Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 90004
ภราดา  ศักดา    สกนธวัฒน์
28 สิงหาคม 2561

สวัสดี ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน


       ปีพุทธศักราช 2561  เป็นวาระอันเป็นมหามงคลของชนชาวไทย ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 บราเดอร์ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ได้โปรดประทานพระพรอันอุดมแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นพระมิ่งขวัญของชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
       นอกจากนี้ ในปีพุทธศักราช 2561 เป็นวาระครบ 86 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนจะได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ ตลอดจนพันธกิจที่จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคต โดยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน สมาคมศิษย์เก่า ตลอดจนสมาคมผู้ปกครองและครู ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ หากร่วมมือกันเราจะสามารถพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้สำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนแห่งคุณภาพ และมาตรฐานสากล” ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 ดังนี้

  1. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล

  2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศและวิจัย และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ

  4. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, etc.

  5. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง

  6. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกำลังใจ

  7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก

  8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

  9. จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  10. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


       สำหรับการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2561 นั้น ทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน น่าอยู่และอบอุ่น พร้อมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2563 การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การศึกษาพรรณนางาน แผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสวนาเรื่องความเป็นเอกภาพและความร่วมมือ โดยสมาคมศิษย์เก่า และสมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
       ตลอดระยะเวลาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมผสานชีวิต กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่ายปฏิบัติธรรม ค่าย Gifted การประกวดร้องเพลงเวทีสุขสันต์ การประกวดสุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต การสอบ Dictation เป็นต้น ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรงแก่นักเรียน และช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลครบทั้ง 5 มิติ คือ มิติด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
       แต่เหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าเสียใจให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก คือ การจากไปของบราเดอร์ โยเซฟ อังเดร เกแก็ง ในวัย 97 ปี ผู้อุทิศตนในชีวิตนักบวช 80 ปี ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาในแผ่นดินสยาม 70 ปี ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 54 ปี ผู้ที่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของชาวมงฟอร์ต  แต่การจากไปของบราเดอร์อังเดร เป็นเพียงการละสังขาร คุณงามความดีของบราเดอร์จะยังคงอยู่ในดวงใจของชาวมงฟอร์ต อย่างมิรู้ลืมตลอดกาล
       โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาทิ 1. การแข่งขันรายการGlobe Student Research Competition 2018 จัดโดย สสวท. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2. การแข่งขันชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ โอลิมปิกระดับชาติ  จัดโดยมูลนิธิ สอวน. ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง 3. การแข่งขันโครงงาน STEM จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชมเชย 4. การแข่งขัน Science Variety  รวมพลคนสร้างสรรค์ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5. การแข่งขันรายการ ม.ปลายสายเก่ง จัดโดยไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านเข้ารอบ 2 6. การแข่งขันมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ รายการ “Hong-Kong International Robotic Olympiad 2018” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ฮ่องกง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
       โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล แบดมินตัน กรีฑา และกีฬาประเภทอื่น ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วยดีเสมอมาจนประสบความสำเร็จดังนี้ 1. กีฬาบาสเกตบอลรายการโมโนแชมป์เปี้ยนคัพ ระดับภาคได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 14 ปีชาย และ 18 ปีชาย และระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รายการ Sponsor Basketball Thailand Championship ระดับภาคได้รับรางวับรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 15 ปีชาย รางวัลชนะเลิศรุ่น 13 ปีชาย 18 ปีชาย 2. กีฬาฟุตซอลรายการเชียงใหม่ทีวร์นาเม้น 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย และไม่เกิน 18 ปีชาย 3. กีฬาแบดมินตัน รายการแบดมินตันชิงแชมป์ภาคเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่  4. กรีฑารายการ Taiwan Athletics Open 2018 ณ ประเภทไต้หวัน ได้รางวัลเหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
       โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแบบระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับ British Council Thailand ว่าด้วยการจัดสอบ และ การพัฒนามาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ IELTS ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.5 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาสากลในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในอนาคต
       ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมประชุมใน “วันผู้ปกครองพบครู” ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน 2. รับทราบพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนและ รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 3. รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
       สุดท้ายนี้ บราเดอร์ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจพัฒนาโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษานี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านในภาคเรียนต่อไป  บราเดอร์ขอวิงวอนพระเป็นเจ้า  แม่พระแห่งอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้ประทานพระพรอันอุดมแก่ทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง และเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังในการดำเนินชีวิตต่อไปภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย