Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อตู้ใส่เอกสารประจำกลุ่มสาระ
หน่วยงาน :งานวัดและประเมินผล
โครงการ :โครงการจัดซื้อตู้ใส่เอกสารประจำกลุ่มสาระ

หลักการและเหตุผล :
     เนื่องด้วยเอกสารของครูผู้สอนที่ใช้ในการบันทึกคะแนน รวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างดีเพื่อป้องกันการสูญหาย อีกทั้งเอกสารบางอย่างต้องเก็บเป็นความลับ เช่น ต้นฉบับข้อสอบ ซึ่งปัจจุบันตู้เก็บเอกสารดังกล่าวยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอทำให้บางครั้งมีการสูญหาย ไม่สะดวกและปลอดภัย จึงเห็นควรมีการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร หลักฐานประจำตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดเก็บเอกสารของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระได้อย่างปลอดภัย
    2. เพื่อจัดเก็บ ค้นหาเอกสารของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระอย่างเป็นระบบสะดวกคล่องตัวในการทำงานของหัวหน้ากลุ่มสาระ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูทั้ง 8 กลุ่มสาระมีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย
เชิงปริมาณ
   1. ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีตู้จัดเก็บเอกสารประจำกลุ่มสาระ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 วางแผน เขียนโครงการ 18 พ.ย. 2548  1. เสนอโครงการ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ตู้เหล็ก 3 ชั้น 8 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. ประเมินตามสภาพจากการใช้งานของหัวหน้ากลุ่มสาระ\r\n2. สอบถามจากหัวหน้ากลุ่มสาระ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 20,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
ผู้จัดทำ : มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ