Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารวัตรนักเรียน
หน่วยงาน :งานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและนักเรียน
โครงการ :สารวัตรนักเรียน

หลักการและเหตุผล :
     ด้วยงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนโดยทั่วไป ตามโครงการจัดระเบียบสังคมและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ อละคาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมดดยใช้คณะครูจากทุกฝ่าย ในการร่วมปฏิบัติงาน โดยมีทางฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นแกนหลักในการทำงาน

วัตถุประสงค์ :
    1. คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน
    2. เพื่อดำเนินการตาม มาตรา 63 หมวด 7 ตามพระราชบัญญัตคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในการส่งเสริมความประพฤติ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนมงฟอร์ตทั้งในและนอกโรงเรียน
   2. 1.เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนมงฟอร์ตทั้งในและนอกโรงเรียน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบบันทึกพฤติกรรม และ แบบรายงานเหตุการณ์

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ