[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป อบรมทบทวนการลงข้อมูลแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS
ป้องกันการระบาด ของโรคที่มากับยุงลาย ประจำปีการศึกษา 2561
แผนการเรียน English Programme จัด International Clubs ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสอบชิงทุนการศึกษา โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100 % ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP International Leadership Camp 2018
นักเรียนแผนการเรียน EP คว้ารองวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561
สรุปผลการคัดเลือกแบบเสื้อสปอร์ตเดย์ปีการศึกษา 2561
อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ให้กับสำนักผู้อำนวยการ
การแข่งขันกีฬา Stack ชิงแชม์ปภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
กิจกรรมสาธิตการโต้วาที วันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
แผนการเรียน EP ให้การต้อนรับท่านกงศุลใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อติดตามการใช้งานระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือฯ
แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
การประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
แผนการเรียน English Program นำนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6 เข้าศึกษาดูงานสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ Samsung Display Solution Video wall
การประชุมชี้แจงผปค.และนักเรียน ที่สนใจโครงการทุนเรียนดี และ Gifted ปีการศึกษา 2562
ตัดหญ้าสนามฟุตบอล และบริเวณรอบเสาธง
ส่งตัวแทนนักเรียนไปร่วมงานศาสนสัมพันธ์ เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP อาสาพัฒนา ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP จิตอาสา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ระบบวิศวกรรมชลประทาน ให่แก่ นักเรียนในระดับชั้น ม.4
แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให่แก่ นักเรียนในระดับชั้น ม.4
กิจกรรมถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เตรียมปรับภูมิทัศน์
สภานักเรียนร่วมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียนรวมกับคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วม MJU SMARTFARM การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในภาคเหนือ
แจ้งการเข้าประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ฉบับประเมินโดยครู โดยใช้โปรแกรม MC SDQ Online
การอบรม เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัล ในการจัดการเรียนการสอน รองรับ Thailand 4.0
กิจกรรมคำสอนนักเรียนคาทอลิกตามแนวทางมงฟอร์ต
เตรียมกิจกรรมผสานชีวิตม.5 ณ มูลนิธิตะวันฉาย
ตรวจหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2560
ประชุมชี้แจงกรรมการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
อบรมหนังสือ e-book ครูบรรณารักษ์
รับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหาร
วง Overload ชนะเลิศการประกวดวงดนตรี To Be Number 1 จัดโดย ม. นอร์ท-เชียงใหม่
วง Overload ชนะเลิศการประกวดวงดนตรี American Music Contest By Ford
นักเรียนค้างรับหนังสือตำราเรียนปีการศึกษา 2561
ข้อตกลงร่วมในการจัดกรีฑาสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
กำหนดการและแนวปฏิบัติวันผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ครั้งที่3/2560 และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
Career Shopping Day 2017
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ผลสัมฤิทธิ์นักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
MC Run 2018 :: Run For Love
พิธีมอบวุฒิบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
คอนเสิร์ตประจำปีวงเครื่องสายตะวันตก

    1 2 3 4  >   >|