[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ปีการศึกษา 2561 ในการสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ขอเชิญนักเรียนส่งคลิปวิดีโอ 3 นาที หัวข้อ"สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อ"
ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) รอบที่ 1
ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th IJSO) รอบแรก
ทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2562
ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1
รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการดีเด่น
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 แผนการเรียน English Programme ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล IELTS
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 9/2561
ตารางนัดหมายบุคลากรและผู้เรียนในการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 2562
แนวปฏิบัติกิจกรรมกรีฑาสีคร้ั้งที่ 53 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
วจนพิธีกรรมระลึกวันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ต
การเข้าค่าย รด.ปี3
การลงเวลาของครู กิจกรรมกรีฑาสี คร้ั้งที่ 53
การแต่งกายครู นักเรียน กิจกรรมกรีฑาสีครั้งทีี่ 53
งานกีฬาจัดทำสนามลู่วิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมกรีฑาสีครั้งที่
Teaser sportday 2018
นัดหมายการเข้าร่วมวันครู
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 9/2561
The Cultural Exchange Program.
Merry Christmas & Happy New Year 2019
การนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตามาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 ไปวางแผนปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มส่งวิจัย บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
Career Shopping Day, 2018
MC Robot Challenge 2018
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 8/2561
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูและบุคลากร ตรวจสอบสถิติการมาปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
แจ้งนัดหมายการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ของหน่วยงานสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ ขอความกรุณาคุณครูตรวจสอบสถิติการทำงาน ปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561
อบรม “มาตรฐานวิชาชีพ”
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ ว่าด้วยการรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขา Software Engineering วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบฟอร์มการส่งวิจัยบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างวันที่ 3-21 ธ.ค.2561
กีฬาชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
อบรม “เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการศึกษา” เรื่อง PASSWORD SECURITY
ขอเชิญคณะครู ผู้อำนวยและผู้บริหารสถานการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาครูสร้างชาติ : บทบาทครูในการพัฒนาเยาวชน ในศตวรรษที่ 21
แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดสอบวัดมาตรฐานสากลทางด้าน ภาษาอังกฤษ Pre-IELTS Test ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น ม.4-6
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 6/2561
เก็บข้อมูล "การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561
การอบรม "ครูพันธ์ใหม่ ไทยแลนด์ 4.0" ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ค่าย multi language 2018
ค่าย English Gifted Camp 2018 (คืนแสงเทียน)
Change the World
สารคดีเรื่อง “กาดหลวง....มหากาด ของคน..เชียงใหม่”
โครงการประกวดสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
Ringwood & Montfort

    1 2 3 4  >   >|