Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งาน ทะเบียนนักเรียน
หน่วยงาน :งานวัดและประเมินผล
โครงการ :งาน ทะเบียนนักเรียน

หลักการและเหตุผล :
    1. เพื่อให้งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มีการบรการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพหารจัด

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ได้รับเอกสารทางการศึกษาตามกระทรวงฯ กำหนด
   2. 2. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6
เชิงปริมาณ
   1. 1.นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6
   2. 2.สถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    แบบฟอร์ม ปพ1 - ปพ3 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  พิมพ์ลภัสร    จันทร์ต๊ะ
ผู้จัดทำ :  พิมพ์ลภัสร    จันทร์ต๊ะ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ