Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (61)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (78) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (38) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (521) 
•แผนงาน (917) 
•โครงการ (1008) 
•หนังสือเข้า (659)  
•บันทึกข้อความ (3419)  
•คำสั่งโรงเรียน (46)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (57)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (5065) 
•รูปภาพกิจกรรม (2451) 
•ผลงานบุคลากร (341) 
•ปฏิทินกิจกรรม (10332) 
•ผลงานนักเรียน (9227) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (5065) 
•ข่าวดำเนินการ (5065)  
•FAQ  
•กฤตภาค (547) 
•เอกสารต่างๆ (1745) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 5065 หัวข้อ จาก ข่าวดำเนินการ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่  27 - 31 ตุลาคม 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

ประมาลภาพกิจกรรม อบรม E-learning เรื่อง การใช้งาน MCS Online

ผลการแข่งขันโครงการ Sipa Pitch 2008 ด้าน E-Learning

ผลการแข่งขันโครงการ Sipa Pitch 2008 ด้าน E-Learning

รายงานผลการอบรมโปรแกรม Blender และประชาสัมพันธ์การขยายผลแบ่งปันสู่ผู้อื่น

โครงการ “ไฟฟ้ากระแสตรง แสนง่าย" บทเรียน Online

โครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC 2009 (National Software Contest 2009)

ขอให้ครูสนับสนุนการสอนทุกท่านปรับแก้เครื่องมือวิจัย  เก็บรวมรวมข้อมูลวิจัย  และส่งผลการวิจัย (วันที่ 22-24 ธ.ค.51)

ประชาสัมพันธ์ข่าวดำเนินการงานยานพาหนะ

ประชาสัมพันธ์งาน"เปิดกล่องชอล์ก  40  ปี  ศึกษาศาสตร์" ครั้งที่ 6

แจ้งหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมมาใหม่ประจำสัปดาห์นี้

ขอเชิญชวนคณะภราดา  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ร่วมกิจกรรมโครงการ "มงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว" ปีการศึกษา 2551

รายงานการปฏิบัติหน้าที่งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่  20-24  ตุลาคม 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

ขัดพื้นอาคารเรียน

นักการอวยพร วันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 87 ปี ของภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

นักดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ฝึกซ้อมดนตรีช่วงปิดภาคเรียนที่ 1

สรุปการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  เดือนกันยายน 2551

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของงานและโครงการ

อธิการและคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยียนศิษย์เก่าในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูสถานที่

คณะครูอาวุโส ร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ  อังเดร  เกแก็ง  ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS วันอังคารที่ 7  ตุลาคม 2551 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

สรุปผลการจัดอบรมการถ่ายภาพและ Adobe Photoshop CS2  วันพฤหัสบดีที่ 9  ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พืชสวนโลก ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

สรุปผลการจัดอบรมการถ่ายภาพและ Adobe Photoshop CS2  วันเสาร์ที่ 9  ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พืชสวนโลก ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

รายงานการปฏิบัติงานประสานศิษย์เก่า/ครูอาวุโส ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2551 (ม.โกวิท)

แจ้งกำหนดการส่งแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) ส่งครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

ขอเชิญครูสนับสนุนการสอนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ในวันพุธที่ 29 ต.ค. 2551

แจ้งเรื่องกำหนดการเริ่มการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในภาคเรียนที่ 2

ถ่ายภาพหมู่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2551   

ขอเชิญคณะครูผู้ร่วมบริหาร ครูช่วงชั้นที่ 3 ครูสนับสนุนการสอนฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการฯเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เสนอราคางานก่อสร้างอาคารเซนต์แมรีย์

ข่าวรับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ตในจังหวัดสุโขทัย ร่วมพบปะสังสรรค์

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ตในจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมพบปะสังสรรค์

ลงชื่อรับประทานอาหารเจ (ต่อเนื่อง)

รายงานการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  22  กันยายน - 10 ตุลาคม 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2551

ขอเชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ"ท่องแหล่งเรียนรู้  ดูสัตว์ที่เขาเขียว  เที่ยวโลกใต้ทะเล"

ครูและนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวันที่  13  ตุลาคม  2551

ยื่นชองประมูลงานก่อสร้าง

รูปสวนลำปาง

สำนักจัดทำ SWOT

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพังการสัมมนาทางด้านธรณีฯ

ภราดาอังเดร

รูปลำปาง

รูปป่าซาง

งานซ่อมบำรุงทั่วไป

รับเงินค่าต้นไม้

ภราดาโยเซฟ อังเเด เกแก็ง รับมอบเงิน

ซ่อมบำรุงทั่วไป

อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

งานแนะแนว/โยคะจัดอบรมการฟึกโยคะเพื่อสุขภาพ ที่ห้องโยคะ ตั้งแต่วันที่25 ต.ค. 2551- 31 ธ.ค. 2551 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น.

จัดอบรมทดลองฟิสิกส์ 1ธ.ค51-4ธ.ค51

งานลูกเสือได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551

นักเรียนม.4 EP เตรียมทำโครงงานอาชีพ

งานห้องสมุดโรงเรียนจัดสวนหย่อมต้อนรับภาคเรียนใหม่

รับสมัครสอบ Pat - Gat  ถึง 31 ต.ค นี้ค่ะ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วันอังคารที่ 23

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 1-2 ต.ค. 2551

ร่วมไว้อาลัยแด่ มาสเตอร์เฮง  เงาโสภา  ครูอาวุโสฯ ถึงแก่กรรม

คณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ม.เกษม  ชัยมงคล ที่พักรักษาตัวโรงพยาบาล

แจ้งสรุปจำนวนชั่วโมงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

แจ้งผลการคัดเลือกครูดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ประจำปีการศึกษา 2551

แจ้งข่าวการดำเนินงานช่วงปิดเทอมของพนักงานโรงอาหาร

กำหนดการอบรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายในปีการศึกษา 2552

Second parents meeting - Trip to Ringwood 2008

Visa for students' trip to Australia

ขอเชิญคณะครูที่สนใจรักการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและการถ่ายภาพเข้าร่วมปั่นจักรยานเส้นทาง มงฟอร์ต – พืชสวนโลก – ดอยคำ  วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551

ขอเชิญครูใหม่ ปีการศึกษา 2550,2551 และครูที่ได้รับมอบหมายจากแต่ละฝ่าย/งานเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ S.W.I.S. วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551

แจ้งกำหนดสำรวจเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 3-4 ก.ย. 2551

การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพังการสัมมนาทางด้านธรณีฯ

งานพัสดุปิดนับสต็อก26 ,29 ,30 ก.ย. 51

แจ้งกำหนดการรับ-ส่งแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ปีการศึกษา 2551

Visit of Australian Catholic schools - report

กำหนดการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน วันที่ 29 - 30 กันยายน 2551

รายงานการปฏิบัติงานประสานศิษย์เก่า/ครูอาวุโส วันที่ 15 - 19 กันยายน 2551 (ม.โกวิท)

ประชาสัมพันธ์ การอบรม E-Learning (MCS Online) วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ก.ย. 2551

ประชาสัมพันธ์การเรียนเสริมในช่วงปิดภาคเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่  1 - 19 กันยายน 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

สรุปการตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เดือนสิงหาคม 51

แจ้งสำหรับนักเรียนขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ให้มาสอบในวันที่ 24-26 กันยายน 2551  เวลา 8.30 น.  โดย ม.1 – ม.3 สอบห้อง ม.4/10 และ ม.4 – ม.6 สอบห้อง ม.4/11

ประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ Pre - Quota

Visa for Australia 2008

Australia student exchange 2008 - itinerary

List of students going to Australia - 2008

Parents meeting - Trip to Ringwood 2008

Catholic schools from Australia

มุมสวัสดิการปิดตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กันยายน 2551

สรุปผลการดำเนินการ งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2551

ประมวลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1

ผลการแข่งขัน Knex  สร้างนวัตกรรม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วงโยธวาทิตเดินนำขบวน  กิจกรรมจากวันแม่สู่วันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี รวมพลังต้านยาเสพติด

แจ้งกำหนดการรับ-ส่งแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ปีการศึกษา 2551

ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน วันพุธที่ 24 กันยายน 2551

บุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ

ผลการแข่งขัน TOP TEST MATHEMATICS ครั้งที่ 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51