Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการธนาคารโรงเรียน
หน่วยงาน :งานการเงินและบัญชี
โครงการ :โครงการธนาคารโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทุกมิติของตนอย่างมีความสุข คือ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ จิ ตวิญญาณ เพื่อนำข้อนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงทางโรงเรียนได้เห็นเป็นชัดเจนว่า “ธนาคารโรงเรียน” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาให้ครบ 5 มิติตามนโยบายของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการทำให้นักเรียนได้รู้จักประหยัด เก็บออม และนักเรียนส่วนหนึ่งได้มีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในธนาคารโรงเรียน ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเหล่านี้จะได้รับคือโอกาส ในการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร การรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ การซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ ซึ่งอาจหาไม่ได้จากตำราเรียน ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ในการต้องการมีส่วนร่วมกับธนาคารออมสินที่เปิดโอกาสให้นักเรียน และโรงเรียนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในด้านการศึกษาเรียนรู้และให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการประหยัด และออมทรัพย์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
    2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
    3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมธนาคารนักเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้ฝึกการเก็บออม และการประหยัด และได้รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะวิชาชีพ จากธนาคารโรงเรียน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนได้รับฝึกการเก็บออม การประหยัด และมีสมุดเงินฝากธนาคารโรงเรียน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   เสน่ห์    คำวินิจ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553)  กรรมการ
   สมศักดิ์    หมอกบุญเรือง (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  กรรมการ
   มาสเตอร์บุญเท่ง    เถระ  กรรมการ
   จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553)  กรรมการ
   ไชยวัฒน์    บุญเลิศ  กรรมการ
   ครูรัชนี    ชำนาญรบ  กรรมการ
   เมธาสิทธิ์    สุขประชาพันธ์  กรรมการ
   สุชัญญา    เสนาธรรม  กรรมการ
   กมล    กาบสุวรรณ  กรรมการ
   มาสเตอร์ณัช    ศิรินันท์  กรรมการ
   เดชา    นันเปรย  กรรมการ
   ธีรวัฒน์    จิตธรรม  กรรมการ
   อัญชลี    เตริยาภิรมย์  กรรมการ
   พุทธชาติ    โอคอนเนอร์  กรรมการ
   พุทธชาติ    โอคอนเนอร์  กรรมการ
   อาภรณ์    มังคละ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)  กรรมการ
   ดวงมณี    คำป่าแลว  กรรมการ
   มงคลศักดิ์    ใหม่จันทร์แดง  กรรมการ
   ศศิธร    ตันดุ  กรรมการ
   กมลวรรณ    ไม้หอม  กรรมการ
   วรรณา    จรัลเวชสุทธิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096)  กรรมการ
   ธัชธาริน    หมวกทอง  กรรมการ
   ฤทธิยา    ศรีสวนจิก  กรรมการ
   สรพงษ์    สมธรรม  กรรมการและเลขานุการ
   ธีริศรา    คำสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ
         ประธานกรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบประมาณสนับสนุนคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ 1 *** ***
2    ทุนประเดิม 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายเปิดธนาคารโรงเรียน และของที่ระลึก 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. ปริมาณบัญชีที่มาเปิด เทียบกับปริมาณนักเรียน คำนวณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 2. สถิติปริมาณนักเรียนที่มาใช้บริการในแต่ละวัน 3. จัดทำแบบสอบถามนักเรียน เพื่อสำรวจความพึงพอใจ 4. สัมภาษณ์และสังเกตุการณ์ในการมีส่วนร่วมของนักเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 66,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 66,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  สรพงษ์    สมธรรม
ผู้จัดทำ :  สรพงษ์    สมธรรม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ