[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนการเรียน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 5/2561
ห้องอ้างอิงชั้น 2 ของห้องสมุด
อบรมเชิงปฏิบัติการ Network and Wireless Configuration and Troubleshooting
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่าย ธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 7/2561
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2561
แผนการเรียน English Programme จัดการสอบวัด มาตรฐานสากล IELTS Mock Test ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น ม.4-ม.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสอบวัดความสามารถ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา CU-TEP 2018
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP Family Day 2018
ปรับปรุงห้องสมุดบริเวณชั้นลอย
คณะกรรมการนักเรียนการประชุมเตรียมค่ายบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์
การเตรียมความพร้อมการจัดค่ายร่วมกับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่าย ธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
การแข่งขัน Computer Programming Contest 61
งานแนะแนว EP จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ม.ปลาย EP ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ดำเนินการสั่งตัดเสื้อสปอร์ตเดย์ ปีการศึกษา 2561
ดำเนินการติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติ
กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสภานักเรียน
"โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านการจัดสอบมาตรฐานสากล ภาษาอังกฤษ IELTS กับ British Council Thailand"
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
พิธีมอบเกียรติบัตรระดับสูง 10 อันดับแรก ของ DELF Scolaire : A2
พิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2561
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม เยาวชนมงฟอร์ต EP 2561
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป อบรมทบทวนการลงข้อมูลแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS
ป้องกันการระบาด ของโรคที่มากับยุงลาย ประจำปีการศึกษา 2561
แผนการเรียน English Programme จัด International Clubs ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสอบชิงทุนการศึกษา โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100 % ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP International Leadership Camp 2018
นักเรียนแผนการเรียน EP คว้ารองวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561
สรุปผลการคัดเลือกแบบเสื้อสปอร์ตเดย์ปีการศึกษา 2561
อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ให้กับสำนักผู้อำนวยการ
การแข่งขันกีฬา Stack ชิงแชม์ปภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
กิจกรรมสาธิตการโต้วาที วันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
แผนการเรียน EP ให้การต้อนรับท่านกงศุลใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อติดตามการใช้งานระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือฯ
แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
การประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
แผนการเรียน English Program นำนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6 เข้าศึกษาดูงานสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ Samsung Display Solution Video wall
การประชุมชี้แจงผปค.และนักเรียน ที่สนใจโครงการทุนเรียนดี และ Gifted ปีการศึกษา 2562
ตัดหญ้าสนามฟุตบอล และบริเวณรอบเสาธง
ส่งตัวแทนนักเรียนไปร่วมงานศาสนสัมพันธ์ เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP อาสาพัฒนา ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP จิตอาสา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

    1 2 3 4  >   >|