Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (61)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (88) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (45) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (455) 
•แผนงาน (930) 
•โครงการ (1010) 
•หนังสือเข้า (1414)  
•บันทึกข้อความ (7565)  
•คำสั่งโรงเรียน (76)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (127)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (5112) 
•รูปภาพกิจกรรม (2670) 
•ผลงานบุคลากร (343) 
•ปฏิทินกิจกรรม (10832) 
•ผลงานนักเรียน (9228) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (5112) 
•ข่าวดำเนินการ (5112)  
•FAQ  
•กฤตภาค (558) 
•เอกสารต่างๆ (1780) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 5112 หัวข้อ จาก ข่าวดำเนินการ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่  17 - 21  พฤศจิกายน  2551 (ครูสุทธิฉันท์)

อธิการและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ อำเภอแม่สะเรียง และเขตอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพบปะสังสรรค์ในวันศุกร์ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551

Students report on trip to Australia

แจ้งหนังสือเรียนวิชาภาษาจีนมาใหม่

รายงานการปฏิบัติงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า/ครูอาวุโส  ระหว่างวันที่ 10 - 14  พฤศจิกายน  2551 (ม.โกวิท)

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่  10 - 14  พฤศจิกายน  2551 (ครูสุทธิฉันท์)

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร/ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2551

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 1-2 พ.ย. 2551

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 1-2 ต.ค. 2551

Return from Australia trip

แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบ (สำหรับครูผู้สอนพิมพ์เอง)

แบบฟอร์มเขียนข้อสอบ (สำหรับส่งพิมพ์)

แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบ(สำหรับครูผู้สอนพิมพ์เอง)

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 1-2 พ.ย. 2551

สรุปการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เดือนตุลาคม 2551

แจ้งการลงทะเบียนสินทรัพย์โรงเรียน

แผนพัฒนาโรงเรียน/แผนพัฒนาฝ่ายต่างๆ

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ต จังหวัดเชียงราย  ร่วมพบปะสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่  15  พฤศจิกายน 2551

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  ของครูสนับสนุนการสอน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  ของครูผู้สอน

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

รายงานการปฏิบัติหน้าที่งานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครูอาวุโส ระหว่างวันที่  3 - 7 พฤศจิกายน 2551 (ม.โกวิท)

ภราดาวิจารณ์  แสงหาญรองอธิการ เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจครู

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาสาสตร์รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ

ผลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบ LCA Projectในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานสู่ลูกช้าง  มช.  รุ่นที่  4

คณะครูสำรวจพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและแจกผ้าห่ม ณ บ้านนาสิริ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร/ได้จัดส่งม.จักรพงษ์  บุญตันจีน เข้าร่วมการอบรมวิธีการนำเสนอประวัติและผลงาน(Presentation)

กิจกรรมการประกวดโครงงานการอนุรักษ์พลังงานระดับระหว่างโรงเรียน

ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 2511  มอบเงินสนับสนุนชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คุณเฉลิมชาติ  นครังกุล  ศิษย์เก่ารุ่น 2506  ได้มอบกล้องถ่ายวีดีโอให้แก่ชมรมครูอาวุโสฯ เมื่อวันพุธที่ 5  พฤศจิกายน  2551

ภราดาธัณฑ์กร  ตันสุวงษ์รองอธิการ  เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจม.จักรพงษ์  บุญตันจีน ที่พักรักษาตัวโรงพยาบาล

ภราดาธัณฑ์กร  ตันสุวงษ์รองอธิการ เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจครูลาคลอดบุตร

แจ้งเวลาเปิดให้บริการเบิก-จ่ายของงานพัสดุฯ

ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณวันคล้ายวันเกิดภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล ในวันอังคารที่ 4  พฤศจิกายน  2551

คณะครูอาวุโสฯ ร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณวันคล้ายวันเกิดภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล  ในวันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2551  เวลา 08.30 น. - 10.30 น.

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2551 ณ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผลการเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มัธยมต้น ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2551

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ วันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2551

การประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รายงานการปฏิบัติงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครูอาวุโส ระหว่างวันที่  27 - 31  ตุลาคม  2551 (ม.โกวิท)

แจ้งระบบจราจร กิจกรรมวิ่งสามสิบเอ็ดขา วันที่ 7 พ.ย.51

แจ้งกิจกรรมวิ่งสามสิบเอ็ดขา วันที่ 7 พ.ย.51 งานจราจรปิดจุดจอดรถ

มหันตภัยปะทัดยักษ์ และยาเสพติด

ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมโปรแกรม SPSS วันพฤหัสบดีที่ 13 และ 20  พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง CLC  ชั้น 2  อาคารเซราฟิน

ขอเชิญคุณครู และมาสเตอร์ที่ต้องการไปร่วมแสดงความยินดี ม.จักรพงษ์  บุญตันจีน, ม.พีรพงษ์  บัวเหลือง

รายงานการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่  27 - 31 ตุลาคม 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

ประมาลภาพกิจกรรม อบรม E-learning เรื่อง การใช้งาน MCS Online

ผลการแข่งขันโครงการ Sipa Pitch 2008 ด้าน E-Learning

ผลการแข่งขันโครงการ Sipa Pitch 2008 ด้าน E-Learning

รายงานผลการอบรมโปรแกรม Blender และประชาสัมพันธ์การขยายผลแบ่งปันสู่ผู้อื่น

โครงการ “ไฟฟ้ากระแสตรง แสนง่าย" บทเรียน Online

โครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC 2009 (National Software Contest 2009)

ขอให้ครูสนับสนุนการสอนทุกท่านปรับแก้เครื่องมือวิจัย  เก็บรวมรวมข้อมูลวิจัย  และส่งผลการวิจัย (วันที่ 22-24 ธ.ค.51)

ประชาสัมพันธ์ข่าวดำเนินการงานยานพาหนะ

ประชาสัมพันธ์งาน"เปิดกล่องชอล์ก  40  ปี  ศึกษาศาสตร์" ครั้งที่ 6

แจ้งหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมมาใหม่ประจำสัปดาห์นี้

ขอเชิญชวนคณะภราดา  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ร่วมกิจกรรมโครงการ "มงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว" ปีการศึกษา 2551

รายงานการปฏิบัติหน้าที่งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่  20-24  ตุลาคม 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

ขัดพื้นอาคารเรียน

นักการอวยพร วันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 87 ปี ของภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

นักดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ฝึกซ้อมดนตรีช่วงปิดภาคเรียนที่ 1

สรุปการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  เดือนกันยายน 2551

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของงานและโครงการ

อธิการและคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยียนศิษย์เก่าในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูสถานที่

คณะครูอาวุโส ร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ  อังเดร  เกแก็ง  ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS วันอังคารที่ 7  ตุลาคม 2551 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

สรุปผลการจัดอบรมการถ่ายภาพและ Adobe Photoshop CS2  วันพฤหัสบดีที่ 9  ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พืชสวนโลก ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

สรุปผลการจัดอบรมการถ่ายภาพและ Adobe Photoshop CS2  วันเสาร์ที่ 9  ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พืชสวนโลก ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

รายงานการปฏิบัติงานประสานศิษย์เก่า/ครูอาวุโส ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2551 (ม.โกวิท)

แจ้งกำหนดการส่งแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) ส่งครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

ขอเชิญครูสนับสนุนการสอนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ในวันพุธที่ 29 ต.ค. 2551

แจ้งเรื่องกำหนดการเริ่มการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในภาคเรียนที่ 2

ถ่ายภาพหมู่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2551   

ขอเชิญคณะครูผู้ร่วมบริหาร ครูช่วงชั้นที่ 3 ครูสนับสนุนการสอนฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการฯเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เสนอราคางานก่อสร้างอาคารเซนต์แมรีย์

ข่าวรับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ตในจังหวัดสุโขทัย ร่วมพบปะสังสรรค์

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ตในจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมพบปะสังสรรค์

ลงชื่อรับประทานอาหารเจ (ต่อเนื่อง)

รายงานการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  22  กันยายน - 10 ตุลาคม 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2551

ขอเชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ"ท่องแหล่งเรียนรู้  ดูสัตว์ที่เขาเขียว  เที่ยวโลกใต้ทะเล"

ครูและนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวันที่  13  ตุลาคม  2551

ยื่นชองประมูลงานก่อสร้าง

รูปสวนลำปาง

สำนักจัดทำ SWOT

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพังการสัมมนาทางด้านธรณีฯ

ภราดาอังเดร

รูปลำปาง

รูปป่าซาง

งานซ่อมบำรุงทั่วไป

รับเงินค่าต้นไม้

ภราดาโยเซฟ อังเเด เกแก็ง รับมอบเงิน

ซ่อมบำรุงทั่วไป

อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

งานแนะแนว/โยคะจัดอบรมการฟึกโยคะเพื่อสุขภาพ ที่ห้องโยคะ ตั้งแต่วันที่25 ต.ค. 2551- 31 ธ.ค. 2551 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น.

จัดอบรมทดลองฟิสิกส์ 1ธ.ค51-4ธ.ค511 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52