Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย
หน่วยงาน :งานธุรการฝ่าย
โครงการ :งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน และฝ่าย ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. สนับสนุนขวัญและกำลังใจของบุคลากร

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. บุคลากรทุกคนได้รับขวัญและกำลังใจ 2. หน่วยงานภายในฝ่ายดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

KPI :
   1. ทุกหน่วยงาน และฝ่ายได้รับความพึงพอใจ
   2. ผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายในฝ่าย
   3. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ธัณฑ์กร    ตันสุวงษ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)  ประธานที่ปรึกษา
   จุติพร    สุขจีระเดช  ที่ปรึกษา
   พรรณวิไล    สุริยะโจง  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 *** ***
2    ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 *** ***
3    สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่าย 0 *** ***
4    พัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่าย 0 *** ***
5    ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียน 1 *** ***
6    ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของครู และบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการของงานธุรการฝ่ายบริหาร ทั่วไป

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,072,070 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,072,070 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  พรรณวิไล    สุริยะโจง
ผู้จัดทำ :  พรรณวิไล    สุริยะโจง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ