Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการธนาคารโรงเรียน
หน่วยงาน :งานการเงินและบัญชี
โครงการ :โครงการธนาคารโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เป็นโรงเรียนในเครือของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และอยู่ในลักษณะเฉพาะของการจัดการศึกษาของคณะฯ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีมาตรฐานคุณภาพในด้านวินัย มีความซื่อสัตย์ รู้จักการประหยัด อดออม การอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารโรงเรียน MONTFORT BANK” ร่วมกับธนาคารออมสินขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำงานด้านธนาคาร อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะมีประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ :
    1. 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
    2. 2. เพื่อให้นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ
    3. 3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม
    4. 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทักษะในการจัดการทำงานให้สำเร็จ
    5. 5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ตนสนใจ
    6. 6. โรงเรียนมีการประสานความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ชุมชน และองค์กรภายนอกอย่างเหมาะสมในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. ประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริง ในรูปแบบของธนาคาร ที่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานสากล
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้บริการธนาคารโรงเรียน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. สัมภาณ์ 2.สำรวจความพึงพอใจ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  สรพงษ์    สมธรรม
ผู้จัดทำ :  สรพงษ์    สมธรรม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ