[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561
รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 10 /2561เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
โครงการเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อบรม “ความผูกพันต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT)”
นักเรียนระดับชั้นม.4 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 9 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 9 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 6/2561
แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดสอบวัดมาตรฐานสากลทางด้าน ภาษาอังกฤษ Pre-IELTS Test ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น ม.4-6
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ ร่วมกับงานอภิบาล เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้ video wall เบื้องต้น
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 8 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 5/2561
แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนการเรียน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 5/2561
ห้องอ้างอิงชั้น 2 ของห้องสมุด
กิจกรรมห้องเรียนดีเด่น แผนการเรียน English Programme
อบรมเชิงปฏิบัติการ Network and Wireless Configuration and Troubleshooting
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่าย ธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 7/2561
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2561
แผนการเรียน English Programme จัดการสอบวัด มาตรฐานสากล IELTS Mock Test ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น ม.4-ม.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสอบวัดความสามารถ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา CU-TEP 2018
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP Family Day 2018
ปรับปรุงห้องสมุดบริเวณชั้นลอย
คณะกรรมการนักเรียนการประชุมเตรียมค่ายบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์
การเตรียมความพร้อมการจัดค่ายร่วมกับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่าย ธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
การแข่งขัน Computer Programming Contest 61
งานแนะแนว EP จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ม.ปลาย EP ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ดำเนินการสั่งตัดเสื้อสปอร์ตเดย์ ปีการศึกษา 2561
ดำเนินการติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติ
กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสภานักเรียน
สถาบันสอนภาษา EF Education First ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อต่างประเทศให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
งานพยาบาลแจกบัตรประกันอุบัติให้กับนักเรียนและบุคลากร
ดำเนินการกำจัดปลวก วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
พิจารณาร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี อุปกรณ์ประดับชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย
"โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านการจัดสอบมาตรฐานสากล ภาษาอังกฤษ IELTS กับ British Council Thailand"
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
การสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ผ่านระบบ Skype
พิธีมอบเกียรติบัตรระดับสูง 10 อันดับแรก ของ DELF Scolaire : A2
พิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2561

    1 2 3 4  >   >|