Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

14.2.12 นักศึกษาวิชาทหารจราจร
หน่วยงาน :งานลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร
โครงการ :14.2.12 นักศึกษาวิชาทหารจราจร

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องจากการดำเนินการนักศึกษาวิชาทหารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบการเป็นนักศึกษาวิชาทหารระหว่างเรียนนั้น ตลอดจนจัดสวัสดิการด้านเครื่องหมาย นศท. จราจร ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารจราจร

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาวิชาทหารจราจร

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตามระเบียบวินัย และกฎจราจร
เชิงปริมาณ
   1. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 1-3 ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประมาณ 10 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าปลอกแขน นศท.จราจร 1 *** ***
2    ค่าอบรม นศท.จราจร 1 *** ***
3    ค่านกหวีดและสายยงยศจราจร 1 *** ***
4    ค่ายานพาหนะในการไปฝึกอบรม 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่นักศึกษาวิชาทหารจราจร

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 5,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
ผู้จัดทำ : มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ