Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พัฒนาสุนทรียภาพผ่านการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โครงการ :พัฒนาสุนทรียภาพผ่านการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

หลักการและเหตุผล :
    การศึกษาตามแนวทางสุนทรียภาพในโรงเรียนมงฟอร์ต ได้พัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยหลักที่สำคัญนอกจากพัฒนาบุคลากรและเชื่อมโยงไปสู่นักเรียนในทุกระดับชั้น สิ่งสำคัญคืนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสุนทรียภาพ ที่จะส่งผลให้มีบรรยากาศของธรรมชาติ การเรียนรู้เป็น ไปตามแนวทางธรรมชาติซึ้งรวมถึงอาคารสถานที่ การเรียนรู้ต่างๆในห้องเรียนและตัวอาคารเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาบรรยากาศอาคารสถานที่เพื่อการเรียนรู้ในแนวทางสุนทรียภาพที่จะส่งให้เกิดความงาม
    2. เพื่อพัฒนาจิตใจชุมชนการเรียนรู้มงฟอร์ต ( มัธยมศึกษา ) ให้เกิดการยกระดับทางจิตในผ่านสิ่งแวดล้อมที่มีความงาม
    3. เพื่อให้โรงเรียนมงฟอร์ต ( มัธยมศึกษา ) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาสุนทรียภาพในอนาคต
    4. บุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
    5.

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีความรู้สึกที่ดีสุขภาพที่ดี มีอาคารสถานที่ที่สวยงาม
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
         
    - กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสุนทรียภาพผ่านการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 827 วัน
06 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 3060   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** 181789 วัน
10 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 827 วัน
10 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560   D จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 827 วัน
10 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560   C ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 827 วัน
16 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2560   A ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 812 วัน
10 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   C กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 781 วัน
10 มี.ค. 2560 10 เม.ย. 2560   A ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 801 วัน
15 พ.ค. 2560 -   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7142 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- ใบตรวจรับงานคณะกรรมการ - คณะกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ