Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารวัตรนักเรียน
หน่วยงาน :งานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและนักเรียน
โครงการ :สารวัตรนักเรียน

หลักการและเหตุผล :
     ด้วยงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนโดยทั่วไป ตามโครงการจัดระเบียบสังคมและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ อละคาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมดดยใช้คณะครูจากทุกฝ่าย ในการร่วมปฏิบัติงาน โดยมีทางฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นแกนหลักในการทำงาน

วัตถุประสงค์ :
    1. คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน
    2. เพื่อดำเนินการตาม มาตรา 63 หมวด 7 ตามพระราชบัญญัตคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในการส่งเสริมความประพฤติ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนมงฟอร์ตทั้งในและนอกโรงเรียน
   2. 1.เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนมงฟอร์ตทั้งในและนอกโรงเรียน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ธัชธาริน    หมวกทอง  ประธาน
   พชร    ชัยสงคราม  กรรมการ
   นเรศ    ดวงทิพย์  กรรมการ
   วิวัทน์    นิลดี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553)  ที่ปรึกษา
   เสถียร    ช่างเงิน  ที่ปรึกษา
   ปริญญา    นฤประชา  กรรมการ
   ลิขิต    ชูวงศ์  กรรมการ
   ขุนพล    นำลาภ (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 3097)  กรรมการ
   ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ  กรรมการ
   หิรัญ    ทานัด (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบบันทึกพฤติกรรม และ แบบรายงานเหตุการณ์

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  ธัชธาริน    หมวกทอง
ผู้จัดทำ :  ธัชธาริน    หมวกทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ