Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการธนาคารโรงเรียน
หน่วยงาน :งานการเงินและบัญชี
โครงการ :โครงการธนาคารโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทุกมิติของตนอย่างมีความสุข คือ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ จิ ตวิญญาณ เพื่อนำข้อนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงทางโรงเรียนได้เห็นเป็นชัดเจนว่า “ธนาคารโรงเรียน” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาให้ครบ 5 มิติตามนโยบายของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการทำให้นักเรียนได้รู้จักประหยัด เก็บออม และนักเรียนส่วนหนึ่งได้มีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในธนาคารโรงเรียน ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเหล่านี้จะได้รับคือโอกาส ในการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร การรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ การซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ ซึ่งอาจหาไม่ได้จากตำราเรียน ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ในการต้องการมีส่วนร่วมกับธนาคารออมสินที่เปิดโอกาสให้นักเรียน และโรงเรียนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในด้านการศึกษาเรียนรู้และให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการประหยัด และออมทรัพย์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
    2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
    3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมธนาคารนักเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้ฝึกการเก็บออม และการประหยัด และได้รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะวิชาชีพ จากธนาคารโรงเรียน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนได้รับฝึกการเก็บออม การประหยัด และมีสมุดเงินฝากธนาคารโรงเรียน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
         
    - 1.มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
    - 2.มีความซื่อสัตย์สุจริต
    - 4.มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
    - 5.ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
    - 9.อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตน เป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพื่อนร่วมสังคม และไม่ละเลยที่จะกระทำความดีที่ทำได้(BSG)
    - 11.มีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นที่ยอมรับของสังคม (BSG)
      มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
         
      มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
         
    - 1.มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ
    - 2.เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
    - 3.ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - 4.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - 5.มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
    - 6.สามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานของความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม (BSG)
      มาตรฐานที่ 4 ผุ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน์
         
    - 3.ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
      มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
         
    - 4.สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
    - 5.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    - 6.บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงได้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ (BSG)
    - 7.สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ตามบริบทเฉพาะของตน (BSG)
      มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
         
    - 2.สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
    - 3.มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบ มาโรงเรียน
      มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
         
      มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
         
      มาตรฐานที่ 8 (BSG) คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพด้านผู้เรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ
         
      มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         
      มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
         
      มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
         
    - 2.มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
    - 9.มีวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรได้พัฒนาเต็มศักยภาพของตนทุกมิติ (BSG)
      มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
         
    - 2.มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
    - 4.มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
    - 5.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
      มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         
    - 2.มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
    - 5.มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
      มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
         
      มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
         
    - 1.มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
    - 3.มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    - 5.มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
      มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
         
      มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
         
    - 1.เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน
    - 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
    - 3. สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
      
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบประมาณสนับสนุนคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ 1 *** ***
2    ทุนประเดิม 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายเปิดธนาคารโรงเรียน และของที่ระลึก 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. ปริมาณบัญชีที่มาเปิด เทียบกับปริมาณนักเรียน คำนวณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 2. สถิติปริมาณนักเรียนที่มาใช้บริการในแต่ละวัน 3. จัดทำแบบสอบถามนักเรียน เพื่อสำรวจความพึงพอใจ 4. สัมภาษณ์และสังเกตุการณ์ในการมีส่วนร่วมของนักเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 66,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 66,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สรพงษ์    สมธรรม
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สรพงษ์    สมธรรม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ