การพัฒนาภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมไม้ดอกเมืองหนาว (17 ธ.ค. 2561)
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พาพนักงานไปการศึกษาดูงาน ในงานวันเกษตรแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (17 ธ.ค. 2561)
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ครั้งที่ 7 (17 ธ.ค. 2561)
MC Night ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2561 “All for one, One for all, MC we are a team” ชั้น ม.1 และ ม.4 (17 ธ.ค. 2561)
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายธวัชชัย พรพิพัฒน์ไพบูลย์ สามี ครูศิริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์ (14 ธ.ค. 2561)
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัย ยูนนาน (Yunnan University) เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (14 ธ.ค. 2561)
คณะครูโรงเรียนสันติศึกษา เข้าดูงานระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (14 ธ.ค. 2561)
MC Night ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2561 “All for one, One for all, MC we are a team” ชั้น ม.2, ม.5 และ EP ม.ต้น (13 ธ.ค. 2561)
ถัดไป