Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงาน :งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ :งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. 1.เพื่อส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 8 ข้อ
    2. 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
    3. 3. เพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาและระดับคุณภาพของสถานศึกษา
    4. 4. เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    5. 5. เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    6. 6. เพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
    7. 7. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ
    8. 8. เพื่อมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และสมศ.อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ 8 ข้อ
   2. 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ
   3. 3. มีการกำหนดมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจน
   4. 4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
   5. 5. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   6. 6. มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปี
   7. 7. บุคลากรโรงเรียนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ
   8. 8. โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด เขตพื้นที่ฯ มูลนิธิฯ และภายนอก จากสมศ. (ร้อยละ 92)
เชิงปริมาณ
   1. 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 8 ข้อ
   2. 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

KPI :
   1. 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 8 ข้อ
   2. 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนร้อยละ 90 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
   3. 3. มีการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจน
   4. 4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
   5. 5. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   6. 6. มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปีและมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.00
   7. 7. บุคลากรโรงเรียนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ
   8. 8. โรงเรียนมีผลกาประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด เขตพื้นที่ฯ มูลนิธิฯและภายนอกจาก สมศ.(ร้อยละ 92.00)

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
         
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (26)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2560   P 1. ขั้นการวางแผน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 756 วัน
15 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2560   P 1.1 ทบทวน วางแผนการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 766 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560   P 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 765 วัน
25 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2560   P 1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 756 วัน
18 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560   P 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 763 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 2. ขั้นดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 416 วัน
28 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2560   D 2.1 ประสานงานและดำเนินงานตามแผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 753 วัน
12 ก.ค. 2560 14 ก.ค. 2560   D 2.2 ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรจัดอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 706 วัน
20 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560   D 2.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 720 วัน
14 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2560   D 2.4 ดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 732 วัน
15 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560   D 2.5 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 763 วัน
26 มี.ค. 2561 25 เม.ย. 2561   D 2.6 จัดทำเอกสาร SAR เผยแพร่แก่หน่วยงานต้นสังกัด/ผู้เกี่ยวข้อง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
22 พ.ค. 2560 22 พ.ค. 2560   D 2.7 นำผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายใน (IQA)โดยต้นสังกัด และผลการประเมินภายนอก (EQA) โดยสมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 759 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560   D 2.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 (TQA1.2ก.1)         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 765 วัน
15 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560   D 2.9 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ และประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.(TQA 1.2ก.1)         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 671 วัน
22 พ.ค. 2560 22 พ.ค. 2560   D 2.10 จัดทำแนวทางการประเมินผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของแต่ละหน่วยงาน (TQA 1.2ก.2)         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 759 วัน
04 ก.ย. 2560 06 พ.ย. 2560   D 2.11 วัดผลการดำเนินการ (ประกันคุณภาพ+แผนกลยุทธ์) ติดตามความก้าวหน้าและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ( TQA 4.1ก.1)         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 591 วัน
04 ก.พ. 2561 04 ก.พ. 2561   D 2.12 ปรับปรุงผลการดำเนินการ (ประกันคุณภาพ+แผนกลยุทธ์) โดย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ นำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( TQA 4.1ค.1-2)         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 501 วัน
02 ส.ค. 2560 04 ก.พ. 2561   C 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 501 วัน
02 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560   C 3.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 1         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 679 วัน
08 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   C 3.2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในครั้ง ที่ 2         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
04 ก.พ. 2561 04 ก.พ. 2561   C 3.3 ปรับปรุง แก้ไข ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 501 วัน
11 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561   A 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 462 วัน
11 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2561   A 4.1 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 494 วัน
01 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561   A 4.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 462 วัน
21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561   A 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาปีการศึกษาต่อไป         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 395 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  มยุรี    ทรายแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ