Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการพัฒนาผู้ร่วมบริหารเรื่องนโยบายและแผน
หน่วยงาน :งานนโยบายและแผน
โครงการ :โครงการพัฒนาผู้ร่วมบริหารเรื่องนโยบายและแผน

หลักการและเหตุผล :
    \tในทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารการจัดการ และเป็นธรรมดาที่การบริหารย่อมมีได้หลายวิธีการหรือหลายแนวทาง เช่น การบริหารแบบยั่งยืน และการบริหารนโยบาย เป็นต้น \r\nความสำคัญของการบริหารการพัฒนานั้น ไม่เพียง เป็นวิธีการหรือแนวทางหนึ่งของการบริหารซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเท่านั้น แต่การบริหารนโยบายยังมีความสำคัญในลักษณะที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรเป็นระบบ เป็นวิชาการ มีทิศทางที่ชัดเจน มีความครอบคลุมครบถ้วนทั้งการบริหารเพื่อการพัฒนาและการพัฒนาการบริหารเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรส่วนรวม ตลอดทั้ง ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่บุคลากรการปฏิบัติงานอีกด้วย \r\nด้วยความสำคัญดังกล่าวนี้ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในเชิงนโยบายและแผน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ที่จะนำไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ตามเป้าหมายของโรงเรียน\r\n

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้ร่วมบริหารมีความรู้ในการบริหารเชิงนโยบายและแผน
    2. เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้ร่วมบริหารสามารถจัดระบบและดำเนินการนิเทศงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. เพื่อให้โรงเรียนบริหาร จัดการตามนโยบายและแผนของโรงเรียนและมูลนิธิฯได้ถูกต้อง
   2. 2. เพื่อให้แผนงาน/โครงการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ ที่วางไว้มากกว่าร้อยละ 70 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในระดับ ดีมาก
เชิงปริมาณ
   1. 1. บุคลากรที่เป็นผู้ร่วมบริหารทุกระดับ จำนวน 35 คน
   2. 2. บุคลากรในฝ่ายพัฒนาคุณภาพร้อยละ 90

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากรอบรมการบริหารแผนพัฒนาโรงเรียนฯ 1 *** ***
2    ค่าอาหารอบรมการบริหารแผนพัฒนาโรงเรียนฯ 35 *** ***
3    ค่าอาหารว่างอบรมการบริหารแผนพัฒนาโรงเรียนฯ 35 *** ***
4    ค่าที่พัก 1 *** ***
5    ค่าวิทยากรอบรมการนิเทศและประเมินการดำเนินงาน 0 *** ***
6    ค่าอาหารอบรมการนิเทศและประเมินการดำเนินงาน 35 *** ***
7    ค่าอาหารว่างอบรมการนิเทศและประเมินการดำเนินงาน 35 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ใช้แบบประเมิน / แบบสอบวัดความรู้

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 22,700 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 22,700 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จักรกริช    สาระขันธ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จักรกริช    สาระขันธ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ