[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 8/2561
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูและบุคลากร ตรวจสอบสถิติการมาปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
แจ้งนัดหมายการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ของหน่วยงานสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ ขอความกรุณาคุณครูตรวจสอบสถิติการทำงาน ปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561
อบรม “มาตรฐานวิชาชีพ”
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ ว่าด้วยการรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขา Software Engineering วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบฟอร์มการส่งวิจัยบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างวันที่ 3-21 ธ.ค.2561
กีฬาชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
อบรม “เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการศึกษา” เรื่อง PASSWORD SECURITY
ขอเชิญคณะครู ผู้อำนวยและผู้บริหารสถานการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาครูสร้างชาติ : บทบาทครูในการพัฒนาเยาวชน ในศตวรรษที่ 21
แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดสอบวัดมาตรฐานสากลทางด้าน ภาษาอังกฤษ Pre-IELTS Test ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น ม.4-6
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 6/2561
เก็บข้อมูล "การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561
การอบรม "ครูพันธ์ใหม่ ไทยแลนด์ 4.0" ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ค่าย multi language 2018
ค่าย English Gifted Camp 2018 (คืนแสงเทียน)
Change the World
สารคดีเรื่อง “กาดหลวง....มหากาด ของคน..เชียงใหม่”
โครงการประกวดสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
Ringwood & Montfort
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงภราดาโยแซฟ อังเดร เกแกร็ง โอกาส 100 วันการจากไป
ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561
GE English on Tour (Hong Kong)
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 5/2561
[การแสดง] ค่าย Gifted สัมพันธ์ #2 (Gifted Thai)
[การแสดง] ค่าย Gifted สัมพันธ์ #2 (Gifted English)
ค่าย Gifted สัมพันธ์ #2 "The Mergers of the Galaxies"
แจ้งวันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
เชิญชวนนักเรียนประกวดคำขวัญในหัวข้อ“รักษ์โลก รักมงฟอร์ต เลิกพลาสติก” “ MC Set Zero Plastic”
ตัวอย่าง "การทำวิจัยและนวัตกรรม บทที่ 3"
Big Cleaning Day ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แผนดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร ประจำปีการศึกษา 2561
ส่งวิจัยฯ ครั้งที่ 2 บทที่ 3
ติดตั้งสนามแบตมินตัน
รางวัลชมเชยจากการแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการบัญชี ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม "พี่มงฟอร์ตรักน้องด้วยหัวใจจิตอาสา"
เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน "อาหารถูกวัย ถูกใจ ถูกปาก"
การแข่งขัน Computer Programming Contest 61
แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ 2561
ขอเชิญครูที่สอนห้องม.4/8 เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Electronic Blackboard (E-Board) ยีห้อ GYGAR ขนาด 75 นิ้ว เพื่อใช้วิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อดิจิทัล Thailand 4.0
เดินเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10 และฉลองมงฟอร์ตครบรอบ 86 ปี
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครู
With love and sorrow Brother André Guéguen
ขอเชิญครูและบุคลากรฯทุกท่านเข้าร่วมอบรม การจัดเตรียมองค์กร และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การอบรมหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ยุค 4.0” โดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการ บริหารกลุ่มบริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด
การประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561

    1 2 3 4  >   >|