Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
หน่วยงาน :กลุ่มสาระศิลปะ
โครงการ :การจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องจากเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการเข้าร่วมบรรเลงในกิจกรรมต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ ในบางชนิด เช่น ขิม ที่มีอยู่แล้วก็ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานและเป็นรุ่นเก่า ดังนั้นเพื่อให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพในการเรียนและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์จึงจัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรี
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    3. เพื่อให้มีเครื่องดนตรีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีได้
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
         
      มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
         
      มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
         
      มาตรฐานที่ 4 ผุ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน์
         
      มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
         
      มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
         
      มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
         
      มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
         
      มาตรฐานที่ 8 (BSG) คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพด้านผู้เรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ
         
      มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         
      มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
         
      มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
         
      มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
         
    - 2.มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
      มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         
      มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
         
      มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
         
    - 4.มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
      มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
         
      มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขิม 7 หย่อง 5 *** ***
2    กลองเต่งถิ้ง 1 *** ***
3    กลองป่งโป้ง 1 *** ***
4    ขลุ่ยพื้นเมือง 3 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. ประเมินสภาพจริง 2. การสังเกต , สัมภาษณ์

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 504 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 504 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  กรีฑาพล    ก้องหล้า (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  กรีฑาพล    ก้องหล้า (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ