Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 90004
ภราดา  ดร. ศักดา    สกนธวัฒน์
17 พฤษภาคม 2560


สวัสดี ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน


     เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่รั้ว MC 


     ก่อนเปิดปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ โรงอาหาร  ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน น่าอยู่และอบอุ่น และวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ได้จัดสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ ในหัวข้อเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 โดยมีหัวข้อการสัมมนาย่อยๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน ความเป็นมงฟอร์ตและวัฒนธรรมองค์กร Service Mind, Group Dynamic, SWIS PLUS เป็นต้น


     ในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาถ่ายทอดและแบ่งปันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรงแก่นักเรียน ที่สำคัญโรงเรียนมีความตระหนักในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ 5 มิติ คือ มิติด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ พร้อมทั้งเจริญชีวิตได้อย่างมีความสุขและ   อยู่ในโลกสากลได้อย่างสง่างาม


     สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป


 


                                  ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์


                          ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย