Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

Got your Talent
หน่วยงาน :
โครงการ :Got your Talent

หลักการและเหตุผล :
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดในโครงการแข่งขันคนเก่งในระดับโรงเรียน ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อคัดเลือกและส่งนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าแข่งขันในระดับโรงเรียน ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล
    3. พื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านวิชาการและเพิ่มประสบการณ์ให้นักเรียนและครู ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มีความพร้อมในการแข่งขันอยู่เสมอ
    4. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียน ครู ต่างโรงเรียน และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในเชิงวิชาการ ซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ในระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
   2. กลุ่มครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจำนวน 40 คน
   3. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต้องได้รางวัลระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 30 รางวัลต่อปีการศึกษา

KPI :
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 30 รางวัล ต่อปีการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง รอบตัว
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
    - 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
      แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
         
    - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age
    - กลยุทธ์ที่ 2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (21)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
28 พ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562   D กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ 119  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 119   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 111 วัน
20 พ.ค. 2561 10 ส.ค. 2561   D กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 83  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 83   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 313 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กิจกรรม Crossword 110  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 110   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
28 พ.ค. 2561 31 ม.ค. 2562   D กิจกรรมคำคม 127  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 127   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 139 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กิจกรรม A-Math และ ซูโดกุ  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กิจกรรมตอบปัญหา  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 พ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ 33         33   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กิจกรรมแข่งขันดนตรี  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กิจกรรมประกวดหนังสั้น  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กิจกรรมประกวดวาดภาพ  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
28 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562    การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
20 ม.ค. 2561 20 ม.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 515 วัน
25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 510 วัน
05 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 495 วัน
31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561   P 4.จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 504 วัน
28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561   P 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 387 วัน
23 ก.ค. 2561 15 ก.พ. 2562   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
22 ต.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
19 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 61 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (472)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
  ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 506 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
  ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  30 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 505 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
  ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 504 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  23 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  24 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  27 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  28 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  3 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  6 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  10 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  12 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  13 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  17 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  18 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  20 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  22 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  24 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  30 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  1 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  8 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  14 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  15 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  21 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  22 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 แข่งขันเสนอไอเดีย a-chieve-PROJECT  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 แข่งขันเสนอไอเดีย a-chieve-PROJECT  29 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 325 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  30 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  1 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  2 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  4 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8  4 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  5 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  6 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  7 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่  9 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  20 พ.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร  12 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร  13 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ม.4/2 และ ม.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคำคม  28 พ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ทีม Megamind เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อประกวดหนังสั้นแม่น้ำโขง  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  18 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  18 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  18 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  18 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ทีม Megamind เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อประกวดหนังสั้นแม่น้ำโขง  18 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  19 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ทีม Megamind เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อประกวดหนังสั้นแม่น้ำโขง  19 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562
 ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 303 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ  28 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  20 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 303 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรม Crossword  28 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  20 ส.ค. 2561