 พ.ค. 2560
 การจองใช้ห้องโสตฯ ปีการศึกษา 2560 31 พ.ค. 2560
• โพสต์ภาพ : (2)
การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS31 พ.ค. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS 31 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)