Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์EP
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :โครงการจัดซื้อเก้าอี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์EP

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยเก้าอี้ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์EP เป็นเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพราะลักษณะรูปร่างขาเก้าอี้กางออกกินเนื้อที่ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีพื้นที่ห้องเรียนแคบอยู่แล้วทำให้ครูไม่สามารถเดินไปดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเดินไปก็ติดขาเก้าอี้ชนกัน และมีเก้าอี้ชำรุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เก้าอี้เก่าที่นำมาทดแทนเก้าอี้ไม่ก็อยู่ในสภาพที่เก่า ทำให้บรรยาศของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ล่าสมัยไม่สวยงาม\r\nจากเหตุผลดังกล่าวจึงขอจัดซื้อเก้าอี้ใหม่จำนวน 60 ชุด

วัตถุประสงค์ :
    1. มีเก้าอี้ที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    2. ภาพลักษณ์ของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ดูทันสมัยสวยงาม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ภาพลักษณ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่สวยงามดูดี และทันสมัย
เชิงปริมาณ
   1. มีเก้าอี้ที่มีเหมาะสมกับการใช้งานในห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 60 ตัว

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 กำหนดคุณสมบัติเก้าอี้ที่เหมาะสมที่จะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ม.ค. 2549  1. กำหนดคุณสมบัติของเก้าอี้
 2. จัดซื้อ
 ประกวดราคา 20 ม.ค. 2549  1. ประกาศประกวดราคา
 จัดซื้อ 26 ม.ค. 2549  1. จัดซิ้อ
 ประเมินผล 10 ก.พ. 2549  1. ประเมินผล

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมรัก    ปริยะวาที
ผู้จัดทำ : มิส  สมรัก    ปริยะวาที


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ