ผลการค้นหาคำว่า ' ' พบ 5132 หัวข้อ จาก ข่าวดำเนินการ

เตรียมงาน 5 ธันวามหาราช

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ม.ต้น แผนการเรียน EP

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ม.ปลาย แผนการเรียน EP

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ม.ปลาย แผนการเรียนไทย

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ม.ต้น แผนการเรียนไทย

นักเรียนโครงงาน NSC 2008 บริจาคเครื่องพิมพ์

นักเรียนโครงงาน NSC 2008 บริจาคเครื่องพิมพ์

สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม SPSS 11.5 วันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27  พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์  CLC  ชั้น 2 อาคารเซราฟิน

ขอให้ครูสนับสนุนการสอนทุกท่านส่งผลการเก็บรวมรวมข้อมูลวิจัย วันที่ 22-24 ธ.ค.51

สำรวจพื้นที่ในการจัดการอบรมพนักงานโภชนาการและมุมสวัสดิการ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่งานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า/ครูอาวุโส ระหว่างวันที่ 24 - 29  พฤศจิกายน  2551 (ม.โกวิท)

แจ้งวันเวลาในการเปิดให้บริการงานพัสดุ ช่วงมอบตัวนักเรียนม.4

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 3-4 พ.ย. 2551

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ อำเภอแม่สอด และเขนอำเภอใกล้เคียง  จังหวัดตาก  ร่วมพบปะสังสรรค์  ในวันเสาร์ที่  6  ธันวาคม  2551

ขอเชิญคณะครูผู้ร่วมบริหาร ครูช่วงชั้นที่ 4 ครูสนับสนุนการสอนฝ่ายสำนักฯ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัฒนาฯ เข้าร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 18.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลบิดาคุณครูรมณี  เหลี่ยมแสง

ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลมารดามาสเตอร์ประวิทย์  วนวัฒนากุล

แจ้งราคากลางวัสดุฯและอุปกรณ์สำนักงาน ณ ปัจจุบันเพื่อใช้จัดทำแผนงบประมาณ

รายงานการปฏิบัติงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า/ครูอาวุโส ระหว่างวันที่  17 - 21 พ.ย. 51(ม.โกวิท)

ขอให้นักเรียนม.4 มารับชุดพื้นเมืองด่วน!!!

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่  17 - 21  พฤศจิกายน  2551 (ครูสุทธิฉันท์)

อธิการและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ อำเภอแม่สะเรียง และเขตอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพบปะสังสรรค์ในวันศุกร์ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551

Students report on trip to Australia

แจ้งหนังสือเรียนวิชาภาษาจีนมาใหม่

รายงานการปฏิบัติงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า/ครูอาวุโส  ระหว่างวันที่ 10 - 14  พฤศจิกายน  2551 (ม.โกวิท)

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่  10 - 14  พฤศจิกายน  2551 (ครูสุทธิฉันท์)

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร/ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2551

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 1-2 พ.ย. 2551

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 1-2 ต.ค. 2551

Return from Australia trip

แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบ (สำหรับครูผู้สอนพิมพ์เอง)

แบบฟอร์มเขียนข้อสอบ (สำหรับส่งพิมพ์)

แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบ(สำหรับครูผู้สอนพิมพ์เอง)

สรุปงานอาคารสถานที่ ประจำอาทิตย์ที่ 1-2 พ.ย. 2551

สรุปการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เดือนตุลาคม 2551

แจ้งการลงทะเบียนสินทรัพย์โรงเรียน

แผนพัฒนาโรงเรียน/แผนพัฒนาฝ่ายต่างๆ

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ต จังหวัดเชียงราย  ร่วมพบปะสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่  15  พฤศจิกายน 2551

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  ของครูสนับสนุนการสอน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  ของครูผู้สอน

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

รายงานการปฏิบัติหน้าที่งานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครูอาวุโส ระหว่างวันที่  3 - 7 พฤศจิกายน 2551 (ม.โกวิท)

ภราดาวิจารณ์  แสงหาญรองอธิการ เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจครู

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาสาสตร์รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ

ผลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบ LCA Projectในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานสู่ลูกช้าง  มช.  รุ่นที่  4

คณะครูสำรวจพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและแจกผ้าห่ม ณ บ้านนาสิริ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร/ได้จัดส่งม.จักรพงษ์  บุญตันจีน เข้าร่วมการอบรมวิธีการนำเสนอประวัติและผลงาน(Presentation)

กิจกรรมการประกวดโครงงานการอนุรักษ์พลังงานระดับระหว่างโรงเรียน

ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 2511  มอบเงินสนับสนุนชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คุณเฉลิมชาติ  นครังกุล  ศิษย์เก่ารุ่น 2506  ได้มอบกล้องถ่ายวีดีโอให้แก่ชมรมครูอาวุโสฯ เมื่อวันพุธที่ 5  พฤศจิกายน  2551

ภราดาธัณฑ์กร  ตันสุวงษ์รองอธิการ  เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจม.จักรพงษ์  บุญตันจีน ที่พักรักษาตัวโรงพยาบาล

ภราดาธัณฑ์กร  ตันสุวงษ์รองอธิการ เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจครูลาคลอดบุตร

แจ้งเวลาเปิดให้บริการเบิก-จ่ายของงานพัสดุฯ

ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณวันคล้ายวันเกิดภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล ในวันอังคารที่ 4  พฤศจิกายน  2551

คณะครูอาวุโสฯ ร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณวันคล้ายวันเกิดภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล  ในวันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2551  เวลา 08.30 น. - 10.30 น.

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2551 ณ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผลการเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มัธยมต้น ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2551

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ วันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2551

การประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รายงานการปฏิบัติงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครูอาวุโส ระหว่างวันที่  27 - 31  ตุลาคม  2551 (ม.โกวิท)

แจ้งระบบจราจร กิจกรรมวิ่งสามสิบเอ็ดขา วันที่ 7 พ.ย.51

แจ้งกิจกรรมวิ่งสามสิบเอ็ดขา วันที่ 7 พ.ย.51 งานจราจรปิดจุดจอดรถ

มหันตภัยปะทัดยักษ์ และยาเสพติด

ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมโปรแกรม SPSS วันพฤหัสบดีที่ 13 และ 20  พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง CLC  ชั้น 2  อาคารเซราฟิน

ขอเชิญคุณครู และมาสเตอร์ที่ต้องการไปร่วมแสดงความยินดี ม.จักรพงษ์  บุญตันจีน, ม.พีรพงษ์  บัวเหลือง

รายงานการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่  27 - 31 ตุลาคม 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

ประมาลภาพกิจกรรม อบรม E-learning เรื่อง การใช้งาน MCS Online

ผลการแข่งขันโครงการ Sipa Pitch 2008 ด้าน E-Learning

ผลการแข่งขันโครงการ Sipa Pitch 2008 ด้าน E-Learning

รายงานผลการอบรมโปรแกรม Blender และประชาสัมพันธ์การขยายผลแบ่งปันสู่ผู้อื่น

โครงการ “ไฟฟ้ากระแสตรง แสนง่าย" บทเรียน Online

โครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC 2009 (National Software Contest 2009)

ขอให้ครูสนับสนุนการสอนทุกท่านปรับแก้เครื่องมือวิจัย  เก็บรวมรวมข้อมูลวิจัย  และส่งผลการวิจัย (วันที่ 22-24 ธ.ค.51)

ประชาสัมพันธ์ข่าวดำเนินการงานยานพาหนะ

ประชาสัมพันธ์งาน"เปิดกล่องชอล์ก  40  ปี  ศึกษาศาสตร์" ครั้งที่ 6

แจ้งหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมมาใหม่ประจำสัปดาห์นี้

ขอเชิญชวนคณะภราดา  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ร่วมกิจกรรมโครงการ "มงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว" ปีการศึกษา 2551

รายงานการปฏิบัติหน้าที่งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่  20-24  ตุลาคม 2551 (ครูสุทธิฉันท์)

ขัดพื้นอาคารเรียน

นักการอวยพร วันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 87 ปี ของภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

นักดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ฝึกซ้อมดนตรีช่วงปิดภาคเรียนที่ 1

สรุปการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  เดือนกันยายน 2551

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของงานและโครงการ

อธิการและคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยียนศิษย์เก่าในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูสถานที่

คณะครูอาวุโส ร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ  อังเดร  เกแก็ง  ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS วันอังคารที่ 7  ตุลาคม 2551 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

สรุปผลการจัดอบรมการถ่ายภาพและ Adobe Photoshop CS2  วันพฤหัสบดีที่ 9  ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พืชสวนโลก ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

สรุปผลการจัดอบรมการถ่ายภาพและ Adobe Photoshop CS2  วันเสาร์ที่ 9  ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พืชสวนโลก ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

รายงานการปฏิบัติงานประสานศิษย์เก่า/ครูอาวุโส ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2551 (ม.โกวิท)

แจ้งกำหนดการส่งแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) ส่งครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

ขอเชิญครูสนับสนุนการสอนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ในวันพุธที่ 29 ต.ค. 2551

แจ้งเรื่องกำหนดการเริ่มการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในภาคเรียนที่ 2

ถ่ายภาพหมู่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2551   

ขอเชิญคณะครูผู้ร่วมบริหาร ครูช่วงชั้นที่ 3 ครูสนับสนุนการสอนฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการฯเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เสนอราคางานก่อสร้างอาคารเซนต์แมรีย์

ข่าวรับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์

ขอเชิญศิษย์เก่ามงฟอร์ตในจังหวัดสุโขทัย ร่วมพบปะสังสรรค์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
"; ?>