Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงภายในบริเวณโรงเรียน
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โครงการ :ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงภายในบริเวณโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    สืบเนื่องห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชายหญิง ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้มีการเปิดการใช้งานให้บริการแก่บุคลากรภายนอกภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา และมีระบบสุขภัณฑ์แบบนั่งราด ระบบบำบัดไม่ได้มาตรฐานทำให้นักเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ห้องน้ำ เพื่อให้มีห้องน้ำบริการที่ได้มาตรฐานเพราะห้องน้ำห้องส้วมนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นมากที่หนึ่ง โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำประจำอาคารเรียน จำนวน 2 หลังเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ระบบประปา และระบบบำบัดห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกกสุขลักษณ์
เชิงปริมาณ
   1. - ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย หญิงภายของโรงเรียน จำนวน 2 อาคาร

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
    - การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
         
    - กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2560   P 1แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงภายในบริเวณโรงเรียน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 822 วัน
21 มี.ค. 2560 25 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 817 วัน
26 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2560   D จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 812 วัน
01 เม.ย. 2560 05 เม.ย. 2560   C ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 806 วัน
05 เม.ย. 2560 09 พ.ค. 2560   A 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 772 วัน
01 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560   D กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 827 วัน
10 เม.ย. 2560 09 พ.ค. 2560   A 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 772 วัน
01 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2560   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 735 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (4)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สรพงษ์    สมธรรม  กรรมการ
 มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา  กรรมการ
 มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สุขภัณฑ์ชักโครกแบบฟรัชวาล์ 24 *** ***
2    อุปกรณ์ฟรัชวาล์โถส้วม 24 *** ***
3    สายฉีดชำระ 24 *** ***
4    STOP VALUE 24 *** ***
5    ค่าแรงติดตั้ง/ลื่อถอนสุขภัณฑ์ 24 *** ***
6    งานเดินระบบท่อน้ำดี น้ำเสียพร้อมค่าแรงดำเนินการ 2 *** ***
7    ปั้มน้ำเพิ่มแรงดันขนาด2นิ้ว 2 *** ***
8    ถังเหล็กไดอะแฟรม 2 *** ***
9    ตู้คอนโทรนปั้มน้ำสวืทช์ 2 *** ***
10    ค่าแรงติดตั้งตึคอนโทรน 2 *** ***
11    งานพื้นคอนกรีตและโครงเหล็กล้อมปั้มน้ำ/ถังไดอะแฟรม 4 *** ***
12    งานเดินระบบเมนไฟฟ้าปั้มน้ำ 2 *** ***
13    งานซ่อมพื้นห้องน้ำ 24 *** ***
14    งานซ่อมผนังห้องน้ำ 24 *** ***
15    อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1.

ตรวจรับงานเพิ่มเติม

-ผู้รับเหมาตรวจเช็คกลอนประตู /ลูกปิด

-ผู้รับเหมาล้างระบบท่อบำบัดโถปัสสวะ

-ผู้รับเหมาติดตั้งแผงบังตาช่องระบายอากาศนักเรียนหญิงเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 711,840 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 711,840 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ