Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ 
•วิสัยทัศน์ นโยบาย 
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย 
•แผนก 
•หน่วยงาน 
•โครงการ 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. 
•รูปภาพกิจกรรม 
•ผลงานบุคลากร 
•ผลงานนักเรียน 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ 
•ข่าวดำเนินการ 
•FAQ 
•กฤตภาค 

  

ผลการค้นหาสำหรับคำว่า จาก ข่าวดำเนินการ พบ 4853 หัวข้อ

แจ้งครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่เเข้ารับการสัมมนาการพัฒนาทักษะครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษรายสาระวิทยาศาสตร์
วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2551 ครูมนต์รักษ์  โชคพิพัฒน์พร  เข้ารับการสัมมนาการพัฒนาทักษะครูผู...


แจ้งกำหนดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551 ณ ม. แม่โจ้ เชียงใหม่
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551 ณ ม. แม่โจ้ เชียงใหม่ ขอให้คุณคร...


แจ้งครูกลุ่มสาระวิทยาสาสตร์ที่เข้าร่วมเข้ารับการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่ 8
วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2551 ม.ตรัยธนา  เชาวนปรีชา และม.นิคม  พุทธิมา  เข้ารับการสัมมน...


รายงานผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการแจ้งผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2551...


การไปศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
คณะครูได้ไปศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 13 - 1...


กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันแม่ของกลุ่มสาระภาษาจีน
MADAM อู๋ ฮุ่ยชิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน เข้าร่...


บุคลากรงานห้องสมุดโรงเรียนเยี่ยมชมดูงานที่กรุงเทพฯ
ในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2551 บุคลากรงานห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับงานวัดผลของโรงเรียนมงฟอร์...


ผลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ผลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานสัปดาห์ห้องสมุด 4-8 สิงหาคม 2551 งานห้องสมุดโรงเรียน ฝ่ายว...


รายงานการปฏิบัติงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า/ครูอาวุโส วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2551 (ม.โกวิท)
รายงานการปฏิบัติงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครูอาวุโส  ของมาสเตอร์โกวิท  นำลาภ  ระหว...


รายงานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่  4 - 8 สิงหาคม  2551  (ครูสุทธิฉันท์)
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ  ระหว่างวันที่  4 - 8 สิงหาคม...


-ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจะได้ส่งบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ กา...


กำหนดการส่งเครื่องมือวิจัย ของครูสนับสนุนการสอน
เรียน  ครูสนับสนุนการสอนทุกท่าน         ขอให้ทุกท่านส่งเครื่องมือวิจั...


ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม...


"ติดตั้งน้ำดื่มให้กับคุณครู มาสเตอร์ และพนักงานโรงอาหาร
เนื่องด้วยงานงานโภชนาการได้ทำการติดตั้ง ตู้น้ำเย็น ไว้สำหรับคุณครูและมาสเตอร์ ตรงบริเวณจัดเลี้ยงอาหา...


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้สถานที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จัดพิธีเปิดงานโครงก...


สรุปการตรวจติดตามการตั้งเบิกงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  เดือนกรกฎาคม  2551
สรุปการตรวจติดตามการตั้งเบิกงบประมาณโดยเช็คหรือเงินสดย่อยตามแผนงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2551&nbs...


ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดในงาน Microsoft IT Youth Challenge 2008
ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดในงาน Microsoft IT Youth Challenge 2008 จากโปรแกรม Microsoft ประเภทท...


Seminar onThai Culture and Teachers Code of Conduct for Foriegn Teachers
Last August 1,2,and 3 (Friday, Sat. and Sunday) The Private  School Teachers Association of Tha...


แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานโภชนาการชั่วคราว
เรียน  บุคลากร ทุกท่านทราบ           ขณะนี้โทรศัพท์ภายใน  เบอ...


อาจารย์จากโรงเรียนศิลรวี  เข้าศึกษาดูงานวัดและประเมินผลในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม  2551 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน
อาจารย์จากโรงเรียนศิลรวี  เข้าศึกษาดูงานวัดและประเมินผลในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม  2551 เพื่อแ...


ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ ครั้งที่ 29
คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ได้จัดการแข่งขันการตอบปัญห...


ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ ครั้งที่ 29
คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ได้จัดการแข่งขันการตอบปัญห...


แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิ...


ขอแสดงความยินดี
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนักเรียนที่ผ่านที่การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิ...


รับสมัครสอบ เข้ารร.มหิดลวิทยานุสรณ์
งานแนะแนวเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 1.รร.มหิดลวิทยานุสรณ์  2.ห...


แจ้งรายชื่อนักเรียนค้างชำระค่าเทอม
นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม กรุณาติดต่อชำระที่ห้องการเงินในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.00 น. ...


แจ้งชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2551
นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม กรุณาติดต่อชำระได้ที่ห้องการเงิน ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.00 น....


แจ้งชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2551
นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม กรุณาติดต่อชำระได้ที่ห้องการเงิน ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.00 น....


แจ้งชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2551
นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม กรุณาติดต่อชำระได้ที่ห้องการเงิน ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.00 น....


นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรียนรู้การผลิตข่าวกับทีมข่าวมืออาชีพ ทางไทยทีวีสี ช่อง 3
จากการที่ได้นำนักเรียน ทีมกลุ่ม โอโซน ที่สามารถนำเสนอ เรื่อง หยุดโลกร้อน...ด้วยมือเรา เป็นตัวแทนภาคเ...


นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมงาน “มหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พิจาราเห็นว่า โครงงาน "ไม้อัดยุคใหม่ผ...


สรุปการตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เดือนมิถุนายน 2551
สรุปรายงานการตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2551  ของเดือนมิถุ...


สรุปการตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เดือนพฤษภาคม 2551
สรุปการตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2551  ของเดือนพฤษภาคม&nb...


ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 51 ระหว่างวันที่ 31...


ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 51 ระหว่างวันที่ 31...


ขอให้นักเรียนม.4ทุกคนติดต่อขอรับชุดพื้นเมือง
ด้วยฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการแจกชุดพื้นเมืองให้สำหรับนักเรียนชั้นม.4เข้าให...


การประเมินรสชาดอาหารจัดเลี้ยงครู และพนักงาน งานโภชนาการและมุมสวัสดิการ
ด้วยทางโรงเรียนได้จัดให้มีสวัสดิการอาหารกลางวันแก่คณะครู และพนักงาน ทุกคน โดยหน่วยงานโภชนาการ เป็...


คำชี้แจงในการจัดเลี้ยงรับรอง หน่วยงานโภชนาการ และมุมสวัสดิการ
คำชี้แจงในการจัดเลี้ยงรับรอง หน่วยงานโภชนาการ และมุมสวัสดิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ...


โครงการส่งเสริมและตระหนักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แจ้งกำหนดการส่งรูปเล่มรายงานโครงงานการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภา...


ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์อบรม/สัมมนา
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.ตรัยธนา  เชาวนปรีชา และม.นิคม  พุทธิมา และนักเรียน 2 คน เข้าสัมม...


ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1) จัดโดยสถาบันส่งเสริมก...


ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาสังคม-สุขศึกษา ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสังคม-สุขศึกษา  ครั้งที่ 1  ระดับชั...


ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาสังคม-สุขศึกษา
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสังคม-สุขศึกษา  ครั้งที่ 1  ระดับชั...


รายงานการปฏิบัติหน้าที่  ระหว่างวันที่  28 กรกฎาคม  ถึงวันที่  1 สิงหาคม 2551  ของครูสุทธิฉันท์
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ  ครั้งที่  7  ระหว่างวันท...


"จัดบริการทำอาหารตามสั่ง"
เนื่องด้วยงานโภชนาการได้จัดให้มีการจำหน่ายอาหารตามสั่ง  ให้กับนักเรียน ครู/ม. ในทุกวันสามารถโทร...


รายงานการปฏิบัติงานประสานศิษย์เก่าและครูอาวุโส ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 1 ส.ค.51 (ม.โกวิท)
รายงานการปฏิบัติหน้าที่งานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครูอาวุโส  ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่&...


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และอัจฉริยะทางเคมีเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551
กลุ่มสาระวิทญาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 และ แข่...


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551
กลุ่มสาระวิทญาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่ว...


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551
กลุ่มสาระวิทญาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งช...


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎลำปาง 51
กลุ่มสาระวิทญาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้...


ด่วน-รับสมัครครูผู้สอนวิชาเคมีช่วงชั้นที่ 4
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีความต้องการครูผู้สอนวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วงชั้นที่  4 &nbs...


ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้รพื้นฐาน กำหนดจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  รับสมัครนั...


โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2551
          ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่...


ขอเชิญคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมร่วมกัน
ขอเชิญคณะภราดา  และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...


กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-เครือซิเมนต์ไทย
จากการเข้าร่วมโครงการประกวดกิจกรรมนักวิทยาสาสตร์รุ่นเยาว์-เครือซิเมนต์ไทยประจำปี  2551  ขอ...


ซ่อมบำรุงระบบประปา
  ทางงานอาคารสถานที่ได้ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์  โดยได้ให้ทางบริษัทนิยมพานิชมาดำเนินในที่&nb...


ซ่อมบำรุงระบบประปา
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ทางโรงเรียนได้เจาะบ่อบาดาลใหม่ ในวันที่ 23 ก.ค. ...


โครงการส่งเสริมและตระหนักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แจ้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและตระหนักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ(EYC) ส่งแบบสอบถามได้...


ขอเชิญทีมเยาวชนร่วมประกวดโครงงานพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ด้วยกระทรวงพลังงานจะจัดประกวดโครงงานพลังงานระดับเยาวชนในหัวข้อพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน "Big Ideas o...


ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนดาราศาสตร์ครั้งที่ 5
เนื่องจากทางชมรมดาราศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดทำค่าย...


ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  โดยจะจัดให้มีการประกวดโครงงานด้านสิ่งแ...


Visit from Junten High School from Tokyo
Mr. Takazo Watanabe the school president together with other 4 teachers and 20 students from Junten...


การดำเนินโครงการ
ด้วยงานโภชนาการ และมุมสวัสดิการ  ได้ดำเนินแจกชุดพื้นเมือง  และเสื้อฟอร์มสีแดงให้แก่พนักงาน...


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณะสุข ได้มอบป้ายมาตราฐานสถานประกอบการระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2550 ให้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณะสุข ได้มอบป้ายมาตราฐานสถานประก...


ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลบิดามาสเตอร์สงกรานต์  ไชยวิวัฒน์มงคล
คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต  แผนกมัธยม  เป็นตัวแทนคณะครูรับมอบเงินทำบุญอุทิศส่ว...


ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลบิดาคุณครูรุ่งอรุณ  คงแก้ว
คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เป็นตัวแทนคณะครูรับมอบเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศ...


เชิญชวนครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "ครุวิจัย สกว."
            ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำโครงการ...


คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้การต้อนรับ JUNTEN  HIGH  SCHOOL-TOKYO-JAPAN
คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้การต้อนรับ JUNTEN  HIGH  SCHOOL-TOKYO-JAP...


สรุปผลแบบประเมินพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานนานปี
          ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คร...


ศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
ศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เปิดโครงการเรียนภาษาและวั...


ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ต จังหวัดลำพูน  ร่วมพบปะสังสรรค์
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ประจำจังหวัดลำพูน  ทุกท่าน  มาร่วมพบปะสังสรรค...


ตัดต้นไม้ ซ้อมบำรุงทั่วไป
            ทางหน่วยงานอาคารสถานที่ได้ดำเนิการตัดต้นไม้บริเวณตึกเตี้ย...


ตรวจงานปรับปรุงโรงอาหาร
            ในวันที่ 28 ก.ค.2551  ทางหน่วยงานอาคารสถานที่ได้แต่ง...


งานซ่อมบำรุงระบบประปา
              ภราดา โยเซฟ อังเดร์ เกแก็ง ได้ตรวจสอบระบบประปาที่ส...


โครงการตรวจสูขภาพนักการภารโรง ในวันเสาร์ ที่ 26 ก.ค. 2551
        หน่ยวงานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการโครงการตรวจสูขภาพนักการภารโรง ในวันเสาร์ ที่ 26 ก.ค. 2551 ท...


งานอาคารสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์ทาง อบจ. เชียงใหม่มาพ่นกำจัดยุงลายในวันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2551
        หน่ยวงานอาคารสถานที่ได้ทำหนังสือของความอนุเคราะห์ทาง อบจ. เชียงใหม่มาพ่นกำจัดยุงลายในวันเสา...


สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ด้วยงานห้องสมุดโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกม...


พนักงานอบรม"ขนมทำง่าย ขายดี"
เนื่องด้วยทางบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ขนมทำง่าย ขายดี สไ...


เปลี่ยนแปลงเสียงกริ่ง เวลาพัก
เนื่องด้วยทางงานวิทยบริการได้ปรับปรุงระบบเสียงตามสายไปเรียบร้อยนั้น และเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากข...


แจ้งการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนที่มีความสนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ...


เยี่ยมเยียนครูอาวุโสที่เจ็บป่วย และร่างกายไม่แข็งแรง  ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  เวลา  10.00 น. - 13.00 น.  คณะ...


ครูอาวุโสเข้าร่วมวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์  มารี  กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต
คณะครูอาวุโส  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เข้าร่วมวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์  มารี&nbs...


ผลการประกวด โครงการ สร้างสรรค ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับ Panasonic 2008 เป็นตัวแทนภาคเหนือไปประกวดระดับประเทศ
ผลการประกวด โครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับ Panasonic 2008 โดย ทีมโอโซน ประกอบไปด้วยนา...


สรุปผลการจัดอบรมการใช้งาน Microsoft Excel 2003 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003  โดยม...


คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่อ...


รายงานการปฏิบัติงานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครูอาวุโส วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2551 (ม.โกวิท)
รายงานการปฏิบัติงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครูอาวุโส  ระหว่างวันที่  21 -  25 ...


รายงานการปฏิบัติหน้าที่ วันที่  21 - 25 กรกฎาคม 2551 ของครูสุทธิฉันท์
รายงานการปฏิบัติหน้าที่  ระหว่างวันที่  21 - 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ของครูสุทธิฉ...


สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ด้วยงานห้องสมุดโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกม...


ตรวจสุขภาพพนักงานโรงอาหารประจำปี 2551
เนื่องด้วยงานโภชนาการโรงอาหารและมุมสวัสดิการ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงงานโรงอาหารและมุมสวั...


จัดอบรมพนักงานโรงอาหาร "หัวใจของการให้บริการ"
เนื่องด้วยงานโภชนาการ ได้จัดอบรมให้กับพนักงานโรงอาหารและมุมสวัสดิการ ในหัวข้อ "หัวใจของการให้บริการ"...


แจกเสื้อฟอร์มพนักงานโรงอาหาร
เนื่องด้วยงานโภชนาการโรงอาหารได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานโรงอาหาร...


ครูยุคใหม่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร
ม.จักรพงษ์  บุญตันจีน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ...


แนะนำสินค้าใหม่
ตอนนี้มุมสวัสดิการได้มีสินค้าใหม่ที่จะแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรับทราบดังต่อไปนี้ 1. กูลิโกะป...


แจ้งนักเรียนที่ขาดสอบกลางภาค (เฉพาะนักฟุตบอล ม.1 - ม.3) ให้มาสอบในวันศุกร์ที่  25 ก.ค. 2551 เวลา  8.30 น.  ที่ห้องประชุมใหญ่(บนโรงอาหาร) โดย ม.เสถียร  ช่างเงิน
นักเรียนขาดสอบ (เฉพาะนักฟุตบอล ม.1 - ม.3) ให้มาสอบในวันศุกร์ที่  25 ก.ค. 2551...


ดำเนินการแจกเสื้อฟอร์มให้กับพนักงานโรงอาหาร
ด้วยงานโภชนาการโรงอาหารได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานโดยการมอบเส...


ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้กับพนักงานโรงอาหาร
ด้วยงานโภชนาการโรงอาหารได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานโดยการมอบเส...


ประกาศรายชื่อโครงงานอาชีพระดับชั้นม.4 ที่ผ่านการพิจารณา(รอบที่3)
    ประกาศรายชื่อโครงงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่ผ่านการพิจารณาเรียบร...


ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรในกิจกรรมบรรยายอาชีพ
งานสัมพันธ์ศิษย์เก่า/ครูอาวุโส  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกมัธยม  ได้ประสานงานกับคุ...


งานซ่อมบำรุงทั่วไป
      ซ่อมประปา , ประตูโรงอาหาร...


โครงการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือน
      ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโครงการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือน  ได้นำโ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49